NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: อะไร? คือ “Junta” หรือ “ผู้ จับยึดเอาอำนาจ รัฐ ไปใช้ โดยมิชอบ”  (Read 107 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3817
      อะไร? คือ “Junta” หรือ “ผู้ จับยึดเอาอำนาจ รัฐ ไปใช้ โดยมิชอบ”      *** บทแทรกพิเศษ*** การจับยึดเอาอำนาจรัฐไปใช้โดยมิชอบ นั้น เราเรียก กลุ่มคนที่ กระทำการเช่นที่ว่านั้นว่า “Junta” อ่าน ออก เสียงว่า “ฮุนต้า” ในภาษาอังกฤษ เพราะมีรากศัพท์ทางภาษา มาจาก ภาษาเสปญ ผลในทางกฎหมายของ การเป็น “Junta” ก็คือ ผลในทางการบังคับ ตามกฎหมาย ในโลกปัจจุบันนี้ คือ อะไร? คนไทย ผู้ เป็นเจ้าของ ประเทศ   จำต้อง รู้ให้ แจ้งชัด           
[/b]๑.  ในเรื่องของ การยึดเอา อำนาจรัฐ ไปใช้ "โดยมิชอบ" แล้ว มัก อ้างกัน โดยเสมอๆ ว่า ผู้ จับยึด อำนาจรัฐ เอาไปใช้ เช่นนั้น เป็น "รัฐาธิปัตย์" หรือ "เป็นผู้ มี อำนาจอธิปัตย์ ที่สูง ที่สุดใน รัฐ"

๒.  ไม่มีหลักการ เช่นนี้ ไม่ว่า ในกฎหมาย และ ตำรากฎหมาย เล่มใดๆ ในโลก รวมทั้ง ภายใต้กฎหมายไทย ให้ดู กฎหมายอาญา มาตรา 113 ที่ประเทศนี้ ไปรับ หลักการสากล มาหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ แล้ว นำมาร่าง เป็น ประมวลกฎหมายอาญา ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อบังคับใช้ ในประเทศ

 ๓.  ด้วยเหตุนี้เอง ที่ยังมีความฝั่นเผือ ในหมู่นักกฎหมายไทย ที่ไม่มี ความรู้จริง ไม่หมั่นศึกษา จึงคง ไปเวียนวน อยู่ใน หลักการ หลักเกณฑ์ "ผู้ยึดเอา อำนาจรัฐ ไปใช้ โดยมิชอบ เป็น [รัฐาธิปปัตย์] "

๔.  ซึ่ง หลักเกณฑ์นี้ จำหลักขึ้นโดย หลวงจำรูญเนติศาสตร์ เพื่อเอาอก เอาใจ จอมพลสฤษิ์ด ธนะรัตน์ ผู้ ยืด อำนาจปกครอง ประเทศ มาจากจอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ ๒๕๐๐

๕.  เรา เรียก ยุทธการนี้ว่า "เกลือ จิ้ม เกลือ นั่นคือ เอาเผด็จการ มาโค่น ล้ม เผด็จการ เพื่อความผาสุข โดยถาวร ของ ระบอบการปกครอง แบบ เผด็จการ ในประเทศ หรือ ประชาธิปไตย์ แบบจำแลงร่าง หรือ จำแลงกาย"

๖.  วันนี้จากสนธิสัญญา สองฉบับของ โลก คือ Convention against the Trans - National Organized Crimes, 2000 และ Convention against Corruption, 2003 ที่ต้องใช้ร่วมกัน

๗.  ในการขจัดปัดเป่า การปกครอง หรือ ระบอบการปกครอง ที่ก่อให้เกิด ความไม่เป็นธรรม โดยรวม ในสังคมใด สังคมหนึ่่ง จึง ทำให้เห็นได้ โดยแน่ชัดว่า

๘.  "ผู้ ที่จับ ยึด เอา อำนาจรัฐ ไปใช้ โดยมิชอบ หรือ Junta นั้น ไม่ใช่ ผู้มีอำนาจสูงสุด ในรัฐ แต่ เป็น กลุ่มผู้ก่อการกบถ เป็น "ศัตรูของ แผ่นดิน" ที่ต้อง ควรมี โทษ ทางกฎหมายอาญา ในฐานะ "ผู้ ทรยศ ต่อ แผ่นดินเกิดของ ตนเอง" หรือ เป็นความผิด ในฐาน ที่เรา เรียกกัน ในภาษาอังกฤษ วันนี้ว่า "High Treason" ครับ

จึง ต้องเรียนมา เพื่อ เป็น ความรู้ ประดับสมอง และ ปัญญา แก่ ประชาชน ทั้งหลาย ผู้เป็นเจ้าของประเทศนี้ เลิกหลงผิด เสียที. crThanaboon Chiranuvat