NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: บิ๊กแป๊ะ”สั่งด่วน ห้ามจนท.ตรวจพาสปอร์ตช่วยราชการหน่วยอื่น  (Read 190 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3798
        บิ๊กแป๊ะ”สั่งด่วน ห้ามจนท.ตรวจพาสปอร์ตช่วยราชการหน่วยอื่น สั่งเช็กตารางบินวางแผนเผชิญเหตุคนล้น

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)มีวิทยุในราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุดถึง ผบช.สตม. รองผบช.สตม. และผบก.ในสังกัด สตม. โดยพล.ต.อ.จักรทิพย์ มีข้อสั่งการดังนี้ 1.ให้ผบช.สตม.ตรวจสอบและสั่งการให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม.โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการตำรวจในสังกัดบก.ตม.2 มีหน้าที่ตรวจหนังสือเดินทางที่ด่าน ตม.ท่าอากาศยานทุกแห่ง จะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามตำแหน่ง ห้ามมิให้มีคำสั่งไปปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามตำแหน่งโดยเด็ดขาด 2.ให้ผบก.ตม.2ตรวจสอบตารางการบินของเที่ยวบินขาเข้า-ขาออกทุกท่าอากาศยานและนำข้อมูลบัญชีคนโดยสารมาตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเผชิญเหตุให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

3.ให้จัดเวรอำนวยการประจำวันระดับ รองผบช. และผบก.ตม.2 เพื่อทำหน้าทีอำนวยการ กำกับดูแล บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะหน้า 4.ให้วางแผนบริหารจัดการและจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารในระดับต่างๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนคนโดยสาร ระยะเวลาในการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางที่อาจเพิ่มขึ้น ให้เหมาะสมและยอมรับได้ในระดับสากล เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาจัดกำลังพลสำรองเพิ่มเติมในกรณีที่มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก หรือมีเหตุปัจจัยแทรกซ้อนอื่น ทำให้ไม่สามารถให้บริการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ ซึ่งอาจดำเนินการในรูปแบบของการจัดตั้งศปก.ฉก.ส่วนหน้า มีฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการในภาพรวม เป็นต้น

5.ให้ทีมโฆษก สตม. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบอย่างต่อเนื่อง 6. เชิญส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนบูรณาการร่วมกันให้ชัดเจน ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วน 7.มอบหมายรองผบ.ตร.(มค)ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติในภาพรวมให้เรียบร้อย หากพบข้อบกพร่องหรือความเสียหาย ให้พิจารณาสั่งการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ได้ทันที 8.ให้เร่งรัดดำเนินการแล้วรายงานผลให้ทราบ ผ่านรองผบ.ตร.(มค)เพื่อรายงานพล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี โดยเร็วที่สุด

https://www.matichon.co.th/news/626984               
[/b]