NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: การดูหลักฐาน เป็น หนังสือ ในประการแรก ให้ดูที่ สนธิสัญญา หรือ บทสนธิสัญญา ที่ประ  (Read 79 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3815
           การดูหลักฐาน เป็น หนังสือ ในประการแรก ให้ดูที่ สนธิสัญญา หรือ บทสนธิสัญญา ที่ประเทศไทย มี พันธกรณี กับ นานาชาติ และ ....ฯ
ชุมชนแห่งเสรีภาพ (THE LAND OF LIBERTY·14 เมษายน 2018
เมื่อต้องมาถามต่อไปว่า รัฐ (บุคคล ที่กฎหมาย สมมุติตัวขึ้นมา) ในระบบกฎหมายร่วมสมัย ในปัจจุบัน เป็นใคร? และ ดูจากหลักฐานเป็นหนังสือได้ ตรงที่ใด? นั้น

๑. ในเรื่องของ ที่ดินที่สงวนไว้เป็นพื้นที่ “ป่า” ที่เชิงดอยสุเทพ ที่เราเรียกว่า “ป่าแหว่ง” นั้น ในระบบกฎหมายร่วมสมัย ย่อมที่จะ ให้คำตอบได้ว่า “ผืนแผ่นดินผืนนี้ เขา สงวนรักษาไว้ เพื่อ ให้ราษฎรทั้งประเทศ เป็น เจ้าของ และ ดูแลปกปักรักษา รวมทั้ง เพื่อ การใช้งานร่วมกัน”

๒. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวันนี้ ที่โลกทั้งใบ มีกฎหมายที่ เราเรียกว่า “กฎหมาย ที่ขจัด หรือ ปราบปราม การทุจริต” มาบังคับใช้ หรือ ที่ตรง กับ ถ้อยคำในภาษาอังกฤษว่า “Convention against Corruption” กฎหมาย บทนี้ มีที่มา หรือ ที่เกิดจาก บทบังคับของ สนธิสัญญา

๓. เมื่อกฎหมาย มีที่มาจาก บทบังคับของ สนธิสัญญา สิ่งแรก ที่ราษฎรในจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของพื้นที่ จะ ต้องสร้าง ความเข้าใจ ให้ถูกต้อง เสียก่อน ก็คือ ต้องรู้ให้จริงว่า บทสนธิสัญญา บทที่ผู้เขียน เขียนอ้างถึงนั้น  ประเทศไทย ได้ ยอมรับ ให้เข้ามา  เป็น ส่วนหนึ่งของ กฎหมาย ที่จะใช้บังคับ ในประเทศไทย หรือยัง ?

๓. ซึ่งคำตอบ ตรงนี้ เรา สามารถ ค้นหา คำตอบ  ได้ จากการที่ ประเทศไทย ไปประกาศ เข้า ร่วม อยู่ ภายใต้บังคับของ บทสนธิสัญญา บทนี้ (สนธิสัญญาฉบับนี้) ทั้งนี้โดยประเทศไทย ในขณะที่มี ฑูตถาวรของ ประเทศไทย (นายนรชิต สิงหเสนีย์ ณ อยุธยา มีตัวตนอยู่) ประจำอยู่ ในองค์การสหประชาชาติ
 
๔. ซึ่งเขา ได้รับมอบอำนาจเต็ม  (Plenipotentiary  หรือ  จะ เรียก ในศัพท์แสงภาษากฎหมาย ในทางการฑูตว่ามี  “Credential”)  จาก รัฐบาลของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (มีตัวตนอยู่ และ รัก การพูด เป็น ต่อยหอย) ให้ไป ขอประกาศ เข้าร่วมอยู่ ภายใต้บังคับของ สนธิสัญญา ฉบับนี้ กับ องค์การสหประชาชาติ และ นานาชาติ ในวันที่ 1 เดือน มีนาคม  ปีค.ศ. 2011 หรือ ปีพ.ศ. ๒๕๕๔

๕. ผลของ การไปประกาศ เข้าร่วมอยู่ ภายใต้ บทสนธิสัญญา ฉบับนี้ ย่อมมี ผลสมบูรณ์ เมื่อประเทศไทย มี หนังสือแลกเปลี่ยน การให้สัตยาบัน กับ องค์การสหประชาชาติ และ นานาชาติ  โดยทำ ที่สำนักงานเลขาธิการของ องค์การสหประชา ชาติ และ ให้ เลขาธิการ องค์การสหประชาชาติ เป็น ผู้เก็บ รักษา หนังสือ แลกเปลี่ยน สัตยาบัน ในฉบับ ที่เป็นต้นฉบับ เอาไว้ ที่องค์การสกประชาชาติ ตามกฏบัตรของ องค์การสหประชาชาติ

