NPCEU BOARD

Guest


Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
        มีหลายกลุ่มที่ต่อต้าน ADB ทั ้งในไทยและต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากลุ่มเหล่านี ้ต่อต้าน ADB แต่แต่ละกลุ่มอาจมีความคิดเห็นที่ต่างกันเกี่ยวกับ ADB
กลุ่มหนึ่งเห็นว่าโครงการของ ADB นั ้น บางโครงการไม่ได้ค านึงถึงความเสียหายด้านสังคมและสภาพแวดล้อมอย่างเพียงพอ เน้น
เพียงแต่รายได้ที่เป็นตัวเงิน หรือให้ประโยชน์ต่อคนรวยเป็นส่วนมาก
บางกลุ่มในไทยคิดว่า นโยบายการให้เงินกู้ของ ADB เป็นรูปแบบหนึ่งของทุนต่างชาติที่คืบคลานเข้ามายึดเศรษฐกิจและทรัพยากรของ
ไทย โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การสร้างความมั่งคั่งและผลก าไรให้กับประเทศของตนเอง
ท่านสามารถหาข้อมูลเหล่านี ้ได้ที่ http://www.forum-adb.org/about.html หรือ http://www.thaico.net/w_adbinthai/
ผมได้คัดลอกส่วนหนึ่ง (ยาวถึง 22 หน้า) จากเว็บไซต์ของกลุ่มต่อต้าน ADB ที่เป็นภาษาไทยมาให้ท่านอ่านครับ แต่ยังไม่ขอออก
ความเห็น
รู้จัก เอดีบี(ถาม-ตอบ)
1. เอดีบี คือ ?
2. เอดีบี ท าอะไร?
3. ใครเป็นผู้จ่ายเงินส าหรับการด าเนินงานของเอดีบี?
4. ใครบ้างที่เป็นประเทศสมาชิก?
5. ใครเป็นผู้บริจาคทุนรายใหญ่ของเอดีบี?
6. ใครเป็นผู้กู้รายใหญ่ของเอดีบี?
7. โครงสร้างการตัดสินใจของเอดีบีเป็นอย่างไร?
8. เอดีบีวางหลักการการด าเนินงานอย่างไร?
9. อะไรที่เอดีบีบอกว่าเป็นเป้าหมายในทางยุทธศาสตร์ของเอดีบี?
10. เอดีบีอนุมัติวงเงินเพื่อโครงการพัฒนาทางด้านใดบ้าง?
11. บทบาทของเอดีบีในขณะนี ้เป็นอย่างไร?
1.เอดีบี คือ ?
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ เอดีบี คือสถาบันทางการเงินที่มุ่งเน้นการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เอดีบีมีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เป็นคู่แข่งแม้กระทั่งธนาคารโลก และองค์กรการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ โดยเอดีบีมีพื ้นที่เป้าหมายอยู่ที่
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิ ค
ก่อตั ้งเมื่อปี 1966 (พ.ศ. 2509) ตั ้งแต่นั ้นมาสถาบันทางการเงินแห่งนี ้ก็ท าหน้าที่เป็นช่องทางส าคัญส าหรับอิทธิพลทางธุรกิจของญี่ปุ่ นต่อภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก โดยธรรมเนียมแล้ว ต าแหน่งประธานของเอดีบี และผู้บริหารระดับสูงจะเป็นคนญี่ปุ่ น เหมือนกับที่สหรัฐอมริกาครองต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงในธนาคารโลก
ย้อนกลับ
2.เอดีบี ท าอะไร?
เอดีบีให้เงินกู้, ลงทุน, และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่รัฐบาล และบริษัทเอกชนต่างๆในประเทศสมาชิก ส าหรับการเตรียมการและการ
ด าเนินการโครงการพัฒนาต่างๆจนเสร็จสิ ้น และยังท าหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากการระดมเงินทุนจากทั ้งภาคเอกชนและ
ภาคสาธารณะเพื่อการพัฒนา
ย้อนกลับ
3.ใครเป็นผู้จ่ายเงินส าหรับการด าเนินงานของเอดีบี?
เอดีบีตั ้งขึ ้นมาด้วยเงินจากการบริจาค และเงินจากการเป็นสมาชิกของประเทศต่างๆ และจากการกู้ยืมจากตลาดเงินระหว่างประเทศด้วย
ย้อนกลับ
4.ใครบ้างที่เป็นประเทศสมาชิก?
เอดีบีมีสมาชิกผู้ถือหุ้นทั ้งหมด 57 ประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดคือ ญี่ปุ่ น และสหรัฐอเมริกา คือประเทศละ 16
เปอร์เซ็นต์ ส่วนประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเฃียและแปซิฟิ คจ านวน 41 ประเทศ ถือหุ้นอยู่รวมกัน 47 เปอร์เซ็นต์ (ไม่รวมญี่ปุ่ น) และสมาชิกอีก 16
ประเทศที่มาจากประเทศอุตสาหกรรมในยุโรปตะวันตก, อเมริกาเหนือ ถือหุ้นอยู่ 21 เปอร์เซ็นต์ (ไม่รวมสหรัฐอเมริกา) ผู้ถือหุ้นสิบอันดับต้นๆ
(เรียงตามล าดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไปเล็ก) คือ ญี่ปุ่ นและอเมริกา, จีน, อินเดีย, ออสเตรเลีย, อินโดนีเซีย, แคนาดา, เกาหลี, เยอรมัน, และมาเลเซีย
โดยเอดีบีมีส านักงานใหญ่อยู่ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิ ลิปปินส์
ย้อนกลับ
5.ใครเป็นผู้บริจาคทุนรายใหญ่ของเอดีบี?
ผู้บริจาครายใหญ่ คือ ญี่ปุ่ น, อเมริกา, เยอรมัน, ออสเตรเลีย และแคนาดา
ย้อนกลับ
6.ใครเป็นผู้กู้รายใหญ่ของเอดีบี?
ในปี 2539 ผู้กู้รายใหญ่ (เรียงตามล าดับ) คือ จีน, อินโดนีเซีย, อินเดีย, ปากีสถาน, เวียดนาม, ประเทศไทย, ฟิ ลิปปินส์, เนปาล, บังคลาเทศ และ
กัมพูชา
ย้อนกลับ
7.โครงสร้างการตัดสินใจของเอดีบีเป็นอย่างไร?
โดยทางปฏิบัติ ประเทศผู้บริจาครายใหญ่จะมีอ านาจในการตัดสินใจมากที่สุด ซึ่งก็คือ ญี่ปุ่ น และอเมริกา รองลงมาคือ ออสเตรเลีย ที่ผ่านมา
ประธานของเอดีบีทั ้ง 6 คนเป็นชาวญี่ปุ่ น ผลก็คือ โครงการต่างๆที่เอดีบีให้กู้ก็จะเป็นโครงการที่ญี่ปุ่ นเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องผลประโยชน์ด้วยเสมอ
ย้อนกลับ
8.เอดีบีวางหลักการการด าเนินงานอย่างไร?
เอดีบีระบุหลักการการด าเนินงานของตัวเองว่า
เพื่อขยายเงินกู้ และสร้างความทัดเทียมในการลงทุนส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นสมาชิก
เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคส าหรับการเตรียมการและการด าเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ รวมทั ้งบริการให้ค าปรึกษาแนะน าด้วย
เพื่อส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุนของทั ้งภาคเอกชนและภาคสาธารณะต่อโครงการการพัฒนาต่างๆ
เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องส าหรับการให้ความช่วยเหลือกับประเทศสมาชิกทางด้านการวางแผนหรือด้านการวางนโยบายการพัฒนาร่วมกัน
ย้อนกลับ
9.อะไรที่เอดีบีบอกว่าเป็นเป้าหมายในทางยุทธศาสตร์ของเอดีบี?
เอดีบีอธิบายบทบาทของตัวเองในภูมิภาคนี ้ว่า “เพื่อที่จะเข้ามามีส่วนในระดับกว้างๆ ของกิจกรรมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมี
เป้าหมายที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในภูมิภาคนี ้” โดยเอดีบีมองว่าจะต้องสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและกระตุ้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจให้เกิดขึ ้นในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค โดยวางเป้ายุทธศาสตร์ของธนาคารว่า “จะต้องสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ, ลดทอนความ
ยากจน, ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ยกระดับสถานะของผู้หญิง และปกป้องสิ่งแวดล้อม” อย่างไรก็ตาม เป้าหมายทางด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมนั ้นถูกระบุไว้ปะปนกับเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมันเด่นชัดว่านโยบายที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และลดทอนความ
ยากจนนั ้นยังคงเป็นเป้าหมายใจความใหญ่ หรือถือเป็นปรัชญาการด าเนินงานของธนาคาร
ย้อนกลับ
10.เอดีบีอนุมัติวงเงินเพื่อโครงการพัฒนาทางด้านใดบ้าง?
เมื่อเริ่มก่อตั ้ง เอดีบีอนุมัติวงเงินมากกว่า 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อการให้กู้ยืมส าหรับ 1,300 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการเพื่อการ
พัฒนาโครงสร้างขนาดใหญ่ โดยมุ่งเป้าที่ด้านพลังงาน (โครงการท่อแก๊สยาดานา) การโทรคมนาคม การขนส่ง และการท่องเที่ยว (การสร้าง
สนามบินงูเห่า และการตัดถนนเชื่อม 6 ประเทศในภูมิภาคแม่น ้าโขง) และแบ่งสรรเพียง 2% (ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุด) ให้กับด้านการศึกษา
ส่วนโครงการพัฒนาในภาคเกษตร เงินกู้ของเอดีบีจะพ่วงมากับเงินกู้อื่นๆของญี่ปุ่ น เช่น กองทุนเพื่อการพัฒนาโพ้นทะเล และธนาคารเพื่อการ
ส่งออกของญี่ปุ่ น เป็นต้น
ย้อนกลับ
                   
