NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: ที่ดิน บริเวณ “ป่าแหว่ง จังหวัดเชียงใหม่” การเรียกคืน โดยสันติ  (Read 85 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3815
           ที่ดิน บริเวณ “ป่าแหว่ง จังหวัดเชียงใหม่” การเรียกคืน โดยสันติ เพื่อให้กลับสู่สภาพป่าดังเดิม ทำได้ หรือ ไม่?

ของขวัญ ในวันปีใหม่ไทย หรือ วันตรุษสงกรานต์ (ในวันเนาว์) ก็คือ ข้อสังเกตุในการต่อสู้ โดยสันติวิถี  เพื่อทวงคืนผืนป่า ให้กลับคืนมา สู่ สภาพแวดล้อมในแบบเดิม ทำได้โดยสันติ หรือ ไม่? ทำได้ อย่างไร? เคยมีตัวอย่าง ที่เกิดในโลกใบนี้ หรือไม่? และ ที่ใด? (ตอนที่ 1)

๑. ในการต่อสู้ ในแบบสันติวิถี  เพื่อทวงคืนผืนป่า (ป่าแหว่ง ที่เชิงดอยสุเทพ) ในแบบสันติวิธี โดยไม่ต้อง กระทบ กระทั่ง กันจนเกินกว่าเหตุ ถามว่าชาวบ้าน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำได้ หรือ ไม่? คำตอบ ก็คือ ทำได้

๒. ที่ว่า “ทำได้” นั้น หมายความว่า ชาวบ้าน ในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ จะ ต้อง เข้าใจ ให้ถ่องแท้ เสียก่อนว่า การ ที่มีพระราชบัญญัติ ออกมา ประกาศบังคับใช้ ให้เป็น “ผืนป่า”  “ผืนแผ่นดินที่ ที่สงวนไว้” ให้อยู่ในความดูแล อารักขาของ “พระคลังข้างที่”  ก็ดี  หรือ  อยู่ในความดูแล อารักขาของ กรมธนารักษ์ ก็ดี นั้น
 
๓. ไม่ได้ หมายความว่า “พระคลังข้างที่” ก็ดี หรือ “กรมธนารักษ์” ก็ดี เป็น “เจ้าของ ที่แท้จริงของ ผืนป่าแปลง ที่พิพาทกัน อยู่ เหล่านั้น” ในระบบของ การใช้งาน เพื่อให้เกิด การบังคับใช้ หวงกัน อย่าง ที่เป็นอยู่ ในระบบกฎหมาย ที่เป็นอยู่ ในปัจจุบัน และ ร่วมสมัย  ไม่ว่า

๔. ที่เรา ไปนำ ระบบกฎหมาย อย่างนี้ มาจาก ระบบกฎหมายของยุโรป หรือ ของสหรัฐอเมริกา เรา จึงต้อง มี ความเข้าใจ ให้ลึกซึ้ง ถูกต้องเสียก่อน เรา จึงไม่เกิด ความไขว้เขว ในแง่มุมของ ความคิดของ ตัวเราเอง

๕. “การ ที่จะเอาทรัพย์สิน  ไม่ว่า  ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์  หรือ   สังหาริมทรัพย์  หรือ ทรัพย์สิ่งใด มาเป็นของ รัฐ” นั้น ในยุคของ กฎหมายร่วมสมัย ที่เป็นอยู่เช่นนี้ ก็จะต้องออก

๖. เป็น กฎหมายผ่านสภา มาประกาศ บังคับให้ ที่ดินตรงบริเวณนั้น ตรงบริเวณนี้ ตกเป็น ของรัฐ โดยมีพื้นที่ดิน ที่จำแนกเอาไว้ด้วย ภาพถ่ายทางอากาศ มี เส้นรุ้ง เส้นแวง เป็น หมายเขตกำกับ เป็น องศา ลิปดา และ ฟิลิปดา ตามลำดับ เป็น ที่หมาย ให้รู้กัน โดยไม่ต้องมีข้อโต้เถียง

๗. เมื่อเรา รู้ การบ่งชี้ ในลักษณะหนึ่งของ ทรัพย์ ที่จะต้องตก เป็น ของรัฐ หรือ ของแผนดิน แล้ว เรา ควรมา ทราบ ขั้นตอน ในการให้ทรัพย์ตก เป็น ของแผ่นดิน หรือ ของรัฐ จะ ต้องมี ขั้นตอนของ การกำหนดขอบเขต  ที่เรียก ในศัพท์แสงภาษาอังกฤษว่า “Allocation”
 
 ๘. เมื่อพ้นขั้นตอนของ การกำหนดหมาย ขอบเขตพื้นที่ บนแผ่นดินแล้ว ก็มาสู่  การกำหนด หมายให้ ผืนดินแผ่น นั้น เป็น ทรัพย์ ที่สงวนไว้ (Reserved Property) โดยการกำหนด ลงไปบน แผ่นกระดาษ ที่เราเรียกว่า “แผนที่แนบท้าย” ในภาษาไทย แล้ว

๙. นำมา ติดแนบท้าย ในทุกๆ พระราชบัญญัติ ที่ประกาศ ให้มี การสงวนรักษา แผ่นดิน ตรงบริเวณนั้น  ตรงบริเวณนี้ โดยการประกาศใช้ ในกฎหมาย   ให้ที่ดิน บนผืนแผ่นดิน ตรงบริเวณนั้น ตรงบริเวณนี้ ได้ ตกเป็น ของรัฐ โดยมีเครื่องหมาย  หรือ ที่หมายกำหนดกัน โดยแน่นอน

๑๐. คำถาม ที่ต้องถาม ต่อไป  เพื่อ ให้มีคำตอบ ที่กระจ่างแจ้ง คือ “รัฐ”  (บุคคล ที่สมมุติ) ตาม ระบบกฎหมาย ร่วมสมัย คือ ใคร? ดูได้จาก หลักฐาน ที่เป็นหนังสือ ตรงที่ใด?. ........... (มีต่อ)                           
[/b]