NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: เตือนสติ สนช ให้ปฎิบัติหน้าที่ราชการแผ่นดินตาม รัฐธรรมนูญ2560  (Read 87 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3817
   เตือนสติ สนช ให้ปฎิบัติหน้าที่ราชการแผ่นดินตาม รัฐธรรมนูญ2560 มาตรา1,2,3,4,5,7 มีสิทธิ์ถูกฟ้องคดี ป.อาญามาตรา157 จากปวงชนชาวไทยพุทธทั้งแผ่นดิน! ด้วยเคยเห็นข้อความมานานแล้ว แต่เกรงจะเกิดความแตกแยก แต่ครั้งนี้มีรายชื่อตำแหน่ง ตัวบุคคลชัดเจน คงต้องตื่นกันแล้วละชาวพุทธเอ๋ย..แชร์กันไปนะ..

ชาวพุทธอย่าหยุดอ่านอย่าหยุดแชร์
ที่แท้ สนช. เป็นมุสลิมจำนวนมาก ที่สุมหัวกันแฝงตัวมาออกกฏหมาย พรบ.คณะสงฆ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมผ่าน 3 วาระรวด เพราะต้องการกำหนดเงื่อนไข ข้อกฏหมาย บังคับพระสงฆ์และองค์กรสงฆ์ทั่วประเทศ สนช.มีจำนวน 84 คน เป็นอิสลาม 63 คน เวลาจะโหวตผ่านให้ยกมือ แล้วพุทธเราจะไปสู้อะไรเขาได้...รันทดใจ...ดังนั้น การที่อิสลามนำเรื่องศาสนาพุทธขึ้นมาพิจารณา จึงเป็นเรื่องที่ผิดมารยาท และไม่สมควรอย่างยิ่ง #ชาวพุทธถูกปิดหูปิดตาและถูกเสี้ยมให้ตีกันเอง
มันเป็นครั้งแรกในแผ่นดินสยาม ที่อิสลามมีอำนาจออกกฏหมายปกครองสงฆ์....ขบวนการทำลายพุทธศาสนาให้สูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทย ขั้นตอนต่อไปคือ " ยกเลิกไม่ให้พุทธศาสนาเป็นศานาประจำชาติ " อันเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการ "Islam Revelution"
รายชื่อสมาชิก สนช. ที่เป็นอิสลามมีดังนี้
1. นายบรรจง โซ๊ะมณี มูลนิธิเพื่อคุณธรรม ด้านการศึกษา
2. นายพิมาน บินตำมะหงง มูลนิธิอิสลามศาสนูปถัมภ์ ด้านสังคม
3. นายนิรันดร์ พันทรกิจ มูลนิธิมัจลิซุสดินี ด้านอื่นๆ
4. นายนิมันซูร จิยี่งอ มูลนิธิดารุสลาม ด้านการศึกษา
5. นางกูไซหมะวันซะฟีหนะ มนูญทวี มูลนิธิส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด้านสังคม
6. นายทวีศักดิ์ มหามะ สมาคมนักธุรกิจอาเซียน ด้านการเมือง
7. นายมนูญ รามบุตร สมาคมการค้าฮาลาลอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ
8. นายซาการียา บินยูซุฟ มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข ด้านพลังงาน
9. พลโทสมโภชน์ เงินเจริญ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสมุทรปราการ ด้านอื่นๆ
10. นายอดิศักดิ์ อัสมิมานะ สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าฮาลาลไทย ด้านอื่นๆ
11. นายวินัย ดะห์ลัน สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ด้านสังคม
12. พ.ต.ท.สันติ อัลอิดรุส มูลนิธิพิทักษ์คุณธรรม ด้านอื่นๆ
13. นายอิบรอเหม อาดำ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ด้านอื่นๆ
14. นายภูวเดช เจ๊ะฮูเซง พรรคคนขอปลดหนี้ ด้านอื่นๆ
15. นายสุไอนี เพียรดี มัสยิดยามิอุลอิสลาม (บ้านมาบสอง) ด้านอื่นๆ
16. นายบาโหรม บิลโต๊ะหมาด สมาคมเภสัชและอายรเวชโบราณจังหวัดสงขลา ด้านการเมือง
17. นายอิบรอฮีม ยานยา มูลนิธิวัฒนธรรมภาคใต้ ด้านสังคม
18. นายโยธิน มานะบุญ มัสยิดยุมรอตุลอิสลาม ด้านสังคม
19. นายอับดุลเลาะ วาแม สมาคมสายน้ำ ด้านด้านสังคม
20. นายมนูพันธ์ ชลายนเดชะ สมาคมสนธิอิสลาม ด้านอื่นๆ
21. นายปกรณ์ ปรียากร มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ด้านอื่นๆ
22. นายบุญญา หลีเหลด พรรคภราดรภาพ ด้านการเมือง
23. นายอาหะหมัด เบนโน มูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการศึกษา
24. นายวสันต์ ทองสุข สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทย ด้านสื่อสารมวลชน
25. นายรอฮีม กาสา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ด้านสังคม
26. นายนัสเซอร์ ยีหมะ สมาคมชาวประมงรักษ์ทะเลสาป อำเภอปากพยูน ด้านอื่นๆ
27. นางชิดชนก ราฮิมมูลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านอื่นๆ
28. นายอติคม ธนบัตร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง ด้านอื่น
29. นายมังโสด หมะเต๊ะ มูลนิธิเพื่อการศึกษาดารุนนาอีม ด้านอื่นๆ
30. นายนิรันดร์ วายา มูลนิธิอัลฟุรกอน ด้านการเมือง
31. นายกูมัจดี ยามิรูเด็ง มูลนิธิทุนการศึกษาหอวังเกษม อยู่สำราญ ด้านเศรษฐกิจ
32. นายอับดุลอายี สาเม็ง ศอ.บต. ด้านพลังงาน
33. นายอนุมัติ ศาสนูปถุมภ์ มูลนิธิฮัมซะห์ ด้านสื่อสารมวลชน
34. นายอุสมาน ดาโอะ พรรคประชาธรรม ด้านการเมือง
35. พล.ต.ต.จำรูญ เด่นอุดม มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้ ด้านการปกครองท้องถิ่น
36. นายปราโมทย์ สมะดี พรรคเพื่อสันติ ด้านการเมือง
37. นายสมชาย สาโรวาท สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านการเมือง
38. พล.ร.อ.นคร ทนุวงษ์ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ด้านพลังงาน
39. นายสมาน งามโขนง สมาคมกอรีแห่งประเทศไทย ด้านสื่อสารมวลชน
40. นายสมชาย มูฮัมหมัด สหภาพแรงงานไพร์มบอกซ์ ด้านสังคม
41. นายฮานิฟ หยงสตาร์ พรรคเพื่อสันติ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
42. นายกอยไวนี สตอหลง สหภาพแรงงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ด้านสังคม
43. นายรอหมาน หลีเส็น สมาคมอิสลามศึกษาสตูล ด้านการศึกษา
44. นายบัณฑิต สาและ สมาคมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ด้านการศึก
45. นางรัตติยา สาและ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการศึกษา
46. นายนิยะปาร์ ระเด่นอาหมัด สมาคมศิษย์เก่าสถานศึกษาในปากีสถาน ด้านการศึกษา
47. นายรังสรรค์ ทองทา มูลนิธิธรรมิสลาม ด้านการศึกษา
48. นายมุหัมมัดนาสีรุดดิน และบุ๊ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพสถานศึกษาปัตตานี ด้านการศึกษา
49. นายดนัย สยามวาลา มูลนิธิอิสลามเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ด้านพลังงาน
50. นายแวฮามะ บากา สมาคมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
51. นายมูหะมะ เจะเอาะ สมาคมพัฒนาสังคม ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
52. นางฮาลีเมาะ อุตรสินธ์ มูลนิธิเพื่อการศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านสังคม
53. นายดิเรก วันแอเลาะ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี ด้านอื่นๆ
54. นายมนต์ชัย สุปัญโญ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี ด้านอื่นๆ
55. นางนาตยา คณโฑทอง สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรี ด้านอื่นๆ
56. นายศุภนัย พวงมณี มูลนิธิธรรมิสลาม ด้านอื่นๆ
57. นายมูฮัมหมัดเฟาซี แยนา สมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม ด้านอื่นๆ
58. นางอามีน๊ะ กาเสมละ กลุ่มแม่บ้านสตรี ด้านอื่นๆ
59. นายสันติ บางอ้อ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ด้านอื่นๆ
60. นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ด้านอื่นๆ
61. นายสิรัตน์ สิทธิดารา โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ด้านการศึกษา
62. พลโท สมชาย วิรุฬหผล องค์การสงเคราะห์มุสลิมแห่งประเทศไ
????
1