[/b]
2
     11.บทบาทของเอดีบีในขณะนี ้เป็นอย่างไร?
บทบาทแต่ก่อนธนาคารเป็นผู้ให้กู้เงินแก่ประเทศสมาชิกโดยตรง แต่ในปัจจุบัน ธนาคารได้เปลี่ยนบทบาทใหม่มาเป็นตัวเร่งให้เกิดการพัฒนา โดย
ใช้การลงทุนในโครงการต่างๆ มาโน้มน้าวภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมลงทุนและจัดการทางด้านการเงินร่วมกัน โดยเอดีบีจะเป็นผู้วางกรอบและ
ผลักดันให้มีการปรับโครงสร้างของสถาบันต่างๆ โดยการแปรรูป และปรับกฎหมาย เพื่อปูทางให้ภาคเอกชนเข้ามา การดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วม
ลงทุนเช่นนี ้ เอดีบีอ้างว่าท าให้เงินทุนมหาศาลหลั่งไหลเข้ามาเสริมวิสัยทัศน์ทางด้านการพัฒนาของเอดีบีในภูมิภาคให้ขยายออกไปอย่างมากมาย
เอดีบีกับประเทศไทย
ความจริงเอดีบีได้ให้เงินกู้ประเทศไทยมานาน ตั ้งแต่ปี 2516 ในยุคที่คอมมิวนิสต์แพร่ระบาดในไทย สหรัฐอเมริกาเห็นสมควรที่จะสนับสนุน
ประเทศไทย โดยในช่วงแรก ๆ การให้เงินกู้ของเอดีบีเป็นเรื่องของโครงสร้างพื ้นฐาน เช่นการก่อสร้างถนน และสาธารณูปโภคพื ้นฐาน
จนกระทั่งเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทยระหว่างปี 2540-2541 ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้กู้เงินจากไอเอ็มเอฟ ไปแล้วจ านวน
17,200 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเวลาไม่นาน ประเทศไทยก็ต้องกู้เงินจากเอดีบีอีกระลอกหนึ่ง เอดีบีได้อนุมัติวงเงินกู้แก่ประเทศไทยภายใต้โปรแกรม
เงินกู้ของไอเอ็มเอฟ เป็นจ านวนเงิน 1,200 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ในปี 2541 เอดีบีได้อนุมัติเงินกู้ไปแล้วในด้านการปรับโครงสร้างภาคการเงิน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับโครงสร้างภาคสังคม 500 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และระดมทุนร่วมกับสถาบันการเงินต่างประเทศให้กับธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทยเป็นเงิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ
เพื่อปล่อยกู้ต่อแก่ภาคเอกชน และในปี 2542 รัฐบาลได้เจรจาขอกู้เพิ่มเติม เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตรเป็นจ านวนเงิน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ
และสมทบจาก OECF อีก 300 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมเป็นเงิน 600 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขณะที่รัฐบาลไทยมองเอดีบีไม่ต่างจากไอเอ็มเอฟ และธนาคารโลก ว่าคืออัศวินขี่ม้าขาว ที่เข้ามาช่วยอุ้มชูประเทศไทยให้รอดพ้นจาก "วิกฤติ
เศรษฐกิจ" แต่ในความเป็นจริงภายใต้เงื่อนไขเงินกู้ ไม่ว่าธนาคารไหน ๆ ในโลกก็ไม่ต่างกัน เมื่อให้ ก็ย่อมหมายถึง ต้องได้ "ก าไร" คือท าอย่างไรก็ได้
ที่จะท าให้ประเทศนั ้น ๆ คืนเงินมาพร้อมกับดอกเบี ้ย ที่ส าคัญคือ เงินกู้เอดีบีอัตราดอกเบี ้ยสูงถึงร้อยละ 8 สูงที่สุดในบรรดาเงินกู้ที่ประเทศไทยเคยกู้
มา
การให้เงินกู้ของเอดีบีจึงแถมพกมาด้วย "เงื่อนไข" ที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม ภายใต้ชื่อโครงการที่ดูดีว่า "แผนความช่วยเหลือประเทศ" หรือ
CAP
แผนความช่วยเหลือได้ก าหนดเงื่อนไขส าคัญ ๆ ที่ท าให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามดังนี ้
ปรับโครงสร้างภาคการเงิน และพัฒนาตลาดทุน
รัฐบาลจะต้องมีแผนการปรับภาคเศรษฐกิจ โดยการปรับโครงสร้างภาคการเงิน ใช้นโยบายการคลังที่เข้มงวด และลดการขาดดุลทางการค้า โดย
การเสนอให้เพิ่มทุนให้กับสถาบันการเงินทั ้งของรัฐและเอกชน
การปฏิรูปสถาบันการเงินนี ้ เอดีบีจะท างานร่วมกับไอเอ็มเอฟ และธนาคารโลก ไอเอ็มเอฟมีหน้าที่ปฏิรูปและสร้างความแข็งแกร่งให้กับธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารโลกท าหน้าที่ปฏิรูปกฎระเบียบและปรับปรุงสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธนาคาร
ส่วนเอดีบีท าหน้าที่ในการพัฒนาตลาดทุน เพิ่มช่องทางการระดมทุน เช่น ตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตร
แปรรูประบบการศึกษา
ที่ผ่านมารัฐบาลใช้ค่าใช้จ่ายส าหรับด้านการศึกษาสูงมาก และเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เอดีบีจึงได้เสนอการแปรรรูประบบ
การศึกษาโดยให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการ โดยให้เหตุผลอย่างสวยหรูคือ "เพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา" แต่โดยเนื ้อแท้การแปรรูปนี ้จะส่งผล
กระทบต่อลูกคนยากคนจนที่ไม่มีทุนรอน ก็จะไม่สามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้
ยิ่งไปกว่านี ้ระบบการศึกษาของประเทศจะถูกควบคุมด้วยเอดีบี โดยเอดีบีได้ก าหนดให้คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ เป็นผู้วางนโยบายหลัก และ
วางการศึกษาให้กับประเทศไทยทุกระดับ การศึกษาทางเลือก ที่เน้นวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชนก็จะถูกกีดกันออกไปจากระบบในที่สุด
แปรรูประบบสาธารณสุข
เอดีบีมองว่าภาระค่าใช้จ่ายของรัฐอีกด้านหนึ่งที่มีการใช้ไปเป็นจ านวนมาก คือค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุข ซึ่งมีทั ้งค่ายา และเวชภัณฑ์
เช่นเดียวกับระบบการศึกษา ฉะนั ้นจึงมีการเสนอให้แปรรูประบบสาธารณสุข โดยในขณะนี ้มีการท าโครงการน าร่องโรงพยาบาลระดับศูนย์ของรัฐ
ให้ออกนอกระบบราชการ 7 แห่ง คือที่ภาคใต้มี หาดใหญ่ ยะลา สตูล ภาคเหนือมี รพ.นครพิงค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขอนแก่น ภาคกลางมี
สระบุรี และบ้านแพ้ว สมุทรสาคร
ประเด็นนี ้เจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าเป็นแนวคิดที่มีมานาน มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
บริการของรัฐ เดิมไม่ค านึงถึงว่าต้นทุนจะสูงขึ ้นหรือจะลดลง เมื่อมาถึงยุคเงินกู้เอดีบี รัฐมีเจตนาแน่วแน่ที่จะลดต้นทุนด้านการสาธารณสุข ขณะนี ้
ต้นทุนของการบริการสาธารณสุขประเทศไทย ประมาณ 4 %ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซึ่งก็ต ่าอยู่แล้ว ขณะที่ประเทศมาเลเซีย 7%
การให้บริการสาธารณสุขซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐ อาจจะถูกจัดการในรูปของกิจการเชิงพานิชย์มากขึ ้น แต่ละโรงพยาบาลต้องดิ ้นรนหา
งบประมาณมาเลี ้ยงให้ตัวเองอยู่รอดได้ แน่นอนว่าคนยากคนจนซึ่งก็ได้รับการบริการจากรัฐน้อยอยู่แล้วต้องได้รับผลกระทบอย่างมาก หลักประกัน
ที่ว่าคนรวย กับคนจนต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมก็คงยิ่งห่างไกลออกไปอีก
ปรับโครงสร้างภาคเกษตรกรรม
"การปรับโครงสร้างการเกษตร" เป็นค าที่ถูกใช้กันหลากหลาย โดยส่วนมากใช้ในระดับนโยบาย เช่น ข้อตกลงว่าด้วยการเกษตร ในเวทีข้อตกลง
การค้าและศุลกากร (แกตต์) หรือนโยบายระดับประเทศเพื่อเร่งรัดพัฒนาเกษตรส่งออก กรอบนโยบายของเอดีบีต่อเรื่องการปรับโครงสร้าง
การเกษตรก็เช่นเดียวกนั คือ ปรับระบบการจดัการทรัพยากรทงั้หมด ตงั้แตก่ ารจดัการน า้ ต้นน า้ ทดี่ ิน ระบบกรรมสทิธิ์ตอ่ ทรัพยากร ระบบสนิเชื่อ
การตลาด การวิจัย การจัดองค์กรของรัฐเพื่อขจัดอุปสรรค หรือเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาเกษตรพานิชย์ส่งออกให้มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้
กลไกตลาดเป็นกระบวนการขับเคลื่อนทั ้งระบบ ซึ่งรัฐเองจะต้องไม่มีนโยบายและอุปสรรคในการขัดขวางกลไกตลาด
มาตรการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ตามกรอบนโยบายปรับโครงสร้างการเกษตรมีดังนี ้
1.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
o การสร้างพื ้นฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า และหน่วยงานนโยบายระดับสูง (พรบ.ทรัพยากรน ้าแห่งชาติ, นโยบายทรัพยากรน ้า
แห่งชาติ, และคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ) โดยก าหนดกรอบทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการใช้น ้า การจัดสรรน ้า การบังคับใช้ บทลงโทษ
ส าหรับผู้ฝ่ าฝืนข้อปฏิบัติในการใช้น ้า รวมทั ้งการป้องกันและบรรเทาภาวะน ้าท่วม
o การจัดการทรัพยากรน ้า โดยจัดตั ้งคณะกรรมการและแผนปฏิบัติการลุ่มน ้าปิง ป่ าสัก ในขั ้นแรกและตามด้วยลุ่มน ้ามูล คลองท่าตะเภา และ
บางปะกง
o การให้บริการจัดส่งน ้าให้ชุมชนมีส่วนร่วม และโอนงานบางส่วนให้เอกชนจัดการระบบชลประทานขนาดใหญ่และกลาง 3 แห่ง อีกทั ้งให้เริ่ม
กระบวนการคิดเงินคืนทุนของการก่อสร้างระบบชลประทาน
o การคุ้มครองพื ้นที่ต้นน ้าและการอนุรักษ์ดิน
o การปฏิรูปการถือครองที่ดินและการจัดการ ให้สปก.เร่งรัดออกสปก.4-01 จากเดิมเฉลี่ยปีละ 273,000 เฮกเตอร์ (1,706,250 ไร่) เป็น
400,000 เฮกเตอร์(2,500,000 ไร่) ในปี 2543
o การยับยั ้งการท าลายทรัพยากรชายฝั่ง และส่งเสริมการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า การท่องเที่ยวชายฝั่ง
o การปรับปรุงการให้สินเชื่อ
o การปรับโครงสร้างการออม และการให้สินเชื่อ ใช้อัตราดอกเบี ้ย ธกส.คืนร้อยละ 9 เฉพาะเงินกู้เอดีบี
2.การเพิ่มขีดความสามารถด้านการส่งออก
o เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยและเทคโนโลยี จัดตั ้งสภาวิจัยการเกษตรแห่งชาติ
o ปรับโครงสร้างระบบส่งเสริมการเกษตรและให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยตั ้งคณะท างานศึกษาการบริการด้านการตลาดและอื่น ๆ ที่เป็นระบบ
ครบวงจร
o การปรับปรุงการรับรองคุณภาพ จัดตั ้งสถาบันมาตรฐานสินค้าเกษตรแห่งชาติ และสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
o ส่งเสริมการส่งออก จัดตั ้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมการผลิต แปรรูป ส่งออก
ลดบทบาทของรัฐในการแทรกแซงตลาดและราคา ให้รัฐยกเลิกการจัดหาแจกจ่ายปุ๋ ย ยาปราบศัตรูพืช ทบทวนการแทรกแซงตลาดปัจจัยการผลิต
การเกษตร โดยไม่แข่งขันกับภาคเอกชน
3.การปรับโครงสร้าง การจัดการ การปรับปรุงระบบบริหาร
o ปรับปรุงโครงสร้างและการจัดการองค์กรของกระทรวงเกษตรฯ จัดตั ้งสภาที่ปรึกษาภาคเอกชนในกระทรวงเกษตร
o สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วมวางแผนทางด้านการเกษตร
เงินกู้เอดีบี : ผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย และคนจน
มาตรการส าคัญที่คาดว่าจะสร้างผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยและโครงสร้างการจัดการทรัพยากรของประเทศอย่างรุนแรง ได้แก่
1. มาตรการเก็บค่าน ้าเกษตรกรจากแนวทางกฎหมายทรัพยากรน ้า และการจัดการน ้า
2. มาตรการด้านการปฏิรูปการถือครองที่ดิน และการจัดการ
3. มาตรการสนับสนุนเกษตรพาณิชย์เพื่อการส่งออกและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันทางการค้าด้านการเกษตร
ย้อนกลับ
มาตรการเก็บค่าน ้าเกษตรกร จากแนวทางกฎหมายทรัพยากรน ้า และการจัดการน ้า
เงินกู้จากเอดีบี และกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล (Overseas Economic Cooperatipn Fund -OECF) จ านวน 600 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตรกรรม โดยมีเงื่อนไขส าคัญคือจะมีการออก พ.ร.บ.ทรัพยากรน ้า หรือ "การเก็บค่าน ้าเกษตรกร"
จากร่าง พรบ.น ้า ที่อาศัยการจัดการแนวทางเดียวกับป่ า และที่ดิน ซึ่งให้อ านาจรัฐควบคุมน ้าอย่างเบ็ดเสร็จ และสนับสนุนสิทธิปัจเจกในการ
จัดการน ้า โดยยกระดับให้น ้ามีสถานะเป็นสินค้ามากขึ ้น น ้ากลายเป็น "ทรัพยากร" หรือปัจจัยการผลิตเชิงการค้าและอุตสาหกรรมในสายตาของรัฐ
และธุรกิจเอกชน ซึ่งเป็นการขัดแย้งกับวัฒนธรรมในสังคมไทย ที่น ้าเป็นของสาธารณะ เป็นทรัพยากรร่วม
ที่ผ่านมาความต้องการใช้น ้าของเมือง ธุรกิจ อุตสาหกรรม และเกษตรพาณิชย์ในภาคกลางที่ขยายตัวมากเกินกว่าปริมาณน ้าที่มีอยู่ ได้ก่อให้เกิด
วิกฤตแยง่ ชิงนา ้รุนแรงมากยิ่งเมอื่ รัฐใช้ระบบรวมศนูย์อ านาจจากกรรมสทิธิ์ของรัฐและให้สทิธิปัจเจกเพื่อการพาณิชย์การแยง่ ชิงนา ้ระหว่าง
ประชาชน รัฐ และเอกชนจะชัดเจน และรุนแรงขึ ้น กฎหมายถูกที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มอ านาจรัฐให้ประชาชนมีหน้าที่ ขณะที่ภาคเอกชนได้
อาศัยการสนับสนุนจากรัฐในฐานะ "ผู้จ่ายค่าน ้า" เข้าแย่งชิงเบียดบังทรัพยากรน ้าจากชุมชนได้มากยิ่งขึ ้น ขณะเดียวกันเกษตรกรรายย่อยที่ต้อง
แบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่สูงอยู่แล้ว ก็ต้องประสบภาวะยากล าบากหนักขึ ้นไปอีกจากต้นทุนค่าน ้าที่เพิ่มเข้ามา               
3
               ย้อนกลับ
มาตรการด้านการปฏิรูปการถือครองที่ดิน และการจัดการ
มาตรการการเร่งรัดออก สปก. โดยละเลยการให้มีนโยบายการกระจายการถือครองที่ดิน การปฏิรูปการใช้ที่ดิน การออก พรบ.ป่ าชุมชน และการใช้
มาตรการทางภาษีอื่น ๆ ก็จะน าไปสู่ปัญหาเกษตรกรไม่สามารถรักษาที่ดินไว้ได้ มาตรการสปก.ประการเดียวจึงเป็นการเร่งให้ที่ดินหลุดจากมือ
เกษตรกรมากขึ ้น
ย้อนกลับ
มาตรการสนับสนุนเกษตรพาณิชย์เพื่อการส่งออก และปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันทางการค้าด้านการเกษตร
มาตราการของเอดีบี นี ้ เมื่อรวมกับข้อตกลงทางการเกษตร และเงื่อนไขของธนาคารโลกแล้ว เกษตรกรรายย่อยจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง คือ
o การเปิดตลาดให้สินค้าเกษตรจากต่างประเทศเข้ามาอย่างเต็มที่ จะสร้างความเสียหายต่อเกษตรกรรายย่อยของไทย เพราะสินค้าเกษตร
หลายประเภท เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ มะพร้าว กาแฟ และอื่น ๆ จากประเทศผู้ส่งออกส าคัญ หรือแม้แต่ประเทศอื่น ๆ ที่มีราคาถูกกว่าจะ
เข้ามาตีตลาด หรือแม้แต่ข้าวก็จะถูกตีตลาด เพราะต้นทุนการผลิตข้าวในประเทศอื่นที่ต ่ากว่า ด้วยเทคโนโลยีเหนือกว่า จะเข้ามาแทน นอกจากนี ้
ผลิตผลทางการเกษตรอื่น ๆ แม้จะผลิตเพื่อขายภายในประเทศก็อาจได้รับผลกระทบจากการที่สินค้าเกษตรราคาถูกจากต่างประเทศมาตีตลาด ท า
ให้ราคาต ่าลง ดังนั ้นการเปิดเสรีท าให้เกษตรกรรายย่อยประสบปัญหาไม่สามารถแข่งขันได้จนต้องล้มละลายสูญพันธุ์ไปในที่สุด
o การส่งเสริมการผลิตพืชเพื่อส่งออก โดยการจัดตั ้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมการผลิต แปรรูป ส่งออก เกษตรกรจะถูกผลักดันเข้าสู่ระบบ
เกษตรพันธสัญญา ขึ ้นต่อบริษัทเกษตรอุตสาหกรรม ต้องขึ ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกพืชตามโควต้า ขณะที่เกษตรกรที่ไม่ได้ขึ ้นทะเบียน ไม่ได้ปลูก
ตามโควต้าจะถูกบังคับให้ขายผลผลิตแบบคละเกรดในราคาต ่า หรือไม่ได้รับการสนับสนุน แม้การเปิดเสรีสินค้าเกษตรจะดูสร้างโอกาสให้ประเทศ
ไทยขยายตลาดด้านการเกษตรมากขึ ้น แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะตกแก่บริษัทอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประกอบการ พ่อค้าส่งออก มิได้ตกถึง
เกษตรกรรายย่อย
o เกษตรกรต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิต ปุ๋ ย ยาและเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศมากขึ ้น เพราะเป็นท าการเกษตรขนาดใหญ่ ผลประโยชน์จะตกอยู่
กับบรรษัทข้ามชาติ
o เกษตรกรมีหนี ้สินเพิ่มขึ ้น เพราะไม่อาจพึ่งตนเองได้ในการผลิต ต้องลงทุนสูงขึ ้น เพราะต้องจ่ายแม้กระทั่งค่าน ้า ราคาสินค้าพืชผลต้องผูกกับ
ราคาตลาดโลก อีกทั ้งรัฐบาลก็ลดการช่วยเหลือลงด้วย ตามเงื่อนไขการค้าเสรี
o มีแนวโน้มสญู เสยีที่ดินทา กินมากขนึ้ เนื่องจากการเร่งออกกรรมสทิธิ์ในที่ดิน ที่มิได้มมีาตรการสนบั สนนุ ใด ๆรองรับ เมื่อชาวบ้านเป็นหนี ้สิน
ที่ดินก็หลุดมือง่ายมากขึ ้น
o ที่ดินเสื่อมโทรม เพราะการท าการเกษตรแผนใหม่ จะต้องมีการใช้ปุ๋ ย ยาเป็นปริมาณมาก จะท าให้ดินเสื่อมสภาพ เมื่อต้องเร่งปลูกพืชเพื่อ
ขายอีกโดยไม่มีการฟื ้นฟูสภาพ ดินก็ยิ่งมีสภาพแย่ลงเรื่อย ๆ
o พึ่งตัวเองไม่ได้ในด้านอาหาร เพราะระบบการเกษตรเพื่อการค้า จะท าให้ทรัพยากรดิน น ้า ป่ าวิกฤติมากขึ ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออาหาร
จากธรรมชาติที่เกษตรกรเคยเก็บหามาได้ ขณะเดียวกันพืชเศรษฐกิจก็จะท าลายเมล็ดพันธุ์ข้าวและอาหารหลากหลายชนิดในไร่นาไปอีก
o มีแนวโน้มว่าชาวนาชาวไร่ในประเทศไทยอีกเป็นจ านวนมากที่ยังมีระบบการผลิตแบบพออยู่พอกิน และยังไม่เข้าสู่ระบบ "ตลาด" เฉพาะ
อย่างยิ่งคนป่ าคนดอยเขตเกษตรที่สูง จนถึงชาวประมงพื ้นบ้านขนาดเล็ก จ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปเป็นการท าการเกษตรขนาด
ใหญ่ เป้าหมายคือการผลิตเพื่อการค้าและการส่งออก
เป้าหมายของเอดีบีที่บอกว่าจะลดทอนความยากจนในภาคเกษตรกรรม ก็ยิ่งท าให้คนจนยิ่งจนลง คนรวยยิ่งรวยขึ ้น และยังเป็นการเหยียบย ่าภาค
เกษตรกรรม ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศให้หมดหนทางยิ่งขึ ้นไปอีกด้วย
ความยากจน เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
นอกจากโครงการ และมาตรการต่าง ๆ ภายใต้ โครงการช่วยเหลือประเทศ หรือ CAP เอดีบียังได้ด าเนินโครงการลดทอนความยากจน และการ
จัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมในเขตต้นน ้าไกลปืนเที่ยง โครงการได้รับการสนับสนุนในปี 2541 โครงการด าเนินการในประเทศพม่า จีน ลาว กัมพูชา
เวียดนาม และประเทศไทยในเขตดอยวาวี ลุ่มน ้ากกด้วย ได้มีการวิเคราะห์สาเหตุปัญหามีพื ้นฐานความเชื่อว่า "ความยากจนของชุมชนในชนบท
เป็นสาเหตุหลักของการท าลายสิ่งแวดล้อมในเขตต้นน ้าของภูมิภาคน ้าโขง" โดยมองว่าวิถีชีวิต การท าการเกษตรของชาวบ้านที่ท ามาแต่เดิม ที่ท า
พออยู่พอกิน เก็บหาอาหารจากป่ า พึ่งพิงทรัพยากรรอบ ๆ ตัวเป็นตัวการส าคัญของการท าลายพืนที่ต้นน ้า
วิธีการแก้ไขปัญหาก็คือ การให้ชาวบ้านเข้าไปท างานในเมือง เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม หรือการท าการเกษตรแบบถาวรและเข้มข้นขึ ้น ท าการปลูก
ป่ า และควบคุมการเพิ่มขึ ้นของจ านวนประชากร
โครงการนี ้ไม่เพียงแต่โยนข้อหา "ท าลายสิ่งแวดล้อม" ให้แก่คนจนเท่านั ้น แต่ยังเป็นการผลักดันชาวนาชาวไร่ให้ออกจากถิ่นฐานบ้านเกิดมากขึ ้นไป
อีกด้วย โดยใช้ค ากล่าวอ้างในนาม "ผู้พัฒนา" ว่าเพื่อขจัดความยากจนให้ออกไปจากภูมิภาคนี ้ และในอนาคตโครงการนี ้อาจกลายเป็นต้นแบบ
จัดการทรัพยากรในเขตต้นน ้าที่น่าเป็นห่วงยิ่ง
ในพื ้นที่ภาคเหนือ มีชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่ าเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นคนยากจนต้องพึ่งพิงปา เก็บหาของป่ าเพื่อยังชีพ ปลูกข้าว ท าไร่ ที่
ผ่านมาชุมชนต้องสู้กับแนวความคิดการจัดการป่ าของกรมป่ าไม้อย่างหนักอยู่แล้วในการด ารงวิถีชีวิตอยู่บนพื ้นที่สูง กรมป่ าไม้ใช้กฎหมายเข้าไป
จัดการกับชุมชน โดยการประกาศเขตป่ าอนุรักษ์ทับที่อยู่อาศัย ที่ท ากินของชุมชน ขณะนี ้การสนับสนุนของเอดีบีจะยิ่งท าให้ความขัดแย้งมีมากขึ ้น
และจะเป็นตัวเร่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ในเขตต้นน ้ามากยิ่งขึ ้นด้วย
ระบบเกษตรกรรมแบบดั ้งเดิมจะถูกแทนที่ด้วยระบบเกษตรถาวรเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ปุ๋ ยและยาจะไหลลงสู่แม่น ้า ชาวบ้านจะถูกไล่ออกจาก
บ้านของตนเองมากขึ ้นเ การแย่งชิงทรัพยากรจากคนจนจะรุนแรงขึ ้น การเข้ามาจัดการพื ้นที่ต้นน ้าของเอดีบี จึงเท่ากับเป็นการปล่อยให้ทุนข้ามชาติ
เข้ามาท าลายพื ้นที่ต้นน ้า และแย่งชิงทรัพยากรไปจากคนท้องถิ่นได้อย่างชอบธรรมมากยิ่งขึ ้นนั่นเอง
เงินกู้ที่ประเทศไทยได้มา จึงไม่ใช่ความส าเร็จของรัฐบาลที่ไปเจรจาขอกู้มาได้ แต่เงินกู้ดังกล่าวจะสร้างผลกระทบระยะยาวต่อสังคมไทย เฉพาะ
อย่างยิ่งคนจน จากที่เคยทุกข์ยากอยู่แล้วก็ยิ่งทุกข์หนักขึ ้นไปอีก และยิ่งไม่มีหลักประกันใด ๆ ในชีวิตมากขึ ้น เพราะรัฐบาลเองก็ไม่สามารถ
ช่วยเหลืออะไรได้ แถมยังตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มทุนผลประโยชน์ข้ามชาติไปเสียอีก ที่ร้ายไปกว่านี ้ลูกหลานของคนจน ยังต้องชดใช้หนี ้ที่เกิดขึ ้น
พร้อมอัตราดอกเบี ้ยที่สูงขึ ้นไปเรื่อย ๆ เฉพาะของเอดีบีอัตราดอกเบี ้ยสูงที่สุดเท่าที่เคยกู้มาคือสูงถึงร้อยละ 8 แล้ว จะเอาที่ไหนมาชดใช้ในเมื่อฐาน
ชีวิตก็ถูกท าลายไปจนหมดสิ ้นแล้ว
เอดีบี : วิกฤตสังคมไทย
รู้จักเอดีบี       
[/b]
4
       ธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank ) หรือ เอดีบี จัดตั ้งเมื่อปีพ.ศ. 2509 เพื่อส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
ความร่วมมือในภูมิภาคเอเซียและตะวันออกไกล เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นสมาชิก (
Developing Member Countries : DMCs) ส านักงานใหญ่ของเอดีบีตั ้งอยู่ที่กรุงมนิลา ประเทศฟิ ลิปปินส์
ปัจจุบันเอดีบีมีประเทศสมาชิกอยู่ 58 ประเทศ เป็นประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิ ค 42 ประเทศ และสมาชิกนอกภูมิภาคอีก 16 ประเทศ ใน
จ านวนสมาชิกทั ้งหมดเป็นประเทศก าลังพัฒนา 37 ประเทศ บทบาทของเอดีบีได้แก่ เงินกู้ เงินลงทุน และความช่วยเหลือด้านวิชาการ แก่รัฐบาล
และบริษัทเอกชนในประเทศก าลังพัฒนา เพื่อการเตรียมและลงมือท าโครงการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั ้งให้การส่งเสริมการลงทุนจากเงินทุนสาธารณะ
และของเอกชนเพื่อใช้ในงานพัฒนา
เอดีบีจัดแบ่งกองทุนเป็น 3 ประเภทได้แก่
แหล่งเงินกู้สามัญ (Ordinary Capital Resources: OCR) ซึ่งถือว่าเป็นกองทุนก้อนใหญ่ของเอดีบี ได้มาจากเงินทุนและเงินส ารองของสมาชิก
และเงินยืมจากแหล่งทุนต่าง ๆ
กองทุนเพื่อการพัฒนาเอเซีย ( Asian Development Fund: ADF) ส าหรับให้ประเทศยากจนสุด ๆ กู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี ้ยในระยะปลอดหนี ้ 10
ปี และสามารถใช้คืนได้ใน 40 ปี
กองทุนพิเศษเพื่อช่วยเหลือด้านวิชาการ (Technical Assistance Special Fund: TASF) ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ และกองทุนพิเศษจาก
ญี่ปุ่ น (Japan Special Fund :JSF) ที่ให้เงินช่วยเหลือเพื่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แก่โครงการพัฒนาของภาคเอกชนเพิ่มเติมจากเงิน
ช่วยเหลือด้านวิชาการ
เงินทุนของเอดีบีได้มาจากเงินสมทบ และค่าสมาชิกจากประเทศสมาชิก รวมทั ้งเงินยืมจากตลาดทุนระหว่างประเทศ ประเทศที่ให้การสนับสนุน
กองทุนพัฒนาเอเซียได้แก่ ญี่ปุ่ น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ออสเตรเลีย และแคนาดา
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามล าดับได้แก่ ญี่ปุ่ น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย แคนาดา สาธารณรัฐเกาหลี
เยอรมัน และมาเลเซีย ในขณะที่ผู้กู้รายใหญ่ ณ ปี 2542 ได้แก่ อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ฟิ ลิปปินส์ ไทย อินเดีย บังคลาเทศ ศรีลังกา
เวียตนาม อุเบกิชสถาน และเนปาล
โครงสร้างเอดีบีและบทบาทหน้าที่
อ านาจสูงสุดอยู่ที่สภาผู้ว่าการ (Board of Governors) ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าการ 1 คน และตัวแทนผู้ว่าการ 1 คน ซึ่งประเทศสมาชิกเป็นผู้เลือก
ส่งมา ก าหนดประชุมกันเป็นทางการปีละ 1 ครั ้ง สภาผู้ว่าการจะเลือกคน 12 คน มาท าหน้าที่สภาผู้อ านวยการ (Board of Directors) ภายใต้
การก ากับของประธานเอดีบี ซึ่งมีรองประธานช่วยงานอีก 3 คนได้แก่ ฝ่ ายจัดการ หัวหน้าฝ่ าย (Principle Officers) และเจ้าหน้าที่อาวุโส (
Senior Staffs)
ในสภาผู้อ านวยการ 12 คน เลือกจากประเทศสมาชิกในภูมิภาค 8 คน อีก 4 คนมาจากประเทศสมาชิกนอกภูมิภาค การเป็นสมาชิกสภาชุดนี ้ใช้
ระบบโควต้า ซึ่งจัดสรรโดยดูจากจ านวนหุ้นที่มีในธนาคาร บางประเทศลงหุ้นมากพอก็สามารถมีกรรมการของตนเองได้หลายคน แต่บางประเทศมี
หุ้นน้อย ก็ต้องเอาสิทธิในการมีกรรมการของตน และประเทศหุ้นน้อยอื่นมารวมกันเพื่อให้ได้กรรมการ 1 คน สมาชิกสภาชุดนี ้ประชุมกันทุกอาทิตย์
เพื่อตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ของธนาคาร รวมทั ้งเรื่องอนุมัติโครงการและนโยบายพิเศษที่มีการเสนอให้พิจารณา น ้าหนักการออกเสียงของกรรมการจะ
ดูกันที่ปริมาณที่ประเทศนั ้น ๆ ลงขันให้ธนาคารเป็นส าคัญ แต่การตัดสินใจส่วนใหญ่ใช้ฉันทามติ ไม่ค่อยได้มีการออกเสียงกันเท่าใดนัก แต่
เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่ น และสหรัฐอเมริกา ลงขันให้เอดีบีมากกว่าประเทศอื่น จึงท าให้ทั ้งสองประเทศคุมเสียงกว่า 26.4 % ในการลงมติเรื่องต่าง ๆ
ของธนาคาร
ในระยะกว่า 30 ปีของการก่อตั ้ง เอดีบีให้เงินกู้แก่ประเทศต่าง ๆ ไปแล้วกว่า 56,700 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อท าโครงการต่าง ๆ ไปแล้วกว่า 1,300
โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานด้านโครงสร้างพื ้นฐาน เช่น ด้านพลังงาน การเกษตร และการขนส่งและการคมนาคม ทั ้งหลายทั ้งปวงเหล่านี ้เป็น
โครงการที่เอดีบียังคงมุ่งมั่นจะส่งเสริมแนวทางการพัฒนาซึ่งเน้นความเจริญเติบโตที่อิงการส่งออกอยู่เช่นเดิม
เอดีบีกับสังคมไทย
ประเทศไทยกู้เงินจากเอดีบีครั ้งแรกในปี 2511 เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ “บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ในวงเงิน 5 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ก่อนปี2538 เงินกู้ของเอดีบีจะเกี่ยวข้องกับภาคพลังงาน ขนส่งและโทรคมนาคม คิดเป็น 44% และ 32% ของเงินกู้ตามล าดับ นับ
จากปี 2539 เป็นต้นมาเงินกู้ของเอดีบีเปลี่ยนมาเน้นด้านโครงสร้างพื ้นฐานทางสังคม (51%)
นับจากอดีตถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542) ประเทศไทยกู้เงินจากเอดีบีมาแล้วทั ้งสิ ้น 80 โครงการ คิดเป็นวงเงินรวม 5,312.11 ล้าน
เหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นโครงการทางด้านต่างๆ ดังนี ้ พลังงาน (32%), สื่อสารและคมนาคม (22%), สังคม (14%), การเกษตร (13%), การเงิน
(9%), อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ (1%) และอื่นๆ (9%) โครงการเงินกู้จากเอดีบีที่ยังด าเนินการอยู่ในปัจจุบันมี 18 โครงการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2542) คิดเป็นวงเงิน 2,550.894 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นโครงการทางด้านเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 19%, คมนาคม 18%, สังคม 18%,
