NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: บทส่งท้าย นิยายฝรั่งหัวแดงยึดชาติมีจริง ทางเลือกฝ่ ายประชาชน ปฏิเสธการกู้ยืมเงิน  (Read 234 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3815
        แผนปรับโครงสร้างภาคเกษตร คือเงื่อนไขเงินกู้ที่เอดีบีเสนอให้รัฐบาลไทยด าเนินการเพื่อปฎิรูปภาคเกษตรกรรมของไทยทั ้งระบบ ทั ้งด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า ที่ดิน พื ้นที่ต้นน ้า ระบบสินเชื่อ การตลาด การวิจัย และการปรับบทบาทขององค์กรภาครัฐ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มขีดความสามารถด้านการส่งออก และขยายการเติบโตให้กับภาคเกษตรไทย
น ้า คือหัวใจส าคัญของแผนปรับโครงสร้างภาคเกษตรฉบับนี ้ โดยที่เอดีบีต้องการให้รัฐออกฎหมายเพื่อควบคุมก ากับการใช้ทรัพยากร “น ้า” ให้เกิด
คุณค่าและมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูงขึ ้น ที่ส าคัญคือต้องเอื ้อต่อการลงทุนทางการเกษตรของบริษัทขนาดใหญ่ ที่มีแนวโน้มต้องการน ้าเพื่อ
การผลิตมากขึ ้น หากได้เกิดกรณีขัดแยังกับเกษตกรรายย่อยซึ่งมีความต้องการใช้น ้าเพื่อการผลิตของครอบครัวเช่นกัน
หาก น ้า ถูกบริหารจัดการในรูปแบบปัจจัยการผลิตที่เป็นไปเพื่อการค้าและการลงทุน ผู้ต้องการใช้น ้า ต้องจ่ายค่าต้นทุนเหล่านี ้ให้กับภาครัฐ
เกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีความสามารถในการแข่งขันจะมีค่าใช้จ่ายการผลิตที่สูงขึ ้น น าไปสู่การไม่คุ้มทุนทางการผลิต และเลิกล้มการผลิตไปใน
ที่สุด น ้า ในอนาคตจึงจะอยู่ภายใต้การใช้ประโยชน์เพื่อการค้าอย่างเต็มรูปแบบโดยบริษัทธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่เท่านั ้นเอง
พระราชบัญญัติน ้า
ละเมิดสิทธิเกษตรกร
พ.ร.บ. น ้า ถูกร่างขึ ้นครั ้งแรกในปี พ.ศ. 2536 และถุกน ากลับมาพิจารณาอีกครั ้งในปี พ.ศ. 2541 ภายใต้เงื่อนไขเงินกู้ของเอดีบี โดยมีเป้าหมาย
เพื่อประกาศสิทธิของรัฐเหนือทรัพยากรน ้า และควบคุมการใช้ทรัพยากรน ้าจากทุกระบบทั่วประเทศ ดังเห็นได้จากการให้นิยาม น ้า ที่ถือเป็น
สมบัติของรัฐ ว่าหมายถึง 1)น ้าในบรรยากาศ 2) น ้าบนผิวดินที่ไหลตามธรรมชาติ 3) น ้าใต้ดิน 4) แหล่งน ้าระหว่างประเทศที่ประเทศไทยน ามาใช้
ได้ เช่น แม่น ้าโขง และ 5) สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ในแหล่งต้นน ้าล าธาร
ร่างพ.ร.บ. น ้า ฉบับนี ้ไม่ได้ให้ความใส่ใจต่อสิทธิการใช้น ้าของคนในท้องถิ่น ที่มีการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรน ้ามานาน หลากหลายรูปแบบตาม
วิถีการผลิตและวัฒนธรรม เมื่อ พ.ร.บ. น ้ามีผลบังคับใช้ รัฐมีอ านาจประกาศแหล่งนา ้แหลง่ ใดก็ได้ให้เป็นกรรมสทิธิ์ของรัฐ สามารถห้ามไมใ่ ห้
ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์อีกต่อไป โดยอ านาจเบ็ดเสร็จทั ้งหมดนี ้จะขึ ้นอยู่กับคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ โดยการแต่งตั ้งจากทาง
ราชการ
การค้าเสรี สร้างเงื่อนไข
บริษัทขนาดใหญ่อยู่รอด
การเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยการน าเกษตรกรรายย่อยเข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลก ที่มีการน าเข้า
และส่งออกสินค้าเกษตรอย่างเสรีโดยไม่มีการควบคุม จะสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรรายย่อยของไทย เนื่องจากสินค้าเกษตรหลายชนิด
เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์มะพร้าว กาแฟ หรือแม้กระทั่งข้าว จากประเทศผู้ส่งออกที่มีต้นทุนและราคาต ่ากว่าจะเข้ามาตีตลาด ภายใต้
นโยบายยกเลิกการอุดหนุนจากรัฐ เกษตรกรรายย่อยจะประสบปัญหาไม่สามารถแข่งขันได้ และเลิกล้มการผลิตไปในที่สุด
นอกจากนี ้การที่เอดีบีสนับสนุนให้รัฐบาลไทยปฏิรูปการถือครองทดี่ ิน โดยให้สปก. เร่งรัดออกเอกสารสทิธิ์สปก. 4-01 จากเดิมเฉลี่ยปีละ
1,706,250 ไร่ เป็น 2,500,000 ไร่ ในปี พ.ศ. 2543 โดยไม่ได้มีมาตรการใดรองรับหรือช่วยเหลือ จะยิ่งท าให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดทุนใน
การผลิต ขายที่ดินให้กับนักลงทุนเก็งก าไรที่ดิน หรือบริษัทธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่
ในระบบการแข่งขันเพื่อการค้าเสรี ท้ายที่สุดเกษตรกรรายย่อยมีแนวโน้มประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ไม่คุ้มทุนการผลิต สูญเสียทีดิน ผู้ที่
สามารถอยู่รอดได้ในระบบการผลิตเช่นนี ้จึงจะมีเพียงบริษัทธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ภายใต้ร่มเงาการก ากับของนักลงทุนต่างชาติเท่านั ้น
บทส่งท้าย
นิยายฝรั่งหัวแดงยึดชาติมีจริง
ทางเลือกฝ่ ายประชาชน
ปฏิเสธการกู้ยืมเงินทุกรูปแบบ
นโยบายการให้กู้เงินของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย และเงื่อนไขที่มาพร้อมกับเงินกู้ หรืออีกหนึ่งรูปแบบของทุนต่างชาติที่ก าลังคืบคลานเข้ามา
ยึดกุมระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และทรัพยากรของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่การสร้างความมั่งคั่งและผลก าไรให้กับประเทศของ
ตนเอง
ประชาชนไทยผู้เป็นเจ้าของประเทศ และต้องการรักษาอ านาจแห่งการเป็นเจ้าของประเทศไว้ จึงต้องร่วมกันเคลื่อนไหว ผนึกก าลัง สานเครือข่าย
เพื่อปฏิเสธแผนงานและโครงการความช่วยเหลือที่เคลือบแฝงของทุนข้ามชาติ รวมทั ้งรณรงค์เพื่อปฏิเสธการกู้ยืมเงินในทุกรูปแบบจากองค์กรข้าม
ชาติเหล่านี ้
แผนภาคประชาชน
คนจนก าหนดอนาคตตนเอง
ในปี พ.ศ. 2543 ด้วยเจตนารมย์เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวภาคประชาชน ให้รับรู้เท่าทันแผนการขององค์กรข้ามชาติ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากโครงการความช่วยเหลือและการพัฒนาจากองค์กรข้ามชาติเหล่านี ้จึงได้พร้อมใจกันจัดท าแผนภาคประชาชน ร่วมกับพันธมิตรนักวิชาการเพื่อ
ประชาชน องค์กรเอกชน กลุ่มผู้บริโภค ผู้ใช้แรงงาน และสาธารณชน แผนภาคประชาชนคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติที่ภาค
ประชาชนจะร่วมกันด าเนินตามแนวนโยบายที่ประชาชนเห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้ภาคประชาชนได้ก าหนดอนาคตของตนเองและอนาคตของ
ประเทศชาติอย่างแท้จริง
ADB ให้เงินกู้สร้างเขื่อนเทินหินบูนในลาว ซึ่งสร้างปัญหาให้สังคมและสภาพแวดล้อม
Keywords : GSM Agreement CBTA China ASEAN FTA ถนน R3E สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ Economic Quadrangle อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง
หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ คุนมั่นกงลู่ Kunming Bangkok Highway                         เหรียญ-2-ด้าน-ADB-1 (1).pdf               
[/b]