NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: การใช้อำนาจตามมาตรา ๔๔ {รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับชั่วคราว)} ต้นเหตุแห่ง ความหาย  (Read 90 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3817
     การใช้อำนาจตามมาตรา ๔๔ {รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับชั่วคราว)} ต้นเหตุแห่ง ความหายนะของ คณะ คสช.การใช้อำนาจตามมาตรา ๔๔ {รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับชั่วคราว)} ต้นเหตุแห่ง ความหายนะของ คณะ คสช. และ จะนำไปสู่จุดจบชนิด ที่ใคร? ก็ไม่อาจช่วยอะไร? ได้ เมื่อเกิดความรับผิดชอบ เป็นส่วนตัว แก่ผู้ ที่ได้สั่ง ใช้อำนาจ ตามมาตรา ๔๔ {รัฐ ธรรมนูญ  พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับชั่วคราว)}
 
ทั้งนี้ เพราะ คณะอนุญาโตตุลาการของ WTO จะเป็น ผู้เขียนคำวินิจฉัย และ สั่งการ หาใช่ ประเทศไทย หรือ องค์กรอิสระอื่นใด ภายใต้รัฐธรรมนูญไทย จะเป็น ผู้เขียน สั่ง ในคำวินิจฉัยของ คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างชาติ ได้ แต่อย่างใด? ไม่

นี่จึงเป็น กรณีศึกษา ที่สำคัญ และ ควรค่า แก่ คนไทย ทั้งประเทศ ผู้รอคอยด้วยความกระหาย ใคร่รู้  ที่จะได้ ทำการศึกษา เป็น ตัวอย่าง ในความโง่เง่า เต่าตุ่น ของ บรรดาผู้บริหาร[เถื่อน]ฃอง ประเทศไทย ที่นานาชาติ และ องค์การสหประชาชาติ รวมทั้ง EU (อียู) หรือ

สหภาพยุโรป จะไม่ยอม ลดละ ในการคิดบัญชีหนี้แค้น นี้  ให้ แม้แต่ ก้าวเดียว จึงอยากขอให้ ท่านผู้อ่านทั้งหลาย ได้โปรด ติดตาม บทวิเคราะห์นี้  ไปจวบจนถึง ตอนอวสานต์ {คน ใช้อำนาจสั่งการ ตามมาตรา ๔๔  เมื่อได้สั่งการ ล่วงล้ำแดน ออกไปสู่ ที่ราบแห่งนานาชาติ (Internation al  Plane)  ก็ ต้อง ติดคุก หัวโต เป็นธรรมดา)} ปลงเสียเถอะ !!!!!!!!!!!!!!!! __(ตอนที่ 1)

๑. ที่ผู้เขียน อาจหาญ วิเคราะห์ บทบาทของ คณะ คสช. หรือ [ผู้บริหารประเทศ เถื่อน] ในกรณี ที่หัวหน้าคณะ คสช. และ บริวาร ได้ บังอาจ ออก คำสั่ง ตามมาตรา ๔๔  {รัฐ ธรรมนูญ  พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับชั่วคราว)} ล่วงล้ำ แดน เข้าไป ในอาณาเขต อันเป็น ที่ราบแห่งนานาชาติ หรือ International Plane ซึ่งตกอยู่

๒.  ภายใต้บังคับของ ข้อตกลง FTA หรือ Free Trade Area ในระหว่างประเทศ ออสเตรเลีย กับ ประเทศไทย (ที่ข้อตกลงนี้ มีสถานภาพ เป็น สนธิสัญญา หรือ เป็น ข้อตกลงในระหว่างประเทศ ที่เอ่ยอ้างถึง สภาพบังคับ ตามกฏเกณฑ์ของ WTO หรือ องค์การการค้าโลก โดยตลอด ขอได้โปรด ไปดาวน์โหลด ข้อตกลงนี้ มาดูได้ ให้ปรากฏแก่ สายตาของ ท่านผู้อ่านทั้งหลาย)

๓. เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ต้องถามต่อไปว่า เราจะใช้ กฎหมายระหว่างประเทศ หรือ International Law ตรงส่วนไหน? มาบังคับใช้แก่ กรณี  ที่เป็นปัญหาอยู่นี้  คำตอบ ก็คือ เมื่อข้อตกลงฉบับนี้  ดำรงสถานภาพ เป็น ***สนธิสัญญา หรือ ข้อตกลงในระหว่างประเทศ หรือ International Agreement***  ก็ต้องไปหยิบเอา The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 มาเปิด พิจารณา และ ศึกษา เป็น อันดับแรก

๔. เมื่อได้หารือ ข้อกฎหมายจาก  The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะพบว่า ประเทศไทย มิได้ ให้สัตยาบัน หรือ ประกาศ เข้าร่วม ในสนธิสัญญาฉบับนี้ (Accession to the Treaty) ซึ่งขอให้พี่น้องคนไทย อย่าพึ่งคิดว่า “สนธิสัญญา ฉบับนี้ ไม่สามารถบังคับ แก่ประเทศไทยได้”

๕. ซึ่งนั่น “ เป็นความคิด ที่ผิดมหันต์ แบบสิ้นเชิง” ผมในฐานะผู้เขียน ขอเรียนว่า “ สนธิสัญญาฉบับนี้ มีผลบังคับแก่ ประเทศไทย และ คนไทย ในฐานะที่ สนธิสัญญาฉบับนี้ “เป็น กฎหมายธรรมเนียม ประเพณี ปฏิบัติของ โลก หรือ เป็น The Customary Rules of International Law” ที่มีผลบังคับตาม กฎหมายระหว่างประเทศ ในแบบ ที่เคร่งครัดกว่า ที่อยู่ ในรูปแบบของ กฎหมาย อันมี ที่มาจาก “สนธิสัญญา” เสียอีก............... (มีต่อ)   cr  Thanaboon Chiranuvat 
[/b]