การเงิน 14%, พลังงาน 11%, และอื่นๆ 20%
เอดีบีให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ไทยจ านวน 122 โครงการมูลค่า 41.98 ล้านเหรียญสหรัฐ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542) ในจ านวนนี ้แยก
เป็นโครงการเตรียมการ 45 โครงการ มูลค่า 13.78 ล้านเหรียญสหรัฐ และโครงการให้ค าปรึกษาในการด าเนินงาน 79 โครงการ มูลค่า 28.20
ล้านเหรียญสหรัฐ
เฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบความช่วยเหลือประเทศไทยของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) (rescue package) ซึ่งมี
วงเงิน 17,200 ล้านเหรียญสหรัฐ เอดีบีได้เข้าร่วมสมทบในวงเงิน 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการปรับโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการปรับโครงสร้าง
สถาบันการเงิน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ โครงการปรับโครงสร้างทางสังคม 500 ล้านเหรียญสหรัฐ โครงการปรับโครงสร้างภาคเกษตร 300 ล้าน
เหรียญสหรัฐ โครงการปรับโครงสร้างธนาคารกรุงไทย 20 ล้านเหรียญสหรัฐ และโครงการเพื่อสนับสนุนการส่งออก 50 ล้านเหรียญสหรัฐ(โดยผ่าน
ทางธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า) เป็นต้น
แผนความช่วยเหลือประเทศไทยของเอดีบี
แผนความช่วยเหลือประเทศไทย (2542-2544) ซึ่งจัดท าขึ ้นในเดือนพฤศจิกายน 2541 ระบุว่าวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานใน
ประเทศไทยของเอดีบีมี 3 ประการคือ
สร้างเสถียรภาพ และปรับโครงสร้างเพื่อฟื ้นฟูกระบวนการในการเจริญเติบโต
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ ความสมดุลย์ระหว่างภูมิภาค และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวการด าเนินงานและยุทธศาสตร์ของเอดีบี
ท าโครงการเงินกู้แบบเร่งด่วนและก าหนดแนวทางการให้สินเชื่อ ซึ่งเชื่อว่าจะสนับสนุนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะภาคการเงิน และจะ
เป็นการปูพื ้นฐานให้เกิดการปรับโครงสร้างได้ส าเร็จ
โครงการเงินกู้ส าหรับภาคการเงิน โครงการเงินกู้ภาคสังคม และภาคเกษตร
โครงการทั ้งหมดยกเว้นที่เกี่ยวกับระบบโดยรวมของประเทศจะเน้นไปที่ภาคเหนือ ภาคตะวันเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งเป็นภาคที่มีการพัฒนาต ่า
แต่เป็นที่อาศัยของประชากรส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้มีรายได้ต ่ากว่าเส้นความยากจน เพื่อจ ากัดการขยายตัวของความเหลื่อมล ้าระหว่างภูมิภาค
ยุทธศาสตร์เหล่านี ้พยายามให้ความส าคัญแก่การลดความยากจน การสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในงานพัฒนา และการปกป้องสิ่งแวดล้อม
โครงการที่เป็นความร่วมมือทางการเงิน (Co-financing) เพื่อจะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าต่อวงเงินที่เอดีบีลงไป และโครงการที่จะพัฒนาคุณภาพ
การปกครอง เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื ้ออ านวยต่อภาคเอกชน และลดความแตกต่างระหว่างหญิง-ชาย ในการจ้างงาน
เอดีบี :วิกฤตสังคมไทย
เอดีบีให้ความส าคัญในเรื่องการปฏิรูปสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน และฟื ้นฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจ เอดีบีท างานร่วมกับ
ธนาคารโลก และไอเอ็มเอฟ ในการปฏิรูปการเงินในไทย ไอเอ็มเอฟมีหน้าที่ปฏิรูปและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ธนาคารโลกมีหน้าที่ท าการปฏิรูปและปรับปรุงสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร และช่วยรัฐบาลในการปฏิรูปกฎระเบียบส าหรับธนาคาร และบริษัท
ด้านการเงินอื่น ๆ เอดีบีช่วยรัฐบาลในการปฏิรูป และพัฒนาตลาดทุน เพื่อเพิ่มช่องทางในการระดมทุน เช่นโครงการเงินกู้เพื่อปฏิรูปตลาดการเงิน
การแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนของการขาดสภาพคล่องของผู้ส่งออก การจัดสรรเงินกู้จ านวน 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยรวมจาก 69 ธนาคาร
พานิชย์บนฐานเงินกู้ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ และการประกันเครดิตของเอดีบี จะเห็นได้ว่าองค์กรธนาคารโลก เอดีบี และไอเอ็มเอฟ ซึ่งเป็นองค์กร
เหนือโลกเหล่านี ้แบ่งงานกันอย่างลงตัวโดยสหรัฐอเมริกามีอิทธิพลในธนาคารโลกท าหน้าที่วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับโลก ในภูมิภาคเอเซียมี
การจัดสรรให้ญี่ปุ่ นซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกิจกับอเมริกาเป็นหัวหอกในการจัดระเบียบเศรษฐกิจเอเซีย เอดีบีจึงเป็นภาพสะท้อนการ
จัดสรรอ านาจของประเทศยักษ์ใหญ่ ในการควบคุมทิศทางการพัฒนา เห็นได้จากการแต่งตั ้งต าแหน่งประธานเอดีบี ทุกคนล้วนเป็นคนญี่ปุ่ นทั ้งสิ ้น
และในขณะนี ้จะเห็นว่าในองค์กรเอดีบีเอง มีคนญี่ปุ่ นท างานในระดับสูงอยู่หลายสิบคน
การกู้เงินของประเทศไทยจากเอดีบี มีการรับรู้ และการตัดสินใจการใช้เงินกู้จากเอดีบีเพียงกลุ่มคนบางกลุ่มในคณะรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ
เพียงบางหน่วยงาน การด าเนินงานกู้เงินจากเอดีบีในประเทศไทยไม่มีความโปร่งใส และละเลยกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เป็นที่น่า
สังเกตว่าในขณะที่เอดีบีประกาศนโยบายสนับสนุนกึ่งบังคับให้ประเทศลูกหนี ้โปร่งใสเป็นธรรมรัฐ แต่ตัวเอดีบีมีการบริหารงานอย่างไม่โปร่งใส และ
ไม่ได้ให้ความเป็นธรรม รวมทั ้งไม่มีความเป็นธรรมในการมีส่วนร่วมอย่างทัดเทียมของประเทศผู้ถือหุ้น อ านาจการตัดสินใจขึ ้นอยู่กับสัดส่วนของ
งบประมาณที่สนับสนุน ประเทศญี่ปุ่ นและสหรัฐ ฯ มีอ านาจในการออกคะแนนเสียงตามสัดส่วนหุ้นที่มีประเทศละ 16.05 % คิดเป็นคะแนนเสียง
สูงสุดถึงร้อยละ 13.2 เท่ากัน สองประเทศรวมกันเป็นคะแนนเสียงร้อยละ 26.4 จากสมาชิกทั ้งหมด ประเทศไทยมีคะแนนเสียงเพียง 1.4 จากเงิน
สนับสนุนร้อยละ 1.4 ที่มีในกองทุนเท่านั ้น การก าหนดนโยบาย การอนุมัติเงินกู้ จึงมักจะเป็นไปตามผลประโยชน์ของญี่ปุ่ นและอเมริกาเป็นส่วน
ใหญ่ มากกว่าจะรับผิดชอบต่อประเทศสมาชิกตามที่ควรจะเป็น กระบวนการตัดสินใจดังกล่าวท าให้พบว่า เอดีบีมีบทบาทเป็นสถาบันการเงินที่รับ
ใช้ผลประโยชน์ของประเทศแหล่งทุนเสียงข้างมาก
รูปธรรมของการเป็นเครื่องมือของแหล่งทุนของเอดีบี เห็นได้ชัดเจนจากเงื่อนไขเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตรกรรมจ านวน 300 ล้านเหรียญที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อเดือนกรกฎาคม 2542 มีเงื่อนไขผูกพันให้รัฐบาลไทยด าเนินการเพื่อปฏิรูปโครงสร้างภาคเกษตรกรรมของไทยทั ้งระบบ ทั ้ง
ด้านการจัดการทรัพยากรน ้า ที่ดิน พื ้นที่ต้นน ้า ระบบสินเชื่อ การตลาด การวิจัย และปรับบทบาทขององค์กรภาครัฐ เพื่อน าไปสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มขีดความสามารถด้านการส่งออก และขยายการเติบโตให้กับภาคเกษตรกรรมไทย โดยเอดีบีก าหนดให้รัฐบาลต้องลด
การอุดหนุนภาคเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นการให้เลิกประกันราคาพืชผล แทรกแซงปัจจัยการผลิต มิหน าซ ้ายังให้รัฐให้สินเชื่อแก่เกษตรกรในอัตรา
ตลาดแต่ขณะที่ประเทศญี่ปุ่ นและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นแหล่งทุนที่ใหญ่ที่สุดของเอดีบีกลับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่อุดหนุนภาคเกษตรกรรมสูงที่สุด
ในโลก เอดีบีก็หาได้ใช้เงื่อนไขดังกล่าวไปบังคับประเทศแหล่งทุนไม่ บทบาทของเอดีบีในฐานะ “นายหน้า” ของประเทศมหาอ านาจและกลุ่มทุน
ข้ามชาติยิ่งแจ่มชัดยิ่งขึ ้นดังเช่น การสนับสนุนโครงการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (ไทย, กัมพูชา, ลาว, พม่า, ยูนนาน)
โดยเอดีบีได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาและก าหนดว่าจะต้องใช้เงินทุนถึง 40,000 ล้านเหรียญ โดยจะมีโครงการขนาดใหญ่กว่า 100 โครงการ ทั ้ง
ด้านพลังงาน การสื่อสาร เขื่อน ถนน รถไฟ การท่องเที่ยว การลงทุน และการค้า ฟังดูผิวเผินก็เหมือนว่า เอดีบีจะลงทุนครั ้งใหญ่ท าให้เงินทุนสะพัด
เศรษฐกิจเติบโต แต่ในความเป็นจริง เอดีบีได้เป็นนายหน้าเชื ้อเชิญให้กลุ่มทุนจากญี่ปุ่ น และประเทศอุตสาหกรรมทั ้งที่อยู่ในภูมิภาคหรือที่อื่น ๆ
เช่น แถบสแกนดิเนเวีย เข้ามารับเหมาประโยชน์จากการลงทุนเหล่านี ้ทั ้งสิ ้น ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ปรึกษา บริษัทร่วมลงทุนรับเหมาก่อสร้าง นอกจาก
โครงการในลุ่มน ้าโขงแล้วเอดีบี ยังร่วมทุนเอกชนลงทุนในโครงการในไทย เช่น สนามบินหนองงูเห่า โครงการท่อก๊าซไทย-พม่า โครงการบ าบัดน ้า
เสียคลองด่าน สมุทรปราการ เม็ดเงินส่วนใหญ่จากการลงทุนจึงถูกสูบกลับไปประเทศอุตสาหกรรม มากกว่าที่จะตกสู่ประเทศที่เป็นลูกหนี ้อย่าง
แท้จริง แต่สิ่งที่เหลือไว้ให้แก่ประเทศที่เป็นเป้าหมายงานพัฒนาหาใช่การถ่ายทอดเทคโนโลยี่ เพราะล้วนมีสิทธิบัตรก ากับ หรือการสร้างงานป้อน
ตลอดเสรี แต่เป็นความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรง ภาระหนี ้สินที่ทับโถมจนจาก
จะไถ่ถอน และความขัดแย้งระหว่างรัฐ-ทุน กับประชาชนที่รุนแรงยิ่งขึ ้น และที่ส าคัญที่สุดคือ การถูกทุนต่างชาติเข้าครอบครอง ควบคุมโครงสร้าง
เศรษฐกิจ สังคม เพื่อให้ทุนเหล่านี ้ได้ตักตวงผลประโยชน์อย่างเสรี ในขณะที่ประชาชนของประเทศลูกหนี ้ ฐานทรัพยากรที่เป็นที่พึ่งพิงในการใช้ชีวิต
และท ามาหากินเสื่อมโทรมลง ประชาชนยากจนเพิ่มขึ ้น ณ เวลานี ้ประเทศไทยก าลังโดนปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเกษตร และ
ทรัพยากรให้เข้าสู่การบริหารจัดการโดยกลุ่มทุนอย่างเสรี ภาคสังคมเอง มหาวิทยาลัยนอกระบบ โรงพยาบาลในก ากับของรัฐก าลังจะเกิดขึ ้น โดยที่
คนยากจนถูกกีดกันจากการเข้าถึงบริการที่ราคาแพง ขณะที่ภาคเกษตรถูกเร่งรัดส่งออก โดยก าหนดให้ลดการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย แต่ให้
ทุ่มก าลังหนุนเกษตรกรรายใหญ่ หรือภาคทรัพยากรเอง เช่น น า้ ทดี่ ิน ก็ถกูแปรรูปให้เป็นกรรมสทิธิ์เอกชนมากขนึ้ เพื่อที่ทนุ ชาติและตา่ งชาติจะได้
บริโภคเสรี ดูเหมือนรัฐบาลก าลังเชื่อฟัง และร่วมประโยชน์กับนายหน้าเอดีบีเสียยิ่งกว่าจะใส่ใจกับคนยากคนจน
นโยบายการให้กู้เงินของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย และเงื่อนไขที่มาพร้อมกับเงินกู้ หรืออีกหนึ่งรูปแบบของทุนต่างชาติที่ก าลังคืบคลานเข้ามา
ยึดกุมระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และทรัพยากรของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่การสร้างความมั่งคั่งและผลก าไรให้กับประเทศของ
ตนเอง
ประชาชนไทยผู้เป็นเจ้าของประเทศ และต้องการรักษาอ านาจแห่งการเป็นเจ้าของประเทศไว้ จึงต้องร่วมกันเคลื่อนไหว ผนึกก าลัง สานเครือข่าย
เพื่อปฏิเสธแผนงานและโครงการความช่วยเหลือที่เคลือบแฝงของทุนข้ามชาติ รวมทั ้งรณรงค์เพื่อปฏิเสธการกู้ยืมเงินในทุกรูปแบบจากองค์กรข้าม
ชาติเหล่านี ้
ในปี พ.ศ. 2543 ด้วยเจตนารมย์เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวภาคประชาชน ให้รับรู้เท่าทันแผนการขององค์กรข้ามชาติ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากโครงการความช่วยเหลือและการพัฒนาจากองค์กรข้ามชาติเหล่านี ้จึงได้พร้อมใจกันจัดท าแผนภาคประชาชน ร่วมกับพันธมิตรนักวิชาการเพื่อ
ประชาชน องค์กรเอกชน กลุ่มผู้บริโภค ผู้ใช้แรงงาน และสาธารณชน
แผนภาคประชาชนคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติที่ภาคประชาชนจะร่วมกันด าเนินตามแนวนโยบายที่ประชาชนเห็นว่าเหมาะสม
เพื่อให้ภาคประชาชนได้ก าหนดอนาคตของตนเองและอนาคตของประเทศชาติอย่างแท้จริง
เอดีบี กลไกทุนข้ามชาติในเงามืด
ก่อนจะมีเอดีบี                                             
[/b]
5
                   จากสงครามยึดดินแดนสู่องค์กรครอบโลก
ในช่วงก่อนสงครามโลกครั ้งที่ 2 ประเทศมหาอ านาจเข้าแสวงหาผลประโยชน์ แย่งชิงทรัพยากรจากเหล่าประเทศเอเชียโดยการท าสงครามยึด
ดินแดน และเข้าตักตวงทรัพยากร เช่น สัมปทานไม้ บังคับให้ปลูกพืชเศรษฐกิจราคาถูกส่งออกไปป้อนประเทศมหาอ านาจ แต่หลังสงครามโลก
พวกเขาไม่สามารถยึดดินแดนใครได้ตามอ าเภอใจแล้ว แต่พวกเขาก็มีวิธีใหม่โดยการ สร้างองค์กรระดับโลกเพื่อปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจโลกให้
สามารถตอบสนองผลประโยชน์แก่ตนได้โดยไม่ต้องใช้ก าลัง
เอดีบีเป็นใคร
ธนาคารของนายทุนหรือองค์กรพัฒนา
ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ เอดีบี ก่อตั ้งขึ ้นเมื่อปี 2509 เป็นหนึ่งในองค์กรครอบโลกหลายองค์กร เช่น ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ข้อตกลงว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (แกตต์-ต่อมาตั ้งเป็นองค์กรการค้าโลก)ที่ก่อตั ้งภายหลังสงครามโลกครั ้ง
ที่ 2 โดยประเทศมหาอ านาจ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่ น และอื่น ๆ เพื่อท าหน้าที่ให้เงินกู้พร้อมเงื่อนไข แก่รัฐบาลและเอกชนของประเทศในแถบ
เอเชียเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เป็นระบบทุนนิยมเสรี อันจะเป็นการสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประเทศมหาอ านาจ และการเติบโตของกลุ่มทุนใน
แต่ละประเทศ ดังนั ้นเอดีบีจึงเปรียบเสมือน “เจ้าหนี ้” ที่ปล่อยกู้พร้อมก าหนดเงื่อนไขให้ “ลูกหนี ้” ต้องปฏิบัติผลประโยชน์ของเจ้าหนี ้อย่างเคร่งครัด
เงินทุนของเอดีบีมาจากไหน
ใครจ่ายมาก เสียงดังมาก
เงินทุนของเอดีบีได้มาจากการบริจาคของประเทศสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีทั ้งหมด 57 ประเทศ โดยมีหลักการว่าใครบริจาคมาก ผู้นั ้นมีอ านาจในการ
ก าหนดนโยบาย หรือตัดสินใจมากตามปริมาณเงิน ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดคือ ญี่ปุ่ น และสหรัฐอเมริกา ที่มีหุ้นเท่ากันคือร้อยละ 16 ของวงเงินที่เอดีบีมี
อยู่ ดังนั ้นญี่ปุ่ นและอเมริกาจึงมีอิทธิพลสูงสุดในการก าหนดว่า เอดีบีควรจะปล่อยกู้ให้ใคร จะวางยุทธศาสตร์เอดีบีอย่างไร จะก าหนดเงื่อนไขแก่
ประเทศลูกหนี ้มากน้อยแค่ไหน ส่วนประเทศไทยลงหุ้นน้อยก็ไม่มีสิทธิตัดสินใจเท่าใดนัก ที่เห็นได้ชัดก็คือ ประธานเอดีบีทุกรุ่นเป็นคนญี่ปุ่ นทั ้งหมด
กล่าวโดยสรุป เอดีบีก็เป็นเครื่องมือให้แก่ประเทศมหาอ านาจที่เข้าแสวงประโยชน์จากประเทศเอเชียนี่เอง
ผลกระทบต่อไทยจากเงื่อนไขเอดีบี
ถนน ท่อก๊าซ ความขัดแย้งกับประชาชน
ความจริงเอดีบีได้ให้เงินกู้ประเทศไทยมานาน ตั ้งแต่ปี 2516 โดยมากจะเป็นเรื่องการสร้างโครงสร้างพื ้นฐาน เช่น สร้างถนน และสาธารณูปโภค
พื ้นฐาน
มีโครงการที่เอดีบสนับสนุนและสร้างผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมจ านวนมาก เช่น โครงการท่อก๊าซไทย-พม่า ที่นอกจากจะท าลายป่ า
และสร้างผลกระทบต่อชาวบ้านแล้ว ยังท าให้ประเทศไทยต้องสูญเสียเงินมหาศาลจากการถูกรัฐบาลพม่าปรับเมื่อสร้างท่อเสร็จแล้วแต่โรงไฟฟ้าที่
จะใช้ก๊าซยังท าไม่เสร็จ หรือล่าสุดกรณีโรงบ าบัดน าเสียที่ต.ท่าด่าน จ.สมุทรปราการ ก็สร้างความหวาดหวั่นให้แก่ประชาชนในพื ้นที่ต่อการท าลาย
ระบบนิเวศทางทะเล จนเกิดการต่อต้านอย่างหนัก
วิกฤติเศรษฐกิจไทย คือโอกาสใหม่ของเอดีบี
ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทยระหว่างปี 2540-2541 ที่เป็นผลสืบเนื่องจากการเน้นการค้าเสรีมาตั ้งแต่สมัยรัฐบาลเปรม วิกฤติเศรษฐกิจ
คราวนี ้ได้ซ ้าเติมปัญหาแก่คนยากจนยิ่งขึ ้น รัฐบาลไทยได้ตัสินใจแก้ปัญหาโดยกู้เงินจากไอเอ็มเอฟ ไปแล้วจ านวน 636,400 ล้านบาท ในเวลาไม่
นาน ประเทศไทยก็ต้องกู้เงินจากเอดีบีอีกระลอกหนึ่ง เอดีบีได้อนุมัติวงเงินกู้แก่ประเทศไทยภายใต้แผนเงินกู้ของไอเอ็มเอฟ เป็นจ านวนเงิน
44,400 ล้านบาท
ขณะที่รัฐบาลไทยมองเอดีบีไม่ต่างจากไอเอ็มเอฟ และธนาคารโลก ว่าคืออัศวินขี่ม้าขาว ที่เข้ามาช่วยอุ้มชูประเทศไทยให้รอดพ้นจาก “วิกฤติ
เศรษฐกิจ” แต่ในความเป็นจริงภายใต้เงื่อนไขเงินกู้ ไม่ว่าธนาคารไหน ๆ ในโลกก็ไม่ต่างกัน เมื่อเขาให้ ก็ย่อมหมายถึงว่าเขาก็ต้องได้ “ก าไร” คือท า
อย่างไรก็ได้ที่จะท าให้ประเทศนั ้น ๆ คืนเงินมาพร้อมกับดอกเบี ้ย ที่ส าคัญคือ เงินกู้เอดีบีอัตราดอกเบี ้ยสูงถึงร้อยละ 8 สูงที่สุดในบรรดาเงินกู้ที่
ประเทศไทยเคยกู้มา
การให้เงินกู้ของเอดีบีจึงแถมพกมาด้วย “เงื่อนไข” ที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม ภายใต้ชื่อโครงการที่ดูดีว่า “แผนความช่วยเหลือประเทศ” มี
หลักการคือ
รัฐจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี โดยพึ่งพาเงินทุนต่างประเทศ และถูกควบคุมโดยกลไกตลาดระดับโลก
รัฐจะต้องลดการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมแก่ประชาชนลง โดยให้เอกชนเข้ามาด าเนินการแสวงหาก าไรมากขึ ้น
รัฐจะต้องเร่งแปรรูปกิจการสาธารณะต่าง ๆ เช่น ระบบการศึกษา สาธารณสุข และให้เอกชน ทุนต่างชาติเข้าครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ
เงื่อนไขภายใต้หลักการดังกล่าวมีดังต่อไปนี ้
1. ปรับโครงสร้างภาคการเงิน เร่งจ่ายเงินคืนเจ้าหนี ้
รัฐบาลจะต้องมีแผนการปรับภาคเศรษฐกิจ โดยการปรับโครงสร้างภาคการเงิน ใช้นโยบายการคลังที่เข้มงวด และลดการขาดดุลทางการค้า โดย
การเสนอให้เพิ่มทุนให้กับสถาบันการเงินทั ้งของรัฐและเอกชน
การปฏิรูปสถาบันการเงินนี ้เอดีบีจะท างานร่วมกับไอเอ็มเอฟ และธนาคารโลก ไอเอ็มเอฟมีหน้าที่ปฏิรูปและสร้างความแข็งแกร่งให้กับธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารโลกท าหน้าที่ปฏิรูปกฎระเบียบและปรับปรุงสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธนาคาร ส่วนเอดีบีท าหน้าที่ในการพัฒนาตลาด
ทุน เพิ่มช่องทางการระดมทุน เช่น ตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตร
ความไม่เป็นธรรมได้เกิดจากเงื่อนไของค์กรเหล่านี ้ คือ เป็นการก าหนดเงื่อนไขให้รัฐบาลเข้ามาแบกรับหนี ้ของภาคเอกชนที่ก่อไว้ ซึ่งการที่รัฐบาล
เข้าไปรับหมายถึง เอาภาษีของประชาชนไปชดใช้ให้กับพวกนายทุนที่สร้างหนี ้ไว้ ทั ้งที่ประชาชนไม่ได้เป็นคนก่อหนี ้แต่อย่างใด จึงเหมือนกับเอาคน
จน ประชาชนทั ้งชาติไปอุ้มคนรวยไว้ เพื่อให้มีหลักประกันว่าลูกหนี ้ไทยจะไม่บิดพลิ ้วในการจ่ายหนี ้
ผลกระทบเกิดขึ ้นอย่างรุนแรงก็คือ
แทนที่รัฐจะเอาภาษีประชาชนมาพัฒนาประเทศ แต่ต้องเอามาใช้หนี ้ให้นายทุน
เปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาซื ้อธนาคาร สถาบันการเงิน และควบคุมระบบการเงินของประเทศ มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
การยุบสถาบันการเงิน ปลดพนักงานเกิดขึ ้นอย่างกว้างขวาง
รัฐบาลต้องด าเนินนโยบายรัดเข็มขัด ท าให้ภาคเศรษฐกิจไทยตกต ่า ค่าครองชีพสูงขึ ้นกว่าร้อยละ 10 บริษัทล้มละลาย คนตกงาน กลับบ้าน คน
ยากจนล าบากไม่มีทางไป
ประเทศไทยมีหนี ้สินมหาศาล เฉลี่ยแล้วคนละ 50,000 บาท                     
[/b]
6
2. แปรรูประบบการศึกษา
ที่ผ่านมารัฐบาลใช้ค่าใช้จ่ายส าหรับด้านการศึกษาสูงมาก และเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เอดีบีจึงได้เสนอการแปรรรูประบบ
การศึกษาโดยให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการ เช่น การให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ โดยให้เหตุผลอย่างสวยหรูคือ "เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา" แต่โดยเนื ้อแท้การแปรรูปนี ้จะส่งผลกระทบประชาชนในหลายด้าน คือ
ค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบจะแพงขึ ้น มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารแบบเอกชน มีเป้าหมายเพื่อสร้างก าไรเป็นหลัก เพราะ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐจะน้อยลง ลูกคนยากคนจนที่ไม่มีทุนรอน ก็จะไม่สามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้
การสนับสนุนการศึกษา วิจัยเพื่อสังคมหรือคนจนจะลดน้อยลง เพราะไม่ท าก าไร แต่จะเน้นไปศึกษาเรื่องธุรกิจ การตลาด วิศวะ หรืออื่น ๆ ที่สร้าง
รายได้มากขึ ้น การศึกษาทางเลือก ที่เน้นวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชนก็จะถูกกีดกันออกไปจากระบบในที่สุด
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับลูกศิษย์ อาจกลายเป็นบริษัทกับลูกค้า ซึ่งลูกค้าที่มีตังค์จ่ายก็จะสัมพันธ์ดีกว่าลูกค้าจน ๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ของไทยอย่างสิ ้นเชิง
3. แปรรูประบบสาธารณสุข
เอดีบีมองว่าภาระค่าใช้จ่ายของรัฐอีกด้านหนึ่งที่มีการใช้ไปเป็นจ านวนมาก คือค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุข ซึ่งมีทั ้งค่ายา และเวชภัณฑ์
เช่นเดียวกับระบบการศึกษา ฉะนั ้นจึงมีการเสนอให้แปรรูประบบสาธารณสุข โดยในขณะนี ้มีการท าโครงการน าร่องโรงพยาบาลระดับศูนย์ของรัฐ
ให้ออกนอกระบบราชการ 7 แห่ง คือ หาดใหญ่ ยะลา สตูล รพ.นครพิงค์ ขอนแก่น สระบุรี และบ้านแพ้ว สมุทรสาคร
รัฐมีเจตนาแน่วแน่ที่จะลดต้นทุนด้านการสาธารณสุข ขณะนี ้ต้นทุนของการบริการสาธารณสุขประเทศไทยซึ่งก็ต ่าอยู่แล้ว การให้บริการสาธารณสุข
อาจจะถูกจัดการในรูปของกิจการเชิงพาณิชย์มากขึ ้น แต่ละโรงพยาบาลต้องดิ ้นรนหางบประมาณมาเลี ้ยงให้ตัวเองอยู่รอดได้ ผลกระทบที่เกิดขึ ้น
คือ
ค่ารักษาพยาบาลแพงขึ ้น คนยากจนจะได้รับการดูแลน้อยลง เพราะโรงพยาบาลจะต้องบริหารแบบธุรกิจที่คิดก าไรหรือคิดแบบ “พ่อค้า” เป็นหลัก
(แม้เอดีบีจะให้เงินกู้ที่ไปสนับสนุนบัตรประกันสุขภาพ และบัตรสงเคราะห์คนยากจน หรือมีโครงการน าร่องบางแห่งที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการและก าหนดค่ารักษาพยาบาล แต่ก็เป็นเพียงส่วนเสี ้ยวหากเปรียบเทียบกับทิศทางแปรรูปไปสู่การบริหารเอกชนที่จะท าหน้าสวัสดิการสังคม
น้อยลง)
4. เอดีบี กับแรงงานเสรี
จากเงื่อนไขเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางสังคมของเอดีบี รัฐบาลต้องเร่งส่งเสริมให้มีการแข่งขันในตลาดแรงงาน และต้องทบทวนนโยบายด้าน
แรงงานและนโยบายค่าจ้างขั ้นต ่า โดยต้องกระจายอ านาจไปสู่ภูมิภาค เพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามา โดยชูเรื่องค่าจ้างต ่าเป็นจุดขาย
ซึ่งขณะนี ้ได้มีการปรับปรุงวิธีการปรับอัตราค่าจ้างขั ้นต ่าเป็นแบบรายจังหวัด ทั ้งหมดนี ้จะท าให้ลูกจ้างเสียเปรียบ แม้จะอ้างการกระจายอ านาจ แต่
เป้าหมายโดยรวมต้องให้ค่าจ้างต ่า ดึงดูดการลงทุนต่างชาติ ซึ่งในระดับจังหวัดแล้ว กลไกรัฐและนายจ้างก็จะเข้ามามีบทบาทสูงในการก าหนด
อัตราค่าจ้าง ขณะที่รัฐบาลก็ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อแรงงาน เพราะอ้างได้ว่าให้ภูมิภาค จังหวัดตัดสิน และเป็นไปตามกลไกตลาด
แล้ว
5. ปรับโครงสร้างภาคเกษตรกรรม  กรอบนโยบายของเอดีบีต่อเรื่องการปรับโครงสร้างการเกษตร มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรส่งออก เกษตรพาณิชย์เป็นหลัก โดย
ก าหนดเงื่อนไขส าคัญได้แก่
5.1. มาตรการเก็บค่าน ้าเกษตรกร จากแนวทางกฎหมายทรัพยากรน ้า และการจัดการน ้า
เอดีบีบอกรัฐบาลไทยว่า “รัฐบาลไทยได้ลงทุนสร้างเขื่อน ท าคลองชลประทาน ให้เกษตรกรใช้น ้าฟรี แต่เกษตรกรใช้น ้าเปลือง ไม่รู้จักประหยัดน ้าใน
การท าเกษตร ดังนั ้นต่อไปรัฐบาลต้องเลิกอุดหนุนเกษตรกร ต้องเก็บค่าน ้าเพื่อเกษตรกรจะได้มีจิตส านึกใช้น ้าประหยัด เมื่อน ้ามีราคา เกษตรกรก็
จะใช้น ้าปลูกพืชที่คุ้มค่ามากกว่าเดิม” เอดีบีจึงผลักดันให้รัฐบาลออกกฎหมาย พรบ.ทรัพยากรน ้า ซึ่งให้อ านาจรัฐควบคุมน ้าอย่างเบ็ดเสร็จ และให้
กรรมสทิธิ์เอกชนในการเป็นเจ้าของน า้ เช่นเดยีวกบัโฉนดที่ดินที่สามารถซือ้ขายได้และให้เอกชนเข้ามาจดัการนา ้แทนกรมชลประทานในบางสว่ น
น ้าที่เป็นเคยเป็นฐานชีวิตจะถูกแปรรูปเป็น “สินค้า” ที่มีราคาแพง ผลกระทบที่เกิดขึ ้นคือ
เกษตรกรต้องจ่ายค่าน ้าเพื่อท านา ท าสวน ท าไร่อันเป็นการซ ้าเติมเกษตรกรที่ประสบภาวะขาดทุน เป็นหนี ้สินอยู่แล้ว
น ้าจะถูกจัดสรรให้แก่กลุ่มทุน การเกษตรขนาดใหญ่ที่มีเงินจะจ่ายค่าน ้า ในเมื่อน ้ามีจ ากัด เกษตรกรรายย่อยที่มีสตางค์น้อย ย่อมไม่สามารถจ่ายได้
กลุ่มทุนที่มีเงินจ่ายได้ก็จะได้น ้า
เกษตรกรอาจจะต้องลด เลิกปลูกพืชหลายชนิดที่แม้จ าเป็นต่อชีวิต เช่น ข้าว แต่ไม่มีราคาดีในท้องตลาด เพราะเมื่อบวกต้นทุนค่าน ้าแล้วจะไม่คุ้ม
5.2. มาตรการแจกเอกสารสทิธิ์ที่ดินโดยไม่ปฏิรูป
เอดีบีเร่งรัดให้รัฐบาลออก สปก. จากปีละ 1,700,000 ไร่ เป็น 2,500,000 ไร่เพื่อให้กลุ่มทุนในชาติและต่างชาติได้ครอบครองที่ดิน เพราะรู้อยู่ว่า
การแจกเอกสารสทิธิ์แก่เกษตรกรโดยไมม่ ีนโยบายปฏิรูปที่ดิน หรือกระจายการถือครองทดีิน อยา่ งไรเสยีเกษตรกรก็จะรักษาที่ดินไว้ไม่ได้ ต้องขาย
ให้นายทุน เมื่อผนวกกับการมีสิทธิต่อน ้าแล้ว ที่กลุ่มทุนสามารถซื ้อได้จากแนวทางของร่างพรบ.ทรัพยากรน ้า กลุ่มทุนก็จะสามารถผูกขาด
ทรัพยากรทั ้งหมด เพื่อใช้พัฒนาธุรกิจการเกษตร และหรืออุตสาหกรรมได้สะดวก ขณะที่เกษตรกรรายย่อยก็จะสูญเสียที่ดิน สูญเสียความสามารถ
ในการท าเกษตรในรูปแบบของตนเองอีกต่อไป
5.3. มาตรการสนับสนุนเกษตรพานิชย์เพื่อการส่งออก และปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันทางการค้าด้านการเกษตร
มาตราการของเอดีบี เมื่อรวมกับข้อตกลงทางการเกษตร และเงื่อนไขของธนาคารโลกแล้ว เกษตรกรรายย่อยจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง คือ
การส่งเสริมการผลิตพืชเพื่อส่งออก โดยการจัดตั ้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมการผลิต แปรรูป ส่งออก เกษตรกรจะถูกผลักดันเข้าสู่ระบบเกษตร
พันธสัญญา ขึ ้นต่อบริษัทเกษตรอุตสาหกรรม ต้องขึ ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกพืชตามโควต้า ขณะที่เกษตรกรที่ไม่ได้ขึ ้นทะเบียน ไม่ได้ปลูกตาม
โควต้าจะถูกบังคับให้ขายผลผลิตแบบคละเกรดในราคาต ่า หรือไม่ได้รับการสนับสนุน แม้การเปิดเสรีสินค้าเกษตรจะดูสร้างโอกาสให้ประเทศไทย
