NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: มีหลายกลุ่มที่ต่อต้าน ADB ทั ้งในไทยและต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากลุ่มเหล่านี ้ต่อต้า  (Read 266 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3815
        มีหลายกลุ่มที่ต่อต้าน ADB ทั ้งในไทยและต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากลุ่มเหล่านี ้ต่อต้าน ADB แต่แต่ละกลุ่มอาจมีความคิดเห็นที่ต่างกันเกี่ยวกับ ADB
กลุ่มหนึ่งเห็นว่าโครงการของ ADB นั ้น บางโครงการไม่ได้ค านึงถึงความเสียหายด้านสังคมและสภาพแวดล้อมอย่างเพียงพอ เน้น
เพียงแต่รายได้ที่เป็นตัวเงิน หรือให้ประโยชน์ต่อคนรวยเป็นส่วนมาก
บางกลุ่มในไทยคิดว่า นโยบายการให้เงินกู้ของ ADB เป็นรูปแบบหนึ่งของทุนต่างชาติที่คืบคลานเข้ามายึดเศรษฐกิจและทรัพยากรของ
ไทย โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การสร้างความมั่งคั่งและผลก าไรให้กับประเทศของตนเอง
ท่านสามารถหาข้อมูลเหล่านี ้ได้ที่ http://www.forum-adb.org/about.html หรือ http://www.thaico.net/w_adbinthai/
ผมได้คัดลอกส่วนหนึ่ง (ยาวถึง 22 หน้า) จากเว็บไซต์ของกลุ่มต่อต้าน ADB ที่เป็นภาษาไทยมาให้ท่านอ่านครับ แต่ยังไม่ขอออก
ความเห็น
รู้จัก เอดีบี(ถาม-ตอบ)
1. เอดีบี คือ ?
2. เอดีบี ท าอะไร?
3. ใครเป็นผู้จ่ายเงินส าหรับการด าเนินงานของเอดีบี?
4. ใครบ้างที่เป็นประเทศสมาชิก?
5. ใครเป็นผู้บริจาคทุนรายใหญ่ของเอดีบี?
6. ใครเป็นผู้กู้รายใหญ่ของเอดีบี?
7. โครงสร้างการตัดสินใจของเอดีบีเป็นอย่างไร?
8. เอดีบีวางหลักการการด าเนินงานอย่างไร?
9. อะไรที่เอดีบีบอกว่าเป็นเป้าหมายในทางยุทธศาสตร์ของเอดีบี?
10. เอดีบีอนุมัติวงเงินเพื่อโครงการพัฒนาทางด้านใดบ้าง?
11. บทบาทของเอดีบีในขณะนี ้เป็นอย่างไร?
1.เอดีบี คือ ?
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ เอดีบี คือสถาบันทางการเงินที่มุ่งเน้นการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เอดีบีมีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เป็นคู่แข่งแม้กระทั่งธนาคารโลก และองค์กรการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ โดยเอดีบีมีพื ้นที่เป้าหมายอยู่ที่
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิ ค
ก่อตั ้งเมื่อปี 1966 (พ.ศ. 2509) ตั ้งแต่นั ้นมาสถาบันทางการเงินแห่งนี ้ก็ท าหน้าที่เป็นช่องทางส าคัญส าหรับอิทธิพลทางธุรกิจของญี่ปุ่ นต่อภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก โดยธรรมเนียมแล้ว ต าแหน่งประธานของเอดีบี และผู้บริหารระดับสูงจะเป็นคนญี่ปุ่ น เหมือนกับที่สหรัฐอมริกาครองต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงในธนาคารโลก
ย้อนกลับ
2.เอดีบี ท าอะไร?
เอดีบีให้เงินกู้, ลงทุน, และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่รัฐบาล และบริษัทเอกชนต่างๆในประเทศสมาชิก ส าหรับการเตรียมการและการ
ด าเนินการโครงการพัฒนาต่างๆจนเสร็จสิ ้น และยังท าหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากการระดมเงินทุนจากทั ้งภาคเอกชนและ
ภาคสาธารณะเพื่อการพัฒนา
ย้อนกลับ
3.ใครเป็นผู้จ่ายเงินส าหรับการด าเนินงานของเอดีบี?
เอดีบีตั ้งขึ ้นมาด้วยเงินจากการบริจาค และเงินจากการเป็นสมาชิกของประเทศต่างๆ และจากการกู้ยืมจากตลาดเงินระหว่างประเทศด้วย
ย้อนกลับ
4.ใครบ้างที่เป็นประเทศสมาชิก?
