NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: ในกรณี ที่มีการยึดเหมืองทองคำ ที่จังหวัดพิจิตร จาก เอกชนชาวต่างประเทศ ผู้ได้รับส  (Read 50 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3815
ในกรณี ที่มีการยึดเหมืองทองคำ ที่จังหวัดพิจิตร จาก เอกชนชาวต่างประเทศ ผู้ได้รับสัมปทาน ในการทำทองคำจาก (รัฐ) ประเทศไทย โดยชอบ แล้ว คือ บริษัท คิงส์เกตุ คอนโซลลิเดดเต็ด จำกัด (the King Gate Consolidated Company Limited ในประเทศออสเตรเลีย เกิด การฟ้องร้องกัน ใน คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ และ / หรือ ศาลนานาชาติ หรือ ศาลระหว่างประเทศ ในที่สุด ฝ่ายเรา เป็น ฝ่าย ที่แพ้คดี เกิด คำถาม ในเวลาต่อมาว่า คณะ คสช. จะ เอา เงิน ในคลังหลวงของ ชาติ ไป ชดใช้ ตามคำพิพากษาของ ศาล หรือ คำวินิจ- ฉัยชี้ขาด โดยคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ได้ หรือ ไม่?

คำตอบ ที่นี่ ที่ให้ได้ โดยชอบ จะ ให้ ผลได้ ดังต่อไปนี้:

๑. การเอาภาษีของ ประเทศมาจ่าย มิได้ ศาล หรือ คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ผู้รู้ข้อกฎหมายระหว่างประเทศ ดี จะ ไม่ ยอมรับ ให้ ไป ปฏิบัติ ในสิ่ง ที่ผิดกฎหมาย มิได้

๒. เพราะคณะ คสช. มิใช่รัฐบาลโดยชอบ ด้วยกฎหมายของ ประเทศไทย แต่ คณะ คสช. มีสถานะ เป็น "Junta อ่านว่า ฮุนต้า เพราะถ้อยคำ มาจากภาษาเสปญ" เมื่อเป็น "คณะ ฮุนต้า ตามศัพท์ทางกฎหมาย จึง หมายถึง คณะบุคคล ที่จับยึด เอา อำนาจรัฐ ไปใช้ โดยมิชอบ."

๓. เมื่อ มีการจับยึดเอา อำนาจรัฐ ไปใช้ โดยมิชอบ "การกระทำ ที่ว่านี้ จึงเป็น การ คอร์รัปชั่น หรือ Corruption อย่างหนึ่ง ตามสนธิสัญญา ขจัด หรือ ปราบปราม การคอร์รัปชั่น ปี ค.ศ. 2003 หรือ Convention against Corruption, 2003

๔. ที่ประเทศไทย มี พันธกรณี (Obligation) ตามสนธิสัญญาฉบับนี้ ในวันที่ 1 มีนาคม ปี ค.ศ. 2011 ศาล ก็ดี หรือ คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ก็ดี ไม่อาจ มี คำพิพากษา หรือ ไม่อาจ มี คำวินิจฉัย

๕. ให้ประเทศไทย ต้อง ชดใช้ ค่าเสียหาย (Compensation) และ ค่าปรับไหม (Forfeiture) แก่โจทก์ หรือ ผู้เสียหายในคดี รวมทั้ง ผู้รับประกันภัย ที่ได้ชดใช้ ค่าเสียหาย ที่แท้จริง ให้แก่ โจทก์ หรือ ผู้เสียหาย ไป

๖. ย่อม รับช่วงสิทธิจาก โจทก์ ในคดี มา เรียกร้อง เอา แก่ จำเลย ผู้กระทำละเมิด คือ คณะ คสช. ที่ต้องรับผิด เป็นส่วนตัว ทุกๆรายตัว รวมทั้ง ข้าราชการประจำ ที่เข้าร่วม- มือด้วย ต้องร่วม รับผิด ในฐาน ผู้ร่วมขบวนการ ในการกระทำความผิด (Accompli) ด้วย

เอวัง ในเรื่องนี้ ก็ มี ผล ในทางความเข้าใจ อยู่เพียง แค่นี้ เอง.Thanaboon Chiranuvat 
[/b]