ขยายตลาดด้านการเกษตรมากขึ ้น แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะตกแก่บริษัทอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประกอบการ พ่อค้าส่งออก มิได้ตกถึงเกษตรกร
รายย่อย
เกษตรกรต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิต ปุ๋ ย ยาและเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศมากขึ ้น เพราะเป็นท าการเกษตรขนาดใหญ่ ผลประโยชน์จะตกอยู่กับ
บรรษัทข้ามชาติ
เกษตรกรมีหนี ้สินเพิ่มขึ ้น เพราะไม่อาจพึ่งตนเองได้ในการผลิต ต้องลงทุนสูงขึ ้น เพราะต้องจ่ายแม้กระทั่งค่าน ้า ราคาสินค้าพืชผลต้องผูกกับราคา
ตลาดโลก อีกทั ้งรัฐบาลก็ลดการช่วยเหลือลงด้วย ตามเงื่อนไขการค้าเสรี   ีแนวโน้มสูญเสียที่ดินท ากินมากขึ ้น เนื่องจากการเร่งออกกรรมสทิธิ์ในที่ดิน ที่มิได้มมีาตรการสนบั สนนุ ใด ๆรองรับ เมื่อชาวบ้านเป็นหนีส้นิ ที่ดินก็
หลุดมือง่ายมากขึ ้น ที่ดินเสื่อมโทรม เพราะการท าการเกษตรแผนใหม่ จะต้องมีการใช้ปุ๋ ย ยาเป็นปริมาณมาก จะท าให้ดินเสื่อมสภาพ เมื่อต้องเร่ง
ปลูกพืชเพื่อขายอีกโดยไม่มีการฟื ้นฟูสภาพ ดินก็ยิ่งมีสภาพแย่ลงเรื่อย ๆ
พึ่งตัวเองไม่ได้ในด้านอาหาร เพราะระบบการเกษตรเพื่อการค้า จะท าให้ทรัพยากรดิน น ้า ป่ าวิกฤติมากขึ ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออาหารจาก
ธรรมชาติที่เกษตรกรเคยเก็บหามาได้ ขณะเดียวกันพืชเศรษฐกิจก็จะท าลายเมล็ดพันธุ์ข้าวและอาหารหลากหลายชนิดในไร่นาไปอีก
มีแนวโน้มว่าชาวนาชาวไร่ในประเทศไทยอีกเป็นจ านวนมากที่ยังมีระบบการผลิตแบบพออยู่พอกิน และยังไม่เข้าสู่ระบบ "ตลาด" เฉพาะอย่างยิ่งคน
ป่ าคนดอยเขตเกษตรที่สูง จนถึงชาวประมงพื ้นบ้านขนาดเล็ก จ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปเป็นการท าการเกษตรขนาดใหญ่
เป้าหมายคือการผลิตเพื่อการค้าและการส่งออก
เป้าหมายของเอดีบีที่บอกว่าจะลดทอนความยากจนในภาคเกษตรกรรม ก็ยิ่งท าให้คนจนยิ่งจนลง คนรวยยิ่งรวยขึ ้น และยังเป็นการเหยียบย ่าภาค
เกษตรกรรม ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศให้หมดหนทางยิ่งขึ ้นไปอีกด้วย
6. โครงการลดทอนความยากจน ในลุ่มน ้าโขง
นอกจากโครงการ และมาตรการต่าง ๆ ภายใต้ โครงการช่วยเหลือประเทศ หรือ CAP เอดีบียังได้ด าเนินโครงการลดทอนความยากจน และการ
จัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมในเขตต้นน ้าไกลปืนเที่ยง โครงการได้รับการสนับสนุนในปี 2541 โครงการด าเนินการในประเทศพม่า จีน ลาว กัมพูชา
เวียดนาม และประเทศไทยในเขตดอยวาวี ลุ่มน ้ากกด้วย ได้มีการวิเคราะห์สาเหตุปัญหามีพื ้นฐานความเชื่อว่า "ความยากจนของชุมชนในชนบท
เป็นสาเหตุหลักของการท าลายสิ่งแวดล้อมในเขตต้นน ้าของภูมิภาคน ้าโขง" โดยมองว่าวิถีชีวิต การท าการเกษตรของชาวบ้านที่ท ามาแต่เดิม ที่ท า
พออยู่พอกิน เก็บหาอาหารจากป่ า พึ่งพิงทรัพยากรรอบ ๆ ตัวเป็นตัวการส าคัญของการท าลายพืนที่ต้นน ้า
วิธีการแก้ไขปัญหาก็คือ การให้ชาวบ้านเข้าไปท างานในเมือง เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม หรือการท าการเกษตรแบบถาวรและเข้มข้นขึ ้น ท าการปลูก
ป่ า และควบคุมการเพิ่มขึ ้นของจ านวนประชากร
โครงการนี ้ไม่เพียงแต่โยนข้อหา "ท าลายสิ่งแวดล้อม" ให้แก่คนจนเท่านั ้น แต่ยังเป็นการผลักดันชาวนาชาวไร่ให้ออกจากถิ่นฐานบ้านเกิดมากขึ ้นไป
อีกด้วย โดยใช้ค ากล่าวอ้างในนาม "ผู้พัฒนา" ว่าเพื่อขจัดความยากจนให้ออกไปจากภูมิภาคนี ้ และในอนาคตโครงการนี ้อาจกลายเป็นต้นแบบ
จัดการทรัพยากรในเขตต้นน ้าที่น่าเป็นห่วงยิ่ง
ในพื ้นที่ภาคเหนือ มีชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่ าเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นคนยากจนต้องพึ่งพิงปา เก็บหาของป่ าเพื่อยังชีพ ปลูกข้าว ท าไร่ ที่
ผ่านมาชุมชนต้องสู้กับแนวความคิดการจัดการป่ าของกรมป่ าไม้อย่างหนักอยู่แล้วในการด ารงวิถีชีวิตอยู่บนพื ้นที่สูง กรมป่ าไม้ใช้กฎหมายเข้าไป
จัดการกับชุมชน โดยการประกาศเขตป่ าอนุรักษ์ทับที่อยู่อาศัย ที่ท ากินของชุมชน ขณะนี ้การสนับสนุนของเอดีบีจะยิ่งท าให้ความขัดแย้งมีมากขึ ้น
และจะเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ต้นน ้ามากยิ่งขึ ้น
ระบบเกษตรกรรมแบบดั ้งเดิมจะถูกแทนที่ด้วยระบบเกษตรถาวรเชิงพานิชย์ขนาดใหญ่ ปุ๋ ยและยาจะไหลลงสู่แม่น ้า ชาวบ้านจะถูกไล่ออกจากบ้าน
ของตนเองมากขึ ้น การแย่งชิงทรัพยากรจากคนจนจะรุนแรงขึ ้น การเข้ามาจัดการพื ้นที่ต้นน ้าของเอดีบี จึงเท่ากับเป็นการปล่อยให้ทุนข้ามชาติเข้า
มาท าลายพื ้นที่ต้นน ้า และแย่งชิงทรัพยากรไปจากคนท้องถิ่นได้อย่างชอบธรรมมากยิ่งขึ ้นนั่นเอง
เงินกู้ที่ประเทศไทยได้มา จึงไม่ใช่ความส าเร็จของรัฐบาลที่ไปเจรจาขอกู้มาได้ แต่เงินกู้ดังกล่าวจะสร้างผลกระทบระยะยาวต่อสังคมไทย เฉพาะ
อย่างยิ่งคนจน จากที่เคยทุกข์ยากอยู่แล้วก็ยิ่งทุกข์หนักขึ ้นไปอีก และยิ่งไม่มีหลักประกันใด ๆ ในชีวิตมากขึ ้น เพราะรัฐบาลเองก็ไม่สามารถ
ช่วยเหลืออะไรได้ แถมยังตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มทุนผลประโยชน์ข้ามชาติไปเสียอีก ที่ร้ายไปกว่านี ้ลูกหลานของคนจน ยังต้องชดใช้หนี ้ที่เกิดขึ ้น
พร้อมอัตราดอกเบี ้ยที่สูงขึ ้นไปเรื่อย ๆ เฉพาะของเอดีบีอัตราดอกเบี ้ยสูงที่สุดเท่าที่เคยกู้มาคือสูงถึงร้อยละ 8 แล้ว จะเอาที่ไหนมาชดใช้ในเมื่อฐาน
ชีวิตถูกท าลายสิ ้น
จากแผนงาน โครงการ ที่เป็นเงื่อนไขเงินกู้เอดีบีทั ้งหมดนี ้ เห็นได้ชัดเจนว่า เอดีบีคือ นายหน้า ของประเทศมหาอ านาจ ทุนข้ามชาติ ที่จะเข้ามาขูด
รีดทรัพยากรของประชาชนไทยและในภูมิภาคอาเซียนอย่างรุนแรงที่สุด โดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาคเกษตรกรรม
ทรัพยากร เพื่อให้ทุนข้ามชาติเข้ามาตักตวงอย่างเสรี และจ ากัดบทบาทรัฐที่จะปกป้องประชาชน ซึ่งเป็นตามหลักการ “ตลาดเสรี” โดยที่ประชาชน
คนยากจน ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายย่อย แรงงาน เด็ก คนในเมือง ต้องเผชิญหน้ากับหายนะอย่างถ้วนหน้า แล้วประชาชนไทยจะปล่อยให้เอดีบี
กับรัฐด าเนินการไปตามอ าเภอใจเช่นนั ้นหรือ
เงินกู้เอดีบี หนี ้และน ้าตา
ภาคแรก
รู้จักธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
ธนาคารสัญชาติลูกครึ่ง
ญี่ปุ่ นผสมอเมริกา
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) เรียกกันสั ้นๆ ว่าเอดีบี ก่อตั ้งในปี พ.ศ. 2509 ชื่อบอกไว้ชัดเจนว่าเป็น
ธนาคาร เอดีบีจึงมีหน้าที่ส าคัญในการหาผลก าไรจากการด าเนินธุรกิจด้านธนาคาร ให้เงินกู้ยืมกับรัฐบาลประเทศยากจนในแถบเอเชียและแปซิฟิก
( อาทิเช่น จีน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม )
พร้อมกับเงินกู้ยืม เอดีบีบริการให้ค าปรึกษาส าหรับรัฐบาลผู้ขอกู้เงิน โดยเฉพาะการให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้เงินกู้เพื่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื ้นฐานและการพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาโครงสร้างขนาดใหญ่ ทางรถไฟ ท่าเรือ สนามบิน การสื่อสาร
โทรคมนาคม และการลงทุนด้านด้านพลังงานระหว่างภูมิภาค เป็นต้น
เงินของเอดีบีมาจากสมาชิกผู้ลงหุ้น 58 ประเทศ เงินบริจาคจากประเทศมหาอ านาจและการกู้ยืมเงินอีกทอดจากตลาดเงินระหว่างประเทศ
ปัจจุบันสมาชิกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด และมีอ านาจการตัดสินใจสูงสุดในเอดีบีคือญี่ปุ่ นและสหรัฐอเมริกา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ลงทุนแล้วต้องมีก าไร
การบริหารของเอดีบีใช้ระบบโหวตเสียงตามจ านวนหุ้นที่ลง ซึ่งมีญี่ปุ่ นและสหรัฐอเมริกาถือหุ้นรวมกัน 32% รองลงมาเป็นประเทศมหาอ านาจใน
ยุโรป 16 ประเทศถือหุ้นรวมกัน 21% ที่เหลือเป็นประเทศยากจนแถบเอเชีย 42 ประเทศถือหุ้นรวมกัน 47%
สัดส่วนการถือหุ้นในเอดีบีที่แตกต่างระหว่างประเทศมหาอ านาจกับประเทศยากจน (53% กับ 47%) ส่งผลอย่างยิ่งต่อการก าหนดนโยบายและ
ทิศทางของเอดีบีต่อการให้กู้ยืมเงินกับประเทศยากจน เงินกู้ยืมของเอดีบีส่วนใหญ่จึงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขความต้องการของประเทศมหาอ านาจ
ซึ่งมักมีธุรกิจผลประโยชน์จากการค้าและการลงทุนในประเทศยากจนเหล่านี ้
ผลประโยชน์ที่ชัดเจนที่ประเทศมหาอ านาจผู้ลงหุ้นรายใหญ่ได้รับคือ สามารถประมูลงานการก่อสร้างหรืองานด้านอื่นในโครงการที่ขอกู้เงินจากเอดี
บี(โดยมากเอดีบีมักให้กู้เงินในการพัฒนาโครงสร้างขนาดใหญ่) นอกจากนี ้ประเทศผู้ลงหุ้นยังสามารถขายวัตถุดิบและสินค้าให้กับโครงการที่ขอกู้
เงิน และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับให้ค าปรึกษากับการใช้เงินกู   
[/b]
7
             ภาคสอง
เอดีบีกับประเทศไทย
อดีตจนปัจจุบัน
สัมพันธ์แค่เงินกู้
ประเทศไทยกู้เงินจากเอดีบีครั ้งแรกในปี พ.ศ.2511 ในโครงการความร่วมมือทางด้านการเงินเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศไทยเป็นจ านวนเงิน
185 ล้านบาท จนถึงปีปัจจุบัน (ธันวาคม 2542) ประเทศไทยเป็นหนี ้เอดีบีอยู่ทั ้งสิ ้น 196,548 ล้านบาทจากโครงการขอเงินกู้ทั ้งสิ ้น 80 โครงการ
โครงการที่อยู่ในช่วงการด าเนินการปัจจุบันและก าลังจะเกิดขึ ้น เช่น โครงการท่อก๊าซยาดานาที่จังหวัดกาญจนบุรี สนามบินงูเห่า โครงการตัดถนน
เชื่อม 6 ประเทศในแถบลุ่มน ้าโขง เป็นต้น
ภาพรวมสัดส่วนของการใช้เงินกู้เพื่อการพัฒนาประเทศไทยเน้นหนักไปที่ด้านพลังงาน 32 % การขนส่งและโทรคมนาคม 22% สวัสดิการสังคม
14% และการพัฒนาการเกษตร 13%
วิกฤตประเทศไทย…คือ
ก าไรของนายธนาคาร
ภายใต้สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจระหว่างปี พ.ศ.2540-2541 กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟได้ระดมเงินกู้จากธนาคารโลก
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย และธนาคารกลางจากอีกหลายประเทศให้ประเทศไทยกู้เพื่อใช้เป็นทุนส ารองในกองกลางที่เรียกกันว่า ทุนส ารอง
เงินตราต่างประเทศและปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยรวม 17,200 ล้านเหรียญสหรัฐ (636,400 ล้านบาท) ในจ านวนนี ้เป็นเงินของเอดีบี
1,200 ล้านเหรียญสหรัฐ (44,400 ล้านบาท)
ปี พ.ศ.2542 เอดีบีให้เงินกู้ยืมกับประเทศไทยอีกครั ้ง พร้อมกับการยื่นเงื่อนไขให้รัฐบาลไทยปรับปรุงขีดความสามารถการส่งออกภาคเกษตร หรือ
เรียกกันว่าแผนปรับโครงสร้างการผลิตจ านวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 22,200 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการโดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
เงินกู้เหล่านี ้ไม่ใช่เงินกู้ที่ให้เปล่า ธนาคารโลกคิดอัตราดอกเบี ้ยกับรัฐบาลไทยร้อยละ 6-7 ต่อปี โดยมีระยะเวลากู้เงิน 15 ปี ในขณะที่เอดีบีคิดอัตรา
ดอกเบี ้ยร้อยละ 8 ต่อปี
มีการประมาณการว่า ณ ปีปัจจุบัน (กุมภาพันธ์ 2543) ประเทศไทยเป็นหนี ้ธนาคารต่างประเทศและในประเทศรวมกันอยู่ทั ้งสิ ้น 3.2 ล้านล้านบาท
ทุกปีรัฐบาลไทยจะต้องจ่ายดอกเบี ้ยสูงถึง 240,000 ล้านบาท
เล่ห์เหลี่ยมนักลงทุนต่างชาติ
ยิงนกทีเดียว…..
การร่วมกันลงขันของธนาคารระหว่างประเทศเพื่อเสนอเงินกู้ให้กับรัฐบาลไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ นับว่าได้สร้าง
ผลก าไรและเงื่อนไขที่เอื ้อต่อการลงทุนของนักธุรกิจ นายธนาคาร และบริษัทต่างชาติอย่างมหาศาล
นักลงทุนต่างชาติจากประเทศมหาอ านาจ นอกจากจะได้รับผลก าไรจากดอกเบี ้ยเงินกู้ที่รัฐบาลไทยต้องจ่ายปีละหลายแสนล้านบาทแล้ว ยัง
สามารถให้ค าปรึกษากดดันให้รัฐบาลไทยน าเงินไปใช้ในโครงการพัฒนาที่เอื ้อและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนในประเทศตนเอง
ด้วย ดังเช่นการใช้เงินกู้เพื่อการพัฒนาโครงสร้างขนาดใหญ่ โทรคมนาคม การขนส่ง และการพลังงานระหว่างประเทศ ล้วนต้องมีการสั่งซื ้อวัสดุ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีทันสมัย ว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ญี่ปุ่ นและสหรัฐอเมริกามาให้
ค าปรึกษาแทบทั ้งสิ ้น เงินกู้จ านวนหนึ่งจึงถูกส่งกลับไปสร้างความเติบโตให้กับบริษัทธุรกิจประเทศผู้ให้กู้
โครงสร้างพื ้นฐานขนาดใหญ่เหล่านี ้ มองอีกแง่มุมหนึ่งคือต้นทุนที่นักลงทุนต่างชาติไม่ต้องจ่ายในการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ จากการลงทุน
ด้านอุตสาหกรรมและการเกษตรในพื ้นที่ชนบทที่ห่างไกลความเจริญ หากกดดันให้ประเทศผู้ขอกู้เงินเป็นผู้จ่ายแทน
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพื่อประโยชน์…นายทุนมือยาว
เงื่อนไขโครงการที่มาพร้อมกับเงินกู้ในระยะยาว จะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและผลก าไรให้กับประเทศมหาอ านาจ ด้วยความสามารถในการ
ควบคุมกลไกการค้าในตลาดโลก รวมทั ้งการควบคุมปัจจัยการผลิตทั ้งด้านการเกษตร เคมีภัณฑ์ เทคโนโลยี และพลังงาน ท าให้ประเทศ
มหาอ านาจทั ้งหลายเป็นผู้ที่ได้รับผลก าไรสูงสุดจากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจโลกและการแข่งขัน โดยมีเดิมพันเป็นระบบเศรษฐกิจประเทศ
ต่างๆ
จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินของนักลงทุนต่างชาติที่แฝงตัวมาในนามธนาคารและองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั ้ง
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือเอดีบี จะยอมทุ่มทุนเพื่อให้ประเทศไทยขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มากขึ ้นกว่าที่เป็นอยู่อย่างไม่อั ้น
ภาคสาม
แผนความช่วยเหลือประเทศไทยของเอดีบี
เบนเป้าจากพัฒนาโครงสร้างขนาดใหญ่
สู่…การยึดกุมภาคการเงิน สวัสดิการสังคม และภาคเกษตรกรรม
แผนความช่วยเหลือประเทศ (Country Assistance Plan: CAP) หรือเรียกกันสั ้นๆ ว่า “แคป” คือแผนความช่วยเหลือประเทศไทยโดยธนาคาร
เพื่อการพัฒนาเอเชีย ครอบคลุมระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี จากปี 2542 ถึงปี 2544 แผนความช่วยเหลือนี ้ประกอบด้วยเงินกู้ยืม 600 ล้านเหรียญ
สหรัฐ พร้อมกับเงื่อนไขให้รัฐบาลไทยปรับโครงสร้างภาคการเงินให้มีการลงทุนจากต่างชาติมากขึ ้น ปรับโครงสร้างภาคเกษตรเพื่อการส่งออก แปร
รูประบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขให้คุ้มกับการลงทุนค่าใช้จ่าย
เป้าหมายสวยหรูที่ระบุไว้ในแคป คือ 1)สร้างเสถียรภาพและปรับปรุงเพื่อท าให้เศรษฐกิจกลับมาสู่ภาวะเติบโต 2)เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ ความสมดุลย์ระหว่างภูมิภาคและการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน 3)การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปรับโครงสร้างภาคการเงิน
ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ
เอดีบีท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ ไอเอ็มเอฟ และธนาคารโลก ในการปฏิรูปภาคการเงินในไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพื่อความมั่นใจกับนักลงทุน
ต่างชาติและฟื ้นฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจ ไอเอ็มเอฟท าหน้าที่หลักก ากับควบคุมนโยบายการเงินการคลังของธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารโลกก ากับดูแลสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร
ส่วนเอดีบีท าหน้าที่เปิดช่องทางระดมทุนจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มทุนให้กับสถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชย์ เนื่องด้วยสถาบันเหล่านี ้คือกลไกที่
ส าคัญยิ่ง ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและธุรกิจการส่งออกที่เอื ้อผลประโยชน์ต่อบริษัทต่างชาตินั่นเอง
ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินในประเทศไทยหลายแห่ง จึงถูกถือหุ้นส่วนใหญ่โดยนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาซื ้อกิจการสถาบันการเงิน
ในช่วงที่ประเทศไทยเกิดวิกฤต สิ่งที่เอดีบีต้องการและกดดันให้รัฐบาลไทยท าคือการปรับปรุงกฎหมาย นโยบายที่เอื ้ออ านวยและสร้างความมั่นใจ
ในการลงทุนให้กับนักลงทุนต่างชาติ
แปรรูปการศึกษาไทย
บริหารใหม่โดย….ภาคเอกชน
เอดีบีพิจารณาว่าที่ผ่านมารัฐบาลไทยใช้งบประมาณสนับสนุนการศึกษาสูงเกินจ าเป็น เป็นงบประมาณรายจ่ายทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ จึงเสนอให้
รัฐบาลไทยแปรรูประบบการศึกษาโดยให้ภาคเอกชนเข้ามารับช่วงด าเนินธุรกิจด้านการศึกษาแทนรัฐบาล
โดยทิศทางการศึกษาไทยต่อไปจะถูกก ากับควบคุมโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะเข้ามาจัดการควบคุมให้ระบบการศึกษาผลิตแรงงานที่เอื ้อต่อการ
ลงทุนทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนของแรงงานในระดับพื ้นฐาน (การศึกษาในระดับ
มัธยมต้น) การขยายการศึกษาด้านอาชีพเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตอบสนองตลาด และการพัฒนาฝีมือแรงงานหญิง เป็นต้น
ผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นจากการปล่อยให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามาก ากับดูแลระบบการศึกษาคือ ต่อไประบบการศึกษาจะถูกบริหารในเชิงธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายการศึกษาและค่าเล่าเรียนจะสูง รัฐจะไม่อุดหนุนภาคการศึกษาให้กับลูกคนยากจนอีกต่อไป ลูกหลานคนจนที่ไม่มีทุน จะไม่สามารถ
ศึกษาต่อในระดับสูงหรือในระกับมหาวิทยาลัยได้ แต่จะต้องเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพให้กับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจเอกชน
แปรรูปโรงพยาบาล
หาผลประโยชน์จากสวัสดิการคนจน
ปัจจุบันรัฐบาลไทยใช้งบประมาณอุดหนุนการสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นกิจการด้านสวัสดิการสังคม มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็น
คนรวยหรือคนจนให้มีสุขภาพดี และเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐโดยทั่วถึง ดังเช่นนโยบายสุขภาพดีถ้วนหน้าปี 2543
หากเอดีบีมองว่าร ฐบาลไทยมีภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข ทั ้งค่ายา และเวชภัณฑ์ ที่สูงเกินไปและไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารด้านการ
ลงทุน จึงเสนอให้รัฐลดต้นทุนด้านสาธารณสุข โดยแปรรูประบบสาธารณสุขให้เป็นธุรกิจของเอกชนที่จะต้องพึ่งตนเองให้ได้ โดยปราศจากการ
อุดหนุนจากภาครัฐ
ภายใต้เงื่อนไขของเอดีบี ปัจจุบันได้มีโรงพยาบาลน าร่องเข้าสู่การแปรรูป 7 แห่ง คือ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ยะลา สตูล โรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสระบุรี บ้านแพ้ว และสมุทรสาคร
การแปรรูปโรงยาบาลที่ก าลังเกิดขึ ้นนี ้ จะท าให้โรงพยาบาลด าเนินนโยบายเพื่อการค้า และหาเงินเข้าโรงพยาบาลให้มากที่สุด คนยากจนคือผู้ได้รับ
ผลกระทบสูงสุด เนื่องจากไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ในอัตราเท่ากับคนทั่วไป การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข สวัสดิการและสวัสดิภาพ
ของคนจนจึงถูกริดรอนมากขึ ้น
ปรับโครงสร้างภาคเกษตร
ควบคุมทรัพยากรแหล่งสุดท้ายของเกษตรกร               
[/b]
8
        แผนปรับโครงสร้างภาคเกษตร คือเงื่อนไขเงินกู้ที่เอดีบีเสนอให้รัฐบาลไทยด าเนินการเพื่อปฎิรูปภาคเกษตรกรรมของไทยทั ้งระบบ ทั ้งด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า ที่ดิน พื ้นที่ต้นน ้า ระบบสินเชื่อ การตลาด การวิจัย และการปรับบทบาทขององค์กรภาครัฐ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มขีดความสามารถด้านการส่งออก และขยายการเติบโตให้กับภาคเกษตรไทย
น ้า คือหัวใจส าคัญของแผนปรับโครงสร้างภาคเกษตรฉบับนี ้ โดยที่เอดีบีต้องการให้รัฐออกฎหมายเพื่อควบคุมก ากับการใช้ทรัพยากร “น ้า” ให้เกิด
คุณค่าและมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูงขึ ้น ที่ส าคัญคือต้องเอื ้อต่อการลงทุนทางการเกษตรของบริษัทขนาดใหญ่ ที่มีแนวโน้มต้องการน ้าเพื่อ
การผลิตมากขึ ้น หากได้เกิดกรณีขัดแยังกับเกษตกรรายย่อยซึ่งมีความต้องการใช้น ้าเพื่อการผลิตของครอบครัวเช่นกัน
หาก น ้า ถูกบริหารจัดการในรูปแบบปัจจัยการผลิตที่เป็นไปเพื่อการค้าและการลงทุน ผู้ต้องการใช้น ้า ต้องจ่ายค่าต้นทุนเหล่านี ้ให้กับภาครัฐ
เกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีความสามารถในการแข่งขันจะมีค่าใช้จ่ายการผลิตที่สูงขึ ้น น าไปสู่การไม่คุ้มทุนทางการผลิต และเลิกล้มการผลิตไปใน
ที่สุด น ้า ในอนาคตจึงจะอยู่ภายใต้การใช้ประโยชน์เพื่อการค้าอย่างเต็มรูปแบบโดยบริษัทธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่เท่านั ้นเอง
พระราชบัญญัติน ้า
ละเมิดสิทธิเกษตรกร
พ.ร.บ. น ้า ถูกร่างขึ ้นครั ้งแรกในปี พ.ศ. 2536 และถุกน ากลับมาพิจารณาอีกครั ้งในปี พ.ศ. 2541 ภายใต้เงื่อนไขเงินกู้ของเอดีบี โดยมีเป้าหมาย
เพื่อประกาศสิทธิของรัฐเหนือทรัพยากรน ้า และควบคุมการใช้ทรัพยากรน ้าจากทุกระบบทั่วประเทศ ดังเห็นได้จากการให้นิยาม น ้า ที่ถือเป็น
สมบัติของรัฐ ว่าหมายถึง 1)น ้าในบรรยากาศ 2) น ้าบนผิวดินที่ไหลตามธรรมชาติ 3) น ้าใต้ดิน 4) แหล่งน ้าระหว่างประเทศที่ประเทศไทยน ามาใช้
ได้ เช่น แม่น ้าโขง และ 5) สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ในแหล่งต้นน ้าล าธาร
ร่างพ.ร.บ. น ้า ฉบับนี ้ไม่ได้ให้ความใส่ใจต่อสิทธิการใช้น ้าของคนในท้องถิ่น ที่มีการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรน ้ามานาน หลากหลายรูปแบบตาม
วิถีการผลิตและวัฒนธรรม เมื่อ พ.ร.บ. น ้ามีผลบังคับใช้ รัฐมีอ านาจประกาศแหล่งนา ้แหลง่ ใดก็ได้ให้เป็นกรรมสทิธิ์ของรัฐ สามารถห้ามไมใ่ ห้
ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์อีกต่อไป โดยอ านาจเบ็ดเสร็จทั ้งหมดนี ้จะขึ ้นอยู่กับคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ โดยการแต่งตั ้งจากทาง
ราชการ
การค้าเสรี สร้างเงื่อนไข
บริษัทขนาดใหญ่อยู่รอด
การเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยการน าเกษตรกรรายย่อยเข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลก ที่มีการน าเข้า
และส่งออกสินค้าเกษตรอย่างเสรีโดยไม่มีการควบคุม จะสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรรายย่อยของไทย เนื่องจากสินค้าเกษตรหลายชนิด
เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์มะพร้าว กาแฟ หรือแม้กระทั่งข้าว จากประเทศผู้ส่งออกที่มีต้นทุนและราคาต ่ากว่าจะเข้ามาตีตลาด ภายใต้
นโยบายยกเลิกการอุดหนุนจากรัฐ เกษตรกรรายย่อยจะประสบปัญหาไม่สามารถแข่งขันได้ และเลิกล้มการผลิตไปในที่สุด
นอกจากนี ้การที่เอดีบีสนับสนุนให้รัฐบาลไทยปฏิรูปการถือครองทดี่ ิน โดยให้สปก. เร่งรัดออกเอกสารสทิธิ์สปก. 4-01 จากเดิมเฉลี่ยปีละ
1,706,250 ไร่ เป็น 2,500,000 ไร่ ในปี พ.ศ. 2543 โดยไม่ได้มีมาตรการใดรองรับหรือช่วยเหลือ จะยิ่งท าให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดทุนใน
การผลิต ขายที่ดินให้กับนักลงทุนเก็งก าไรที่ดิน หรือบริษัทธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่
ในระบบการแข่งขันเพื่อการค้าเสรี ท้ายที่สุดเกษตรกรรายย่อยมีแนวโน้มประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ไม่คุ้มทุนการผลิต สูญเสียทีดิน ผู้ที่
สามารถอยู่รอดได้ในระบบการผลิตเช่นนี ้จึงจะมีเพียงบริษัทธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ภายใต้ร่มเงาการก ากับของนักลงทุนต่างชาติเท่านั ้น
บทส่งท้าย
นิยายฝรั่งหัวแดงยึดชาติมีจริง
ทางเลือกฝ่ ายประชาชน
ปฏิเสธการกู้ยืมเงินทุกรูปแบบ
นโยบายการให้กู้เงินของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย และเงื่อนไขที่มาพร้อมกับเงินกู้ หรืออีกหนึ่งรูปแบบของทุนต่างชาติที่ก าลังคืบคลานเข้ามา
ยึดกุมระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และทรัพยากรของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่การสร้างความมั่งคั่งและผลก าไรให้กับประเทศของ
ตนเอง
ประชาชนไทยผู้เป็นเจ้าของประเทศ และต้องการรักษาอ านาจแห่งการเป็นเจ้าของประเทศไว้ จึงต้องร่วมกันเคลื่อนไหว ผนึกก าลัง สานเครือข่าย
เพื่อปฏิเสธแผนงานและโครงการความช่วยเหลือที่เคลือบแฝงของทุนข้ามชาติ รวมทั ้งรณรงค์เพื่อปฏิเสธการกู้ยืมเงินในทุกรูปแบบจากองค์กรข้าม
ชาติเหล่านี ้
แผนภาคประชาชน
คนจนก าหนดอนาคตตนเอง
ในปี พ.ศ. 2543 ด้วยเจตนารมย์เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวภาคประชาชน ให้รับรู้เท่าทันแผนการขององค์กรข้ามชาติ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากโครงการความช่วยเหลือและการพัฒนาจากองค์กรข้ามชาติเหล่านี ้จึงได้พร้อมใจกันจัดท าแผนภาคประชาชน ร่วมกับพันธมิตรนักวิชาการเพื่อ
ประชาชน องค์กรเอกชน กลุ่มผู้บริโภค ผู้ใช้แรงงาน และสาธารณชน แผนภาคประชาชนคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติที่ภาค
ประชาชนจะร่วมกันด าเนินตามแนวนโยบายที่ประชาชนเห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้ภาคประชาชนได้ก าหนดอนาคตของตนเองและอนาคตของ
ประเทศชาติอย่างแท้จริง
ADB ให้เงินกู้สร้างเขื่อนเทินหินบูนในลาว ซึ่งสร้างปัญหาให้สังคมและสภาพแวดล้อม
Keywords : GSM Agreement CBTA China ASEAN FTA ถนน R3E สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ Economic Quadrangle อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง
หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ คุนมั่นกงลู่ Kunming Bangkok Highway                         เหรียญ-2-ด้าน-ADB-1 (1).pdf               
[/b]
9
        สหรัฐฯ 'ยัดเงิน' เอ็นจีโอ-สื่อ บงการไทย!!        ฮือฮา NED ซีไอเอภาคพลเมืองของสหรัฐฯ จ่ายเงินทุนให้ “เอ็นจีโอ-กลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมือง-สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย” ยัน “กลุ่มสื่อมวลชน” ในปี 60 กว่า 70 ล้านบาท

NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY หรือ NED องค์กรเอกชนของสหรัฐฯ ที่ทำงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเติบโตของประชาธิปไตยทั่วโลก โดย NED เปิดเผยการสนับสนุนเงินทุนที่ได้รับการอนุมัติจาก ‘สภาคองเกรส’ ให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร ที่ทำงานเพื่อสร้างเสริมประชาธิปไตย การป้องกันสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย กว่า 70 ล้านบาท ในปี 2560

NED แจ้งว่า ได้สนับสนุนเงิน 257,361 ดอลลาร์ สำหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ให้กับ ‘สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)’ ที่มี นายเกริกไกร จีระแพทย์ นายกสมาคม, นายบัณฑิต นิจถาวร เป็นกรรมการผู้อำนวยการและกรรมการจัดการเงินลงทุน, นางเกศรา มัญชุศรี, นางทองอุไร ลิ้มปิติ, นายประสัณห์ เชื้อพาณิช, นางนวลพรรณ ล่ำซำ, นายบรรจง จิตต์แจ้ง, นายปรีดี ดาวฉาย, นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร และนางภัทรียา เบญจพลชัย เป็นกรรมการ
         สนับสนุนเงินทุนให้กับ ‘ฮิวแมนไรท์ วอช ประเทศไทย’ ที่มี นายสุนัย ผาสุก เป็นที่ปรึกษา 6 โครงการ คือ โครงการเสริมสร้างประชาสังคม เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศไทยในภาคเหนือ จำนวน 52,220 ดอลลาร์ โครงการเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยของนักเคลื่อนไหวระดับรากหญ้า 31,100 ดอลลาร์ สนับสนุนการทำกิจกรรมคุ้มครองสิทธิชุมชน 35,000 ดอลลาร์ ในการทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวของนักศึกษา นักกิจกรรม และผู้นำชุมชน 45,000 ดอลลาร์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการสนับสนุนประชาธิปไตย 50,000 ดอลลาร์ และจ่ายให้อีก 50,000 ดอลลาร์ เพื่อสร้างนักเคลื่อนไหวระดับรากหญ้า

