NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: เมื่อ คนไทยในประเทศนี้ ได้เห็นหลักการของ กฎหมาย ในกรณี ที่เกิดจาก “การคอร์รัปชั  (Read 91 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3815
           เมื่อ คนไทยในประเทศนี้ ได้เห็นหลักการของ กฎหมาย ในกรณี ที่เกิดจาก “การคอร์รัปชั่น” ไม่ว่าด้วย มีเงิน มีทอง มาเกี่ยวข้อง หรือ ไม่มี เงิน มีทอง เข้ามาเกี่ยวข้อง การใช้อำนาจโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย หรือ โดยทุจริต
ที่สอดรับ กับ องค์ประกอบ ในการกระทำความผิด ในฐานความผิด เป็น “การคอร์รัปชั่น” ตามสนธิสัญญาว่าด้วย การขจัด หรือ ปราบปราม การทุจริต ปีค.ศ. 2003 หรือ Convention against Corruption, 2003 ที่เป็นส่วนหนึ่ง หรือ เป็นส่วน ที่มีผลบังคับ ในประเทศไทย ทั้งหมดทั้งสิ้น ในฐานะ ที่เป็นสนธิสัญญา
ที่ประเทศไทย ได้ให้สัตยาบัน และ แลกเปลี่ยนตราสาร กับนานาชาติ และ องค์การสหประชาชาติ (ตราสาร ที่แลกเปลี่ยน ในการให้สัตยาบัน เก็บไว้โดยเลขาธิการ องค์การสหประชาชาติ ตามความ ในกฏบัตรของ องค์การสหประ-ชาชาติ ที่ตัวกฏบัตร เป็น “สนธิสัญญาหลายฝ่าย หรือ พหุภาคี”) คนไทย
ที่เป็นคนส่วน ใหญ่ ในประเทศไทย ต้องทราบ ต่อไป ก็คือ การบังคับใช้สนธิสัญญาฉบับ ดังกล่าว ข้างต้นที่อ้างถึง อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีกฎหมาย อันมีที่มาจาก “สิทธิมนุษยชน” มาผนวก กับ สนธิสัญญาที่ว่าด้วย การขจัด หรือ การปราบปรามการทุจริต ปีค.ศ. 2003 หรือ Convention against Corruption, 2003๑. ในเรื่อง การยึดคืน ที่ดินผืนป่า ที่เป็นส่วนหนึ่งของ ทรัพย์สิน ที่ได้ประกาศให้เป็น “ผืนป่า” โดยมีการกำหนดเขต ที่หวงกันให้เป็น “ผืนป่า” ที่แน่นอน ที่เราเรียกว่า “การ Allocation” ในการกำหนดเขตผืนป่า ตามหลักการ ที่ใช้แผนที่ ที่เป็นภาพถ่าย ทางอากาศ เป็น ตัวชี้ขาด และ ตัดสิน กันอย่าง

๒. “เป็นสากล” (by applying the universal topography knowledge in drawing the map to be used against any allocation on any preserved land) โดยให้ “ผืนดิน ที่เป็นผืนป่า” ดังกล่าว ต้อง ตก เป็น “ที่ดิน ที่หวงกันไว้ ให้ ราษฎรทั้งประเทศ เป็น เจ้าของ และ ใช้งาน ร่วมกัน” ที่เรียกว่า “preserved Land Area”๓. สำหรับในเรื่อง {ที่ดินผืนป่า ที่เชิงดอยสุเทพ ที่เรียกว่า “ป่าแหว่ง”} รวมทั้งที่ดินที่อ้างว่า “รกร้างว้างเปล่า” ที่เอามาจัดสรร และ เตรียม ที่จะจำหน่าย ซึ่งไม่ได้ หมายความว่า “ซื้อ ขาย ไปสู่ การครอบครอง, ถือกรรมสิทธิ์ของ เอกชน”