เอดีบีมีสมาชิกผู้ถือหุ้นทั ้งหมด 57 ประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดคือ ญี่ปุ่ น และสหรัฐอเมริกา คือประเทศละ 16
เปอร์เซ็นต์ ส่วนประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเฃียและแปซิฟิ คจ านวน 41 ประเทศ ถือหุ้นอยู่รวมกัน 47 เปอร์เซ็นต์ (ไม่รวมญี่ปุ่ น) และสมาชิกอีก 16
ประเทศที่มาจากประเทศอุตสาหกรรมในยุโรปตะวันตก, อเมริกาเหนือ ถือหุ้นอยู่ 21 เปอร์เซ็นต์ (ไม่รวมสหรัฐอเมริกา) ผู้ถือหุ้นสิบอันดับต้นๆ
(เรียงตามล าดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไปเล็ก) คือ ญี่ปุ่ นและอเมริกา, จีน, อินเดีย, ออสเตรเลีย, อินโดนีเซีย, แคนาดา, เกาหลี, เยอรมัน, และมาเลเซีย
โดยเอดีบีมีส านักงานใหญ่อยู่ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิ ลิปปินส์
ย้อนกลับ
5.ใครเป็นผู้บริจาคทุนรายใหญ่ของเอดีบี?
ผู้บริจาครายใหญ่ คือ ญี่ปุ่ น, อเมริกา, เยอรมัน, ออสเตรเลีย และแคนาดา
ย้อนกลับ
6.ใครเป็นผู้กู้รายใหญ่ของเอดีบี?
ในปี 2539 ผู้กู้รายใหญ่ (เรียงตามล าดับ) คือ จีน, อินโดนีเซีย, อินเดีย, ปากีสถาน, เวียดนาม, ประเทศไทย, ฟิ ลิปปินส์, เนปาล, บังคลาเทศ และ
กัมพูชา
ย้อนกลับ
7.โครงสร้างการตัดสินใจของเอดีบีเป็นอย่างไร?
โดยทางปฏิบัติ ประเทศผู้บริจาครายใหญ่จะมีอ านาจในการตัดสินใจมากที่สุด ซึ่งก็คือ ญี่ปุ่ น และอเมริกา รองลงมาคือ ออสเตรเลีย ที่ผ่านมา
ประธานของเอดีบีทั ้ง 6 คนเป็นชาวญี่ปุ่ น ผลก็คือ โครงการต่างๆที่เอดีบีให้กู้ก็จะเป็นโครงการที่ญี่ปุ่ นเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องผลประโยชน์ด้วยเสมอ
ย้อนกลับ
8.เอดีบีวางหลักการการด าเนินงานอย่างไร?
เอดีบีระบุหลักการการด าเนินงานของตัวเองว่า
เพื่อขยายเงินกู้ และสร้างความทัดเทียมในการลงทุนส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นสมาชิก
เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคส าหรับการเตรียมการและการด าเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ รวมทั ้งบริการให้ค าปรึกษาแนะน าด้วย
เพื่อส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุนของทั ้งภาคเอกชนและภาคสาธารณะต่อโครงการการพัฒนาต่างๆ
เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องส าหรับการให้ความช่วยเหลือกับประเทศสมาชิกทางด้านการวางแผนหรือด้านการวางนโยบายการพัฒนาร่วมกัน
ย้อนกลับ
9.อะไรที่เอดีบีบอกว่าเป็นเป้าหมายในทางยุทธศาสตร์ของเอดีบี?
เอดีบีอธิบายบทบาทของตัวเองในภูมิภาคนี ้ว่า “เพื่อที่จะเข้ามามีส่วนในระดับกว้างๆ ของกิจกรรมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมี
เป้าหมายที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในภูมิภาคนี ้” โดยเอดีบีมองว่าจะต้องสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและกระตุ้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจให้เกิดขึ ้นในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค โดยวางเป้ายุทธศาสตร์ของธนาคารว่า “จะต้องสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ, ลดทอนความ
ยากจน, ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ยกระดับสถานะของผู้หญิง และปกป้องสิ่งแวดล้อม” อย่างไรก็ตาม เป้าหมายทางด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมนั ้นถูกระบุไว้ปะปนกับเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมันเด่นชัดว่านโยบายที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และลดทอนความ
ยากจนนั ้นยังคงเป็นเป้าหมายใจความใหญ่ หรือถือเป็นปรัชญาการด าเนินงานของธนาคาร
ย้อนกลับ
10.เอดีบีอนุมัติวงเงินเพื่อโครงการพัฒนาทางด้านใดบ้าง?
เมื่อเริ่มก่อตั ้ง เอดีบีอนุมัติวงเงินมากกว่า 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อการให้กู้ยืมส าหรับ 1,300 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการเพื่อการ
พัฒนาโครงสร้างขนาดใหญ่ โดยมุ่งเป้าที่ด้านพลังงาน (โครงการท่อแก๊สยาดานา) การโทรคมนาคม การขนส่ง และการท่องเที่ยว (การสร้าง
สนามบินงูเห่า และการตัดถนนเชื่อม 6 ประเทศในภูมิภาคแม่น ้าโขง) และแบ่งสรรเพียง 2% (ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุด) ให้กับด้านการศึกษา
ส่วนโครงการพัฒนาในภาคเกษตร เงินกู้ของเอดีบีจะพ่วงมากับเงินกู้อื่นๆของญี่ปุ่ น เช่น กองทุนเพื่อการพัฒนาโพ้นทะเล และธนาคารเพื่อการ
ส่งออกของญี่ปุ่ น เป็นต้น
ย้อนกลับ
                   
[/b]