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนเงินทุนให้กับ ‘Union for Civil Liberty’ จำนวน 125,500 ดอลลาร์ เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและเพิ่มการเข้าถึงความยุติธรรม สำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการละเมิดสิทธิ, จ่ายเป็นเงินทุนโครงการส่งเสริมการเจรจาและส่งเสริมคุณค่าทางประชาธิปไตย ให้กับ ‘Cafe Democracy’ จำนวน 35,000 ดอลลาร์, จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ให้กับ ‘ศูนย์ข้อมูล & ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ)’ จำนวน 30,000 ดอลลาร์

สนับสนุนทุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการประชาธิปไตย ให้กับ ‘Asian Network for Free Elections Foundation’ จำนวน 70,000 ดอลลาร์ ที่มี นางสมศรี หาญอนันทสุข กรรมการไทยพีบีเอสและอดีตผู้อำนวยการบริหารเอเชียเน็ตเวิร์ค    NED ยังจ่ายเงิน 80,000 ดอลลาร์ เพื่อให้ ‘มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม’ ที่มีนักเคลื่อนไหวชื่อดังในสังคมเป็นกรรมการ เช่น นางสุรัสวดี หุ่นพยนต์, นายโคทม อารียา, นายเดช พุ่มคชา, นายประพจน์ เภตรากาศ, นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ, นายจอน อึ๊งภากรณ์ และนายนิมิตร์ เทียนอุดม

