NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: ย้อนกลับ มาตรการด้านการปฏิรูปการถือครองที่ดิน และการจัดการ  (Read 239 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3815
               ย้อนกลับ
มาตรการด้านการปฏิรูปการถือครองที่ดิน และการจัดการ
มาตรการการเร่งรัดออก สปก. โดยละเลยการให้มีนโยบายการกระจายการถือครองที่ดิน การปฏิรูปการใช้ที่ดิน การออก พรบ.ป่ าชุมชน และการใช้
มาตรการทางภาษีอื่น ๆ ก็จะน าไปสู่ปัญหาเกษตรกรไม่สามารถรักษาที่ดินไว้ได้ มาตรการสปก.ประการเดียวจึงเป็นการเร่งให้ที่ดินหลุดจากมือ
เกษตรกรมากขึ ้น
ย้อนกลับ
มาตรการสนับสนุนเกษตรพาณิชย์เพื่อการส่งออก และปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันทางการค้าด้านการเกษตร
มาตราการของเอดีบี นี ้ เมื่อรวมกับข้อตกลงทางการเกษตร และเงื่อนไขของธนาคารโลกแล้ว เกษตรกรรายย่อยจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง คือ
o การเปิดตลาดให้สินค้าเกษตรจากต่างประเทศเข้ามาอย่างเต็มที่ จะสร้างความเสียหายต่อเกษตรกรรายย่อยของไทย เพราะสินค้าเกษตร
หลายประเภท เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ มะพร้าว กาแฟ และอื่น ๆ จากประเทศผู้ส่งออกส าคัญ หรือแม้แต่ประเทศอื่น ๆ ที่มีราคาถูกกว่าจะ
เข้ามาตีตลาด หรือแม้แต่ข้าวก็จะถูกตีตลาด เพราะต้นทุนการผลิตข้าวในประเทศอื่นที่ต ่ากว่า ด้วยเทคโนโลยีเหนือกว่า จะเข้ามาแทน นอกจากนี ้
ผลิตผลทางการเกษตรอื่น ๆ แม้จะผลิตเพื่อขายภายในประเทศก็อาจได้รับผลกระทบจากการที่สินค้าเกษตรราคาถูกจากต่างประเทศมาตีตลาด ท า
ให้ราคาต ่าลง ดังนั ้นการเปิดเสรีท าให้เกษตรกรรายย่อยประสบปัญหาไม่สามารถแข่งขันได้จนต้องล้มละลายสูญพันธุ์ไปในที่สุด
o การส่งเสริมการผลิตพืชเพื่อส่งออก โดยการจัดตั ้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมการผลิต แปรรูป ส่งออก เกษตรกรจะถูกผลักดันเข้าสู่ระบบ
เกษตรพันธสัญญา ขึ ้นต่อบริษัทเกษตรอุตสาหกรรม ต้องขึ ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกพืชตามโควต้า ขณะที่เกษตรกรที่ไม่ได้ขึ ้นทะเบียน ไม่ได้ปลูก
ตามโควต้าจะถูกบังคับให้ขายผลผลิตแบบคละเกรดในราคาต ่า หรือไม่ได้รับการสนับสนุน แม้การเปิดเสรีสินค้าเกษตรจะดูสร้างโอกาสให้ประเทศ
ไทยขยายตลาดด้านการเกษตรมากขึ ้น แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะตกแก่บริษัทอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประกอบการ พ่อค้าส่งออก มิได้ตกถึง
เกษตรกรรายย่อย