๖. เมื่อการให้สัตยาบัน ต่อกัน เพื่อ บังคับตาม (สนธิสัญญา) Convention against Corruption, 2003 ได้ บังเกิด ผลสมบูรณ์ตามแบบพิธีการ ในทางการฑูต ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ย่อม ส่ง ผล ให้เกิด การบังคับ ตามสนธิสัญญาฉบับนี้ หรือ ในฉบับไหนๆ ที่มีความผูกพัน โดยชอบอยู่กับ ประเทศไทย สองประการ

๗. คือ:
๗.๑ มิให้ประเทศไทย ใช้ กฎหมายภายใน ฉบับใดๆ ที่มีเนื้อความ หรือ ผลบังคับในทางกฎหมาย ที่ขัด หรือ แย้ง กับ บทสนธิสัญญา กล่าวโดยสรุป คือ บทกฎหมาย อัน มี ที่มาจาก บทสนธิสัญญา ย่อม ต้องมี ผลบังคับก่อน บทกฎหมายภายใน

๗.๒  มิให้ประเทศไทย อ้าง บทกฎหมาย รัฐธรรมนูญขึ้น อ้างยัน กับ บทกฎหมาย อัน มี ที่มาจากบทสนธิสัญญา เพราะ นั่น เท่ากับ ประเทศไทย กำลังใช้ การหลีกเลี่ยงต่อ พันธกรณี ที่เกิดจาก บทสนธิสัญญา ที่ประเทศไทย ได้ ยอมรับ เอาไว้ ตั้งแต่เวลาที่ประเทศไทย ได้ให้สัตยาบัน ต่อ สนธิสัญญาฉบับนั้นๆ แล้ว  ยก เป็น ข้ออ้างขึ้นเถียง ศาลโลก ไม่บังคับบัญชาให้ ในข้อโต้เถียงนี้

๘. หลักการในทางกฎหมาย ดังกล่าวมา นี้ เป็น หลักการตามกฎหมายระหว่างประเทศ อันมี ที่มาจากบทสนธิสัญญา อันแพร่หลาย คือ Vienna Convention on Laws of Treaties, 1969 มี ผลบังคับ ในปีค.ศ. 1980 โดยมีคำพิพากษาของ ศาลโลกเดิม PCIJ, the Permanent Court of International Justice  {มีผลบังคับ เพราะ  กฎบัตรสหประชาชาติ บทบัญญัติที่ 92 – บทบัญญัติที่ 95} ที่วางหลักเกณฑ์ เหล่านี้ไว้ ในคดี ที่มีชื่อว่า “ the Greco – Bulgarian Communities Case, 1930” เป็น คำอรรถาธิบาย และ เป็น ประหนึ่ง ดุจคำขยายความของ ผลบังคับตามบทสนธิสัญญา ที่มีกับ นานาชาติ

๙. เมื่อบทสนธิสัญญา ได้ มี การให้สัตยาบัน โดยสมบูรณ์ ตามกฎหมาย ดังได้กล่าวมาแล้ว ข้างต้น บทสนธิสัญญา และ ตัวสนธิสัญญานั้นๆ ย่อม มี ผลบังคับในกฎหมายภายใน และ เป็นส่วนหนึ่งของ กฎหมายภายในประเทศทันที โดยไม่ต้องผ่านการรับรอง ด้วย วิธีการออกกฎหมาย อีกชั้นหนึ่งโดย รัฐสภาอีก
 
๑๐. ทั้งนี้เพราะ ประเทศไทย มิได้ใช้ ระบบกฎหมายแบบ Common Law (อ่านว่า คอมมอนลอวว์ แบบ อังกฤษ) อีกทั้งอังกฤษ ยังเป็น ชาติมหาอำนาจ มีประเพณี ในทางบังคับใช้ กฎหมาย อัน มี ที่มาจากสนธิสัญญา จน เป็น ที่ยอมรับกัน ทั้งโลก ที่เรียกว่า ระบบกฎหมาย Dual System จึงทำให้ บรรดาสนธิสัญญาต่างๆ ที่นานาชาติ ทำไว้ กับอังกฤษ จะ มี สภาพบังคับทางกฎหมาย ต่อ อังกฤษ ได้ ต้อง สอดคล้อง กับ ประเพณีปฏิบัติทางกฎหมายของ  อังกฤษ. ............ชุมชนแห่งเสรีภาพ (the Land of Liberty  (มีต่อ)                                       
[/b]