สนับสนุนเงินทุนให้กับ ‘มูลนิธิมะขามป้อม’ จำนวน 51,000 ดอลลาร์ เพื่อจัดแสดงละครเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย, สนับสนุนเงินทุน 754,904 ดอลลาร์ ให้กับ ‘Solidarity Center (SC)’ เพื่อส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพในการทำงานในระดับสากลในหลักการและการปฏิบัติตลอดจนสิทธิของแรงงานข้ามชาติ, จ่ายเงินทุน 40,000 ดอลลาร์ ให้กับ ‘โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)’ ที่มี น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล, นายจอน อึ๊งภากรณ์, น.ส.จันทร์จิรา จันทร์แผ้ว, นายประภาส ปิ่นตบแต่ง เป็นกรรมการ, จ่ายเงินทุน 50,000 ดอลลาร์ เพื่อการจัดทำแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่สำคัญ ให้กับ ‘บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด’ ที่มี นายปกป้อง จันวิทย์ เป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ มี นายสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ เจ้าของนามปากกา ‘นิ้วกลม’ เป็นกรรมการผู้จัดการ  ที่น่าสนใจ NED แจ้งว่า สนับสนุนทุน 405,000 ดอลลาร์ เพื่อเสริมสร้างหลักการประชาธิปไตย ให้กับ ‘International Republican Instiute (IRI)’, จ่ายเงินทุน 55,000 ดอลลาร์ เพื่อทำกิจกรรมการเสริมสร้างความสามารถของพลเมืองในการใช้สิทธิด้านสิ่งแวดล้อม ให้ ‘มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม’ ที่มี นายไพโรจน์ พลเพชร เป็นประธานมูลนิธิ, นายสมชาย ปรีชาศิลปกุล เป็นกรรมการ