o เกษตรกรต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิต ปุ๋ ย ยาและเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศมากขึ ้น เพราะเป็นท าการเกษตรขนาดใหญ่ ผลประโยชน์จะตกอยู่
กับบรรษัทข้ามชาติ
o เกษตรกรมีหนี ้สินเพิ่มขึ ้น เพราะไม่อาจพึ่งตนเองได้ในการผลิต ต้องลงทุนสูงขึ ้น เพราะต้องจ่ายแม้กระทั่งค่าน ้า ราคาสินค้าพืชผลต้องผูกกับ
ราคาตลาดโลก อีกทั ้งรัฐบาลก็ลดการช่วยเหลือลงด้วย ตามเงื่อนไขการค้าเสรี
o มีแนวโน้มสญู เสยีที่ดินทา กินมากขนึ้ เนื่องจากการเร่งออกกรรมสทิธิ์ในที่ดิน ที่มิได้มมีาตรการสนบั สนนุ ใด ๆรองรับ เมื่อชาวบ้านเป็นหนี ้สิน
ที่ดินก็หลุดมือง่ายมากขึ ้น
o ที่ดินเสื่อมโทรม เพราะการท าการเกษตรแผนใหม่ จะต้องมีการใช้ปุ๋ ย ยาเป็นปริมาณมาก จะท าให้ดินเสื่อมสภาพ เมื่อต้องเร่งปลูกพืชเพื่อ
ขายอีกโดยไม่มีการฟื ้นฟูสภาพ ดินก็ยิ่งมีสภาพแย่ลงเรื่อย ๆ
o พึ่งตัวเองไม่ได้ในด้านอาหาร เพราะระบบการเกษตรเพื่อการค้า จะท าให้ทรัพยากรดิน น ้า ป่ าวิกฤติมากขึ ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออาหาร
จากธรรมชาติที่เกษตรกรเคยเก็บหามาได้ ขณะเดียวกันพืชเศรษฐกิจก็จะท าลายเมล็ดพันธุ์ข้าวและอาหารหลากหลายชนิดในไร่นาไปอีก
o มีแนวโน้มว่าชาวนาชาวไร่ในประเทศไทยอีกเป็นจ านวนมากที่ยังมีระบบการผลิตแบบพออยู่พอกิน และยังไม่เข้าสู่ระบบ "ตลาด" เฉพาะ
อย่างยิ่งคนป่ าคนดอยเขตเกษตรที่สูง จนถึงชาวประมงพื ้นบ้านขนาดเล็ก จ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปเป็นการท าการเกษตรขนาด
ใหญ่ เป้าหมายคือการผลิตเพื่อการค้าและการส่งออก
เป้าหมายของเอดีบีที่บอกว่าจะลดทอนความยากจนในภาคเกษตรกรรม ก็ยิ่งท าให้คนจนยิ่งจนลง คนรวยยิ่งรวยขึ ้น และยังเป็นการเหยียบย ่าภาค
เกษตรกรรม ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศให้หมดหนทางยิ่งขึ ้นไปอีกด้วย
ความยากจน เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
นอกจากโครงการ และมาตรการต่าง ๆ ภายใต้ โครงการช่วยเหลือประเทศ หรือ CAP เอดีบียังได้ด าเนินโครงการลดทอนความยากจน และการ
จัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมในเขตต้นน ้าไกลปืนเที่ยง โครงการได้รับการสนับสนุนในปี 2541 โครงการด าเนินการในประเทศพม่า จีน ลาว กัมพูชา
เวียดนาม และประเทศไทยในเขตดอยวาวี ลุ่มน ้ากกด้วย ได้มีการวิเคราะห์สาเหตุปัญหามีพื ้นฐานความเชื่อว่า "ความยากจนของชุมชนในชนบท
เป็นสาเหตุหลักของการท าลายสิ่งแวดล้อมในเขตต้นน ้าของภูมิภาคน ้าโขง" โดยมองว่าวิถีชีวิต การท าการเกษตรของชาวบ้านที่ท ามาแต่เดิม ที่ท า
พออยู่พอกิน เก็บหาอาหารจากป่ า พึ่งพิงทรัพยากรรอบ ๆ ตัวเป็นตัวการส าคัญของการท าลายพืนที่ต้นน ้า