๔. แต่ให้หมายความถึง {การทำลายสภาพที่ดิน ที่เป็นผืนป่า หรือ ที่เป็น ที่รกร้างว่างเปล่า ให้สิ้นสภาพไปสู่ การสูญสิ้น สภาพป่า หรือ สภาพที่ดิน ที่เป็น ที่รกร้าง ว่างเปล่า}

๕. “ทำลาย ระบบนิเวศน์ ทำลายการ ที่เป็น ที่รับน้ำ ที่สามารถ นำมาสู่การระบายน้ำ ได้ ตามสภาพธรรมชาติ” ที่เรา รวมเรียก สภาพที่ดิน ที่ถูกทำลายให้สิ้นสภาพเดิม เช่นนี้ว่า วิธีการ“Looting”

๖. ซึ่งเมื่อเรานำเอา ๑. “การกำหนด กรอบเขต” ๒. “การต้องหวงกัน รักษาไว้ ซึ่งสภาพที่ดิน” ๓.การทำลายระบบนิเวศน์ และ ๔. การทำลายสภาพที่ดิน จากที่รับน้ำเพื่อ เป็น ที่ทางระบายน้ำ ให้เป็นอย่างอื่น หรือ ๕. ที่เป็นที่ดิน ที่รกร้างว่างเปล่า ให้สิ้นสภาพเดิม ไป เหล่านี้

๗. หากใคร หรือ ผู้ใด ไปก่อให้เกิด สิ่งเหล่านี้ ขึ้น เพื่อ ให้เกิด การถือครองที่ดินผืน นั้น หรือ ทำลายสภาพที่ดิน ผืนนั้น จากเดิมไป เป็น อย่างอื่น ต้องถือว่า “มีการก่อให้เกิด การคอร์รัปชั่น ที่ดินแปลงที่ว่า นั้น (to inflict the damage on land to corroborate to the act of Corruption)”

๘. นี่คือ สิ่ง ที่ได้เกิดขึ้น แล้ว {เมื่อต้องบังคับตาม สนธิสัญญาว่าด้วย การขจัด หรือ ปราบปรามการทุจริต ปีค.ศ. 2003 หรือ Convention against Corruption, 2003} อย่างเต็มรูปแบบ และ

๙. เมื่อต้องผนวกด้วย ผลของ การบังคับของ (สนธิสัญญา) กติการะหว่างประเทศว่าด้วย สิทธิพลเมือง และ สิทธิในทางการเมือง ปีค.ศ. 1966, กติการะหว่างประเทศว่าด้วย สิทธิในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 1966 รวมทั้ง คำประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วย สิทธิมนุษยชน ปีค.ศ. 1948

๑๐. ที่รวมเรียกว่า “ธรรมนูญสิทธิมนุษยชนของโลก หรือ the International Bill of Rights” ให้เป็น ผล สิ่งที่ผู้เขียน นำมาเล่านี้ ได้เกิด เป็น ผลบังคับขึ้นแล้ว ในประเทศสาธารณรัฐ เคนย่า (Kenya) นับแต่ปีค.ศ. 1990 – 1993 และ เกิดการเรียกคืนที่ดิน เพิกถอนโฉนดที่ดิน การทำให้ที่ดิน กลับสู่สภาพ หรือ สถานะเดิม ก่อนถูกถอนสภาพไป โดยฝีมือมนุษย์(ขอให้ไปเปิด ศึกษา เรื่อง Unjust Enrichment ที่นำเสนอ โดยคณะผู้ทำการสอบสวน Ndungu ในเหตุการณ์ บุกรุก ยึดเอา ที่ดิน ที่เป็น ที่ป่า มา แบ่งปันกัน ปีค.ศ. 1990 – ปีค.ศ. 1993 จนถึงปีค.ศ. 1996 ภายใต้การกำกับของ คณะกรรมาธิการ สิทธิมนุษยชน และ การจัดรูปที่ดิน ประเทศเคนย่า ผ่านเครื่องอ่านของ กูเกิ้ล). .......cr Thanaboon Chiranuvat.(มีต่อ)                                 
[/b]