นอกจากกลุ่มเหล่านี้แล้ว ทาง NED ที่มี นายเจฟฟรี่ย์ การ์ด อดีตหัวหน้าทำเนียบขาว สหรัฐอเมริกา เป็นผู้บริหาร ยังจ่ายเงินทุน 50,000 ดอลลาร์ เพื่อสร้างเครือข่ายทนายความด้านสิทธิมนุษยชน ให้กับ ‘สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน’, สนับสนุนเงินให้กับ ‘มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน’ สำหรับการเผยแพร่ประเด็นปัญหาด้านการเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านเว็บไซต์ประชาไท 50,000 ดอลลาร์ และจ่ายเงินให้กับ ‘เดอะ อีสานเรคคอร์ด’ 46,000 ดอลลาร์ เพื่อเสริมสร้างนักข่าวพลเมืองในภาคอีสาน
นายวิบูลย์พงศ์ พูนประสิทธิ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองสหรัฐฯ และกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวว่า วิธีการให้เงินสนับสนุนของ NED ถือเป็นวิธีการใช้อำนาจเกมรุกอย่างอ่อน หรือ Soft Power ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งหากมองในมิติการแทรกแซงทางการเมืองก็มองได้ แต่ก็มีหลายมิติที่เม็ดเงินสนับสนุนเหล่านั้น นำไปสู่การตื่นตัวของพลเมือง


หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,337 วันที่ 4-7 ก.พ. 2561

คลิปเต็ม : รายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ ตอน 'อเมริกัน' อันตราย!!          https://www.youtube.com/watch?v=g61PNDMN1P0             
[/b]
10
Alfred Dunhill Of London, Inc. v. Cuba

   
ARGUED
Dec 10, 1974
GRANTED
May 13, 1974
ADVOCATES
Victor S. Friedman
argued and reargued the cause for the petitioner
Antonin Scalia
for the United States, as amicus curiae, by special leave of Court
Victor Rabinowitz
argued and reargued the cause for the respondents
Facts of the case
In 1960, the government of the Republic of Cuba confiscated the businesses of several Cuban cigar manufacturers. The Republic named “interventors” to take over and run the businesses. The interventors continued to ship cigars to foreign purchasers, including in the U.S., and some purchasers mistakenly paid money owed to the original owners for cigars shipped before the takeover. The interventors refused to return the money. The original owners fled to New York and sued the purchasers for trademark infringement and compensation for money paid to the interventors for past shipments. The district court held that the 1960 intervention was an “act of state” so U.S. courts had no power in the matter. Under the act of state doctrine, the courts of a sovereign cannot question the acts of another sovereign within its own borders. The court did, however, have power over the amounts mistakenly paid for pre-intervention shipments. The purchasers were entitled to set off their mistaken payments against amounts due for post intervention shipments. One purchaser, who was entitled to more than it owed, received an affirmative judgment.

The U.S. Court of Appeals for the Second Circuit affirmed in part and reversed in part. The court held that the 1960 act was an “act of state”, but also held that the interventor's refusal to pay back the mistaken payments was also an act of state. The purchasers could still set off the amount they were entitled to against the amount they owed, but the court reversed the ruling for the one purchaser who received an affirmative judgment.

Question
Is the interventor’s refusal to return money mistakenly paid to them an act of state that cannot be questioned in U.S. courts?

Conclusion
Sort:  by seniority by ideology
5–4 DECISION FOR ALFRED DUNHILL OF LONDON, INC.
MAJORITY OPINION BY BYRON R. WHITE
Potter Stewart
Stewart
Thurgood Marshall
Marshall
William J. Brennan, Jr.
Brennan
Byron R. White
White
Warren E. Burger
Burger
Harry A. Blackmun
Blackmun
Lewis F. Powell, Jr.
Powell
William H. Rehnquist
Rehnquist
John Paul Stevens
Stevens
No. In a 5-4 decision, Justice Byron R. White wrote the majority opinion reversing the lower judgment. The Supreme Court held that the record contained no evidence to support an act of state. There was no statute, decree or order by the Cuban Government refusing to pay, only a statement by the interventor’s counsel during trial. The interventors did not possess governmental power just because the Cuban government appointed them. The affirmative judgment for the one purchaser was restored.

Justice Lewis F. Powell wrote a concurrence, expressing that even in cases involving purely political matters, the courts must decide for themselves whether abstention is necessary, and it was not necessary in this case. Justice John Paul Stevens wrote a concurrence, agreeing that the act of state doctrine did not bar the judgment in favor of the purchasers.

Justice Thurgood Marshall wrote a dissent, stating that the interventor’s refusal to pay over the mistaken funds was an act of state regardless of the lack of an express decree by the Cuban government. Justice William J. Brennan, Justice Potter Stewart, and Justice Harry A. Blackmun joined in the dissent.

Cite this page
APABluebookChicagoMLA
"Alfred Dunhill Of London, Inc. v. Cuba." Oyez, 3 Feb. 2018, www.oyez.org/cases/1974/73-1288.


https://www.oyez.org/cases/1974/73-1288

Pages: [1] 2 3 ... 10