วิธีการแก้ไขปัญหาก็คือ การให้ชาวบ้านเข้าไปท างานในเมือง เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม หรือการท าการเกษตรแบบถาวรและเข้มข้นขึ ้น ท าการปลูก
ป่ า และควบคุมการเพิ่มขึ ้นของจ านวนประชากร
โครงการนี ้ไม่เพียงแต่โยนข้อหา "ท าลายสิ่งแวดล้อม" ให้แก่คนจนเท่านั ้น แต่ยังเป็นการผลักดันชาวนาชาวไร่ให้ออกจากถิ่นฐานบ้านเกิดมากขึ ้นไป
อีกด้วย โดยใช้ค ากล่าวอ้างในนาม "ผู้พัฒนา" ว่าเพื่อขจัดความยากจนให้ออกไปจากภูมิภาคนี ้ และในอนาคตโครงการนี ้อาจกลายเป็นต้นแบบ
จัดการทรัพยากรในเขตต้นน ้าที่น่าเป็นห่วงยิ่ง
ในพื ้นที่ภาคเหนือ มีชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่ าเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นคนยากจนต้องพึ่งพิงปา เก็บหาของป่ าเพื่อยังชีพ ปลูกข้าว ท าไร่ ที่
ผ่านมาชุมชนต้องสู้กับแนวความคิดการจัดการป่ าของกรมป่ าไม้อย่างหนักอยู่แล้วในการด ารงวิถีชีวิตอยู่บนพื ้นที่สูง กรมป่ าไม้ใช้กฎหมายเข้าไป
จัดการกับชุมชน โดยการประกาศเขตป่ าอนุรักษ์ทับที่อยู่อาศัย ที่ท ากินของชุมชน ขณะนี ้การสนับสนุนของเอดีบีจะยิ่งท าให้ความขัดแย้งมีมากขึ ้น
และจะเป็นตัวเร่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ในเขตต้นน ้ามากยิ่งขึ ้นด้วย
ระบบเกษตรกรรมแบบดั ้งเดิมจะถูกแทนที่ด้วยระบบเกษตรถาวรเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ปุ๋ ยและยาจะไหลลงสู่แม่น ้า ชาวบ้านจะถูกไล่ออกจาก
บ้านของตนเองมากขึ ้นเ การแย่งชิงทรัพยากรจากคนจนจะรุนแรงขึ ้น การเข้ามาจัดการพื ้นที่ต้นน ้าของเอดีบี จึงเท่ากับเป็นการปล่อยให้ทุนข้ามชาติ
เข้ามาท าลายพื ้นที่ต้นน ้า และแย่งชิงทรัพยากรไปจากคนท้องถิ่นได้อย่างชอบธรรมมากยิ่งขึ ้นนั่นเอง
เงินกู้ที่ประเทศไทยได้มา จึงไม่ใช่ความส าเร็จของรัฐบาลที่ไปเจรจาขอกู้มาได้ แต่เงินกู้ดังกล่าวจะสร้างผลกระทบระยะยาวต่อสังคมไทย เฉพาะ
อย่างยิ่งคนจน จากที่เคยทุกข์ยากอยู่แล้วก็ยิ่งทุกข์หนักขึ ้นไปอีก และยิ่งไม่มีหลักประกันใด ๆ ในชีวิตมากขึ ้น เพราะรัฐบาลเองก็ไม่สามารถ
ช่วยเหลืออะไรได้ แถมยังตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มทุนผลประโยชน์ข้ามชาติไปเสียอีก ที่ร้ายไปกว่านี ้ลูกหลานของคนจน ยังต้องชดใช้หนี ้ที่เกิดขึ ้น
พร้อมอัตราดอกเบี ้ยที่สูงขึ ้นไปเรื่อย ๆ เฉพาะของเอดีบีอัตราดอกเบี ้ยสูงที่สุดเท่าที่เคยกู้มาคือสูงถึงร้อยละ 8 แล้ว จะเอาที่ไหนมาชดใช้ในเมื่อฐาน
ชีวิตก็ถูกท าลายไปจนหมดสิ ้นแล้ว
เอดีบี : วิกฤตสังคมไทย
รู้จักเอดีบี       
[/b]