นี้คือเหตุผลจับพระให้เป็นข่าวใหญ่เพื่อมากลบข่าวเปิดทำเนียบเลี้ยงส่งเดือนรอมาดอ
ทำเนียบรบ.กำลังจะกลายเป็นสุเหร่าความลับไม่มีในโลก..นายกกำลังทำไรอยู่?@
สร้างเสร็จแล้ว
"มัสยิดนครศรี 104 ล้านบาท"
"มัสยิดนนทบุรี 85 ล้านบาท"
"มัสยิดปัตตานีและนราธิวาส 500ล้าน, 800ล้านบาท"
" ภูเก็ต ,มุกดาหาร ,ร้อยเอ็ด,บึงกาฬ ฯลฯ "

รัฐอนุมัติงบ 100 % จัดสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัดละ 3 แห่ง พร้อมตั้งเงินเดือนโต๊ะอีหม่าม(เจ้าอาวาส)18,000.-บาท และคณะกรรมการประจำมัสยิดมีเงินเดือนทุกคน มีอภิสิทธิยิ่งกว่าข้าราชการ คือไม่ต้องสอบ ไม่ต้องมีวุฒิ
"ประเทศไทยเกิดอะไรขึ้น ?"

วัดไทย. พระหาตังสร้างเอง. ชวนแชร์เยอะๆครับ

ประเทศนี้
     
[/b]