NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: ในขณะนี้ ข่าวเรื่อง ที่รัฐบาลออสเตรเลีย หรือ ออสซี่ กำลัง จะนำ ประเทศไทย ไปสู่กา  (Read 270 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3815
      มาทำความรู้จักกับบทบัญญัติที่ 912 เรื่อง การเวณคืนทรัพย์สิน ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ FTA ในระหว่าง ประเทศไทย กับ ประเทศออสเตรเลีย ฉบับลงวันที่ 1 มกราคม ปี ค.ศ. 2005 ที่ได้ลงนามกันไป โดยชอบด้วยกฎหมาย แล้ว
๑. ในขณะนี้ ข่าวเรื่อง ที่รัฐบาลออสเตรเลีย หรือ ออสซี่ กำลัง จะนำ ประเทศไทย ไปสู่การพิจารณา วินิจฉัย ชี้ขาด ในการกระทำของ ประเทศไทย ที่คณะ คสช. ได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ สั่งปิดเหมืองทองคำชาตรี ที่จังหวัดพิจิตร ที่เอกชนฝ่ายออสเตรเลีย ได้รับ สัปทานในการขุดแร่ทองคำ ขึ้นมา หลอม และ ทำเป็นทองแท่ง ส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศ
๒. คนไทย ไม่เคย รับ รู้ เลยว่า ประเทศไทย มี ข้อตกลงระหว่างประเทศ ในระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2005 (FTA, Thai and Australia, 1 January 2005)
๓. เมื่อการกระทำของประเทศไทย โดย คณะคสช. คือ หัวหน้าคณะคสช. พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา กับพวก รวมทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวง ดังกล่าว รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ซึ่ง เป็น บุคคลนอกกฎหมายในสายตานานาชาติ และ ออสเตรเลีย) ได้ กระทำการ ปิดเหมืองทองคำชาตรี ดังกล่าวไปแล้ว เสร็จสิ้นสมบูรณ์
๔. โดยในขณะที่ ฝ่ายเอกชน (ออสเตรเลีย หรือ ออสซี่) กำลังดำเนินการ ขุดเอา แร่ทองคำขึ้นมา และ นำไปหลอม ละลาย ทำเป็นทองคำแท่ง เพื่อจำหน่ายในต่างประเทศ จึงมีปัญหา ที่ต้องวินิจฉัยว่า “คำสั่งปิดเหมืองทองคำชาตรี” ดังกล่าว
๕. ที่ฝ่ายเอกชนชาวออสเตรเลีย หรือ ออสซี่ ได้รับ สัมปทาน ในการขุดเจาะ และ ทำเหมือง เพื่อหลอม ละลาย ทำเป็นทองคำแท่ง จากรัฐบาลไทยมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ และ ได้เริ่ม ดำเนินการมา ตั้งแต่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จนถึงปัจจุบันนั้น
๖. คำสั่งดังกล่าวของคณะ คสช. โดยหัวหน้าคณะ คสช. กับพวก เป็น คำสั่ง ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่? และหาก เป็น คำสั่ง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แล้ว ใคร? หรือ ผู้ใด? จะต้อง เป็น ผู้ร่วมกัน รับผิด และ ในกรณีนี้ ได้รวม เอา ราษฏรไทยทั้งประเทศ ให้ต้อง ไปร่วมรับผิด ด้วยหรือไม่?
๗. ก่อน ที่จะไปวินิจฉัย ในเรื่องนี้ และ ก่อนที่อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ฉบับที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งอาจเป็น คณะอนุญาโตตุลาการ ของ WTO (องค์การ การค้าโลก) หรือ เป็น คณะอนุญาโตตุลาการ ตามสนธิสัญญา New York Convention, 1958 จะยื่น มือ เข้ามาจัดการ ในการวินิจฉัยชี้ขาด ในประเด็น ที่พิพาท ในระหว่างไทย กับ ออสเตรเลีย
๘. จึงเห็นควร นำท่านผู้อ่านทั้งหลาย ไป พิจารณา บทบัญญัติ ของ ข้อตกลง FTA ในระหว่าง ประเทศไทย กับ ประเทศออสเตรเลีย ที่บัญญัติคุ้มครอง แก่ผู้ลงทุน ในเรื่องนี้ จาก การเวณคืนทรัพย์สิน (Expropriation or Nationalization) โดยฝ่าย Junta ไทย (ผู้บริหารประเทศเถื่อน) ตามข้อตกลงที่ 912 ที่ปรากฏในข้อตกลงระหว่างประเทศ ฉบับ ดังกล่าวข้างต้น
“ARTICLE 912
Expropriation
1. Neither Party shall nationalise, expropriate or subject to measures having effect equivalent to nationalisation or expropriation (hereinafter referred to as “expropriation”) the investments of investors of the other Party unless the following conditions are complied with:
(a) the expropriation is for a public purpose related to the internal needs of that Party and under due process of law;
(b) the expropriation is non-discriminatory; and
(c) the expropriation is accompanied by the payment of prompt, adequate and effective compensation.
2. The compensation referred to in Sub-paragraph 1(c) of this Article shall be computed on the basis of the market value of the investment immediately before the expropriation or impending expropriation became public knowledge. Where that value cannot be readily ascertained, the compensation shall be determined in
accordance with generally recognised principles of valuation and equitable principles taking into account, where appropriate, the capital invested, depreciation, capital already repatriated, replacement value, currency exchange rate movements and other relevant factors.
3. The compensation shall be paid without undue delay, shall include interest at a commercially reasonable rate and shall be freely transferable between the territories
of the Parties in a freely useable currency.”
3. The compensation shall be paid without undue delay, shall include interest at a commercially reasonable rate and shall be freely transferable between the territories
of the Parties in a freely useable currency.”
มา คอยอ่าน บทบัญญัตินี้ เมื่อ ถอดความ เป็น ภาษาไทย แล้ว จะ ได้ความเช่นใด? ใน ตอนต่อไป. .................. (มีต่อ) Thanaboon Chiranuvat                                 
[/b]