NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: การจะนำ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มาบังคับใช้ มีผล ที่ต้องเส  (Read 117 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3817
     การจะนำ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มาบังคับใช้  มีผล ที่ต้องเสี่ยงได้ เสี่ยงเสีย อย่างไร? ภายใต้บังคับของ กฎหมายระหว่างประเทศ  หรือ International Law ในปัจจุบัน  พ่อแม่ พี่น้องชาวไทย  ต้อง พิจารณา ด้วยตาที่ไม่กระพริบ


๑. สุดท้ายรฐธรรมนูญ ฉบับนี้ ก็จะถูกประกาศจาก องค์การสหประชาชาติ และ นานาชาติว่า "เป็นรัฐธรรมนูญ ที่ขัดกับ Grand Norm ของ ตัวเอง รัฐธรรมนูญ ที่ประกาศ และ บังคับใช้ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ เมื่อไปขัดกับ รัฐธรรมนูญของ ตัวเอง ที่เป็น Grand Norm ก็ ย่อม หมดสภาพ บังคับไป”

๒.  ซ้ำร้ายไปขัด หรือ แย้งกับ คำประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปี ค.ศ. 1948 ที่วันนี้ดำรงสถานภาพ เป็น The Customary Rules of International Law ย่อมขาดสภาพบังคับ ในสายตานานาชาติ โดยทันที

๓. นอกจากนี้ เมื่่อขัด กับ คำประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วย สิทธิมนุษยชน ปี ค.ศ. 1948 หรือ The Universal The Declaration of Human Rights, 1948 หรือ UDHR, 1948 ย่อมต้อง ขัดต่อ
 
๔. กติการะหว่างประเทศว่าด้วย สิทธิพลเมือง และ สิทธิในทางการเมือง ปี ค.ศ. 1966 หรือ The International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 หรือ IC CPRs, 1966 และ

๕. กติการะหว่างประเทศว่าด้วย สิทธิในทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม ปี ค.ศ. 1966 หรือ The International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, 1966 หรือ IC ESCs, 1966

๖. สนธิสัญญาทั้งสองฉบับนี้ ประเทศไทย ไปให้สัตยาบัน ไว้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ และ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามลำดับ มี ผลผูกพันประเทศไทย ในฐานะ ที่เป็น "พันธกรณีระหว่างประเทศ" แล้ว

๗. สนธิสัญญาทั้งสองฉบับ เมื่อนับรวมกัน กับ คำประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วย สิทธิมนุษยชน ปี ค.ศ. 1948 ก็ คือ "ธรรมนูญว่าด้วย สิทธิมนุษยชน ของโลก" `หรือ "The International Bill of Rights"

๘. หากประเทศไทย ต้องการ จะประกาศใช้ รัฐธรรมนูญฉบับ "ห่วยแตก" ฉบับนี้ จริงๆ คนที่มีอำนาจ ในคณะ คสช. ทั้งหมด รวมทั้ง สนช. และ สมัคร พรรคพวก ทั้งหลาย ในคณะ คสช.ทั้งหมด ต้องเตรียมตัว เป็น จำเลยในศาลโลก และ ศาลนานาชาติ

๙. ตามสนธิสัญญาที่ว่าด้วย การกระทำผิด ต่อ บทกฎหมายระหว่างประเทศ ปี ค.ศ. 2001 หรือ the Convention on the Responsibilities of a State for internationally Wrongful Acts, 2001 โดยทันที

๑๐. ความผิดทางแพ่ง อาจต้องขึ้น ศาล โลก, ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป และ ศาลสังคมประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (The European Court of Justice),

๑๑.  ทางอาญา มีความรับผิดทางอาญาเป็น รายบุคคล อาจต้องขึ้น สู่ ศาลโลก (เป็นศาลอาญาเฉพาะกาลได้ อ้างธรรมเนียมปฏิบัติจากคดี Lockerbie), ศาลอาญาพิเศษของ องค์การสหประชาชาติ มีอยู่ 5 ศาล ในห้ามุมของ โลก มีศาลอุทธรณ์ อยู่ที่ กรุงเฮก
 
๑๒. ไม่ว่าประเทศไทย กับ ผู้กระทำผิด จะต้องการ ขึ้น ศาลนี้ หรือไม่? พวกคุณ ก็เลี่ยงไม่พ้น ให้ดู ข้อญัตติที่ 827 (1993) ของคณะมนตรีความมั่นคง ในข้อที่ ๔ ของ ข้อญัตตินี้,

๑๓. ศาลอาญาของ ประเทศเบลเยี่ยม ทุกศาล ที่จะเป็น ศาล ที่ออกหมายจับตัว จำเลยได้ทุกๆคน และ นำตัว จำเลยทุกๆ คน มาพิจารณา และพิพากษาคดีได้

๑๔. ทั้งนี้ เป็นไป ตามคำพิพากษา ที่ศาลโลก ได้วินิจฉัยไว้ ในคดี Belgium v. Senegal,   ปีที่ตัดสิน คือ ปี ค.ศ. 2012 ในคดี ฮิสบราเน่ย์ ฮาเบร่่ย์ อดีตประธานาธิบดีของ สาธารณรัฐชาด (the Republic of Chad)

๑๕. จึงขออวยพร ให้ทุกๆท่านโชคดี ได้เป็นนักท่องเที่ยวพิเศษ ในสายการบิน เที่ยวบิน ที่พิเศษ ของ องค์การสหประชาชาติ (เที่ยวบิน C - 130) กำกับการเที่ยวบิน โดยคณะมนตรีความมั่นคง หรือ The Security Council องค์การสหประชาชาติ


นี่คือ จุดจบที่ Hitler เคยปรารภไว้ "พวกโง่ แล้วขยัน ........"   สวัสดี.    cr       Thanaboon Chiranuvat